ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 05.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети юни                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 260 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:05 часа се явиха:

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Пик Ко“ АД, редовно призован, представител не се явява.

За ОТВЕТНИКА Началник на Митница Бургас, редовно призован, се явява юрисконсулт Л., с пълномощно по делото.

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№6155/04.06.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя, в която изразява становище по хода на делото и представени от ответника доказателства. Към молбата са приложени писмени бележки по съществото на спора.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

ПОСТЪПИЛИ са с писмо вх.№5072/03.05.2018г. писмени доказателства, а именно: копие от обща система на преференциите/декларация и сертификат/ форма А, реф.№ 001897/JKМ/2014, търговска фактура № TIR1401415 от 15.04.2014г., коносамент № JKT-BUR140417, опаковъчен лист към фактура № TIR1401415 от 15.04.2014г., известие за експортна услуга №2211610/KPU.01/BD.0502/2014г., заявление за издаване на формуляр  SKA-A, известие за износ на стоки, които са и на български и английски език.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се приемат представените доказателства

Съдът по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с писмо вх.№5072/03.05.2018г. писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение подадената жалба и потвърдите изцяло решението на началника на Митница Бургас, като правилно и законосъобразно. Същото е в законоустановената форма, издадено от компетентен орган и съдържа всички регламентирани реквизити. Въз основа на получен доклад от ОЛАФ е извършена повторна проверка на митническата декларация, при която е установено, че сертификат форма А за произход, който е предоставен при допускане на стоката за свободно обращение е издаден от общинска служба Чакунг. Същият е автентичен, но издаден въз основа на невярна информация предоставена от износителя PT tirta semesta alam abadi. Установено е че, това дружество е регистрирано като вносител, а не като износител. Стоката въобще не е били изнесена от Индонезия и по този начин същата не може да ползва предвидения в сертификат форма А преференция и към нея да бъде приложена ставка в размер на 3%, а предвид непризнаването на сертификата форма А, същата подлежи на облагане със ставка в размер 6,5%. При съпоставяне на доказателствата приложени към митническата декларация при допускане на стоката за свободна обращение и на същите документи, които са представени при издаване на сертификат форма А се констатират различия по отношение на плавателния съд, номерата на контейнерите, в самата търговска фактура независимо, че номерът е идентичен тя е оформена по различен начин, на различна стойност и печата и подписа на издателя и́ са различни. С оглед гореизложеното по безспорен начин е установено, че дружеството не може да се ползва от редвидената във форма А преференция издадено от Индонезия и съответно административният орган издава решение за досъбиране на дължимите митни сборове и други държавни вземания -ДДС. В конкретният случай е ирелевантно обстоятелството дали е безспорно установено китайски ли е произхода на стоката или не е, тъй като с решението не е определено дружеството да заплати антидъпингово мито. Като декларатор „Пик Ко“ АД носи отговорност, както за автентичността за подадената декларация, така и за автентичността на приложените към нея документи. В конкретния случай същото не е положило дължимата за това грижа на добрия търговец за да се увери по един несъмнен начин, че сертификата за произход Форма А е бил издаден правомерно. Неоснователно е позоваването на жалбоподателя на защитата на оправданите правни очаквания на икономическия оператор. Съгласно съображение 36 от решение на съда на Европейския съюз от 30.06.2016 г. по дело С-416/15, представянето на документ за произход не е пречка, в случай на сериозно съмнение митническите органи да се уверят, че произходът е посочен в съответствия с нормите на съюза в тази област. Съображение 37 от същото решение е указано обстоятелството, че за стоките имащи сертификат за произход не е пречка за събирането на дължимите за вноса мита, ако след вноса бъде установено, че информацията в сертификата не е достоверна. За да може вносителят надлежно да изтъкне оправдани правни очаквания и да се противопостави на последващо вземане под отчет на вносни мита, като твърди че е добросъвестен следва да има три кумулативни условия. На първо място митата трябва да не са събрани в резултат на грешка от компетентните органи. Допусната от тях грешка трябва да е била такава, че да е невъзможно да бъде открита от добросъвестен длъжник и самия длъжник да е изпълнил всички разпоредби на нормативната уредба по отношение на митническата декларация. Издаването на сертификат за произход от митническите органи на държавата за износ, не представлява грешка допусната от тези органи, когато сертификатите са изготвени въз основа на неточно посочване на факти от страна на износителя и освен, ако е очевидно, че самите органи са знаели или е трябвало да знаят, че стоките не отговорят на необходимите условия за преференциално тарифиране. В този смисъл е решение на Европейския съд от 16.03.2017г. по дело С-47/16. Докладът на ОЛАФ е годно доказателство в административното производство, съгласно Регламент 883/2013г. и същият е официален документ и се ползва с обвързващо материално доказателствена сила. Що се отнася до това, че митническата декларация, която е износна и се отнася за кукли, а не за лимонена киселина, не е представена на хартиен носител, същата се съдържа в презентация представена на служителите на ОЛАФ от страна на Индонезийските власти и съгласно Регламент 883/2013г. не е необходимо събраните в хода на извършеното разследване доказателства да бъдат в оригинал или нотариално заверени. С оглед изложеното, моля да оставите подадената жалба без уважение, като неоснователна и недоказана и да ни присъдите направените разноски в производството и юрисконсултско възнаграждение. Моля за срок за писмени бележки.

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за насрещната страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.20 часа.

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: