ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.02.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  дванадесети февруари                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 2564 по описа за 2017 година

На именното повикване в 11:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БЪЛГЕРИАН ИНТЕРИОР ЕЛХОВО” ЕООД, чрез представителя Г.Б.- редовно уведомен, изпраща за представител адв.Д.К. ***, с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас, редовно уведомен, изпраща за представител ю.к.Т., надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

Явява се вещото лице С.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.К.: Да се даде ход на делото

Ю.К.Т.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

   О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 1427/02.02.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице С.А.

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличност на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: При отговорът на въпрос по т.1 посочвате две главници от по 162.04 лева,  които  представляват данък  от доходите по трудово правоотношение за периода 01.112015г. - 30.11.2015г. и  01.12.2015г.- 31.12.2015година. По отношение на първата главници след като направихте справка в счетоводството може ли да посочите във вносната бележка беше ли посочено като основание в нея периода, за който същата се отнася?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, във вносната бележка на посоченото основанаие е записано данък върху доходите на физическите лица, като  е посочен изрично периода.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: По втората главнца, дължима досежно втората главница, относима за периода 01.12.2015 г. - 31.12.2015 година, която в АПВ/ Акт за Прихващане и Възстановяване/ е установена като дължима към дата 08.01 2016 година. Бихте ли ни отговорили кога  реално  следва да бъде заплатено това задължение, какъв е срокът за погасяване?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Срокът  е 25.01.2016 година

ВЪПРОС НА Ю.К.Т.: Към отоговорът на въпрос №4 – Към 17.12.2015 година  била ли е дължима авансова вноска за корпоративен данък за третото тремесечие на 2015 година?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Към 17.12.2015 година е настъпил падеж за  авансовата вноска за корпоративен данък за третото тримесечие, чийто срок е 15.12.

СТРАНИТЕ: Да се приеме заключението на вещото лице А..  Нямаме повече въпроси.

След изслушване на вещото лице и изразените становища във връзка с  изготвеното заключение, съдът намира, че същото е ясно и пълно, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице С.В.А..

На вещото лице А. да се изплати възнаграждение  в размер на  400.00 (четиристотин )лева от внесения по делото депозит.

АДВ.К.:Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.Т.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.К.: Уважаеми господин административен съдия, моля да постановите решение, с което отмените обжалвания ревизионен акт като незаконосъобразен и неправилен. Извършените в него констатации, че ревизираното лице не е изпълнило общите условия за проеотстъпване на корпоративен данък, регламентирани в чл.167 от ЗКПО, поради установени подлежащи на принудително изпълнение публични задължения не почиват на събраните по делото доказателства, включително и на изслушаната в днешното съдебно заседание съдебно-счетоводна експертиза. Моля да ми предоставите срок за писмена защита, за да представя аргументи си в тази насока. Моля да ми присъдите сторените разноски в размер на заплатената държавна такса и възнаграждение за вещото лице.

Ю.К.Т.: Уважаеми господин съдия, моля да потвърдите издадения ревизионен акт. Той е законосъобразен и правилен. Това се потвържадава от фактите установени в хода на ревизионното производство  и абслолютно неоспорени от заключението по съдебно - счетоводната експертиза.  Считам, че  неизпълнението на общите изисквания  на ЗКПО на   чл.176, ал.1 и т.1 и 2 е доказан и ревизионния орган е обосновал направения отказ. Обоснована и законосъобразна е и другата констатация в ревизионния акт, касеща направените и непризнати разходи на дружеството. Моля да потвърдите РА, като при това бъдат съобразени и подробно изложените съображения на директора на ОДОП, особено в честта касаеща евентуалното прихващи на дружеството  към края на 2015 година. Дори да бъде сторено в най-ранния момент, то пак биха били налице задължения, които биха били основание да се откаже преотстъпване на корпоративен данък. В случай, че потвърдите ревизионния акт претендирам ю.к. възнаграждение в размер на 909  лева, според  моите изчисления.

Съдът определи 7 дни за представяне на писмени бележки на процесуалния представител на жалбоподателя.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законния срок.

Протоколът изготвен  в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: