ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 25.06.                                                                          град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  двадесет и пети юни                              две хиляди и осемнадесета  година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО Х.

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Х.

Административно дело номер 252 по описа за 2018 година

На именното повикване в 11:20 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БРЕНТ ОЙЛ“ ЕООД, представлявано от управителя К.К.- редовно уведомен, изпраща за процесуален  представител адв. Д.С., с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ ЗАМЕСТНИК КМЕТ ПО „СТРОИТЕЛСТВО, ИВЕСТИЦИИ И РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ“ НА ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.К.К., в качеството му на законен представител на И.Н.К., редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

ЯВЯВА се вещото лице З.Ч.А..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнително заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№6105/01.06.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

          АДВ.С.: Да се изслуша вещото лице.

           

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита на вещото лице, със снета по делото самоличност.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Поддържам изготвеното допълнение към експертизата. Сградата е трета категория, както и съответното преустройство.

Съдът намира, че  заключенето  по изготвената  допълнителна съдебно-техническа експертиза следва да бъде прието, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото допълнителното заключение на вещото лице  З.Ч.А..

АДВ.С.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.С.: Моля, да постановите съдебен акт, с който да обявите спорната заповед като нищожна, а при условията на евентуалност да отмените същата като незаконосъобразна. Подробни аргументи съм изложил в депозираната писмена защита. Както съдът ще констатира при справка в деловодството на съда, че по повод на извършените СМР на жилищна сграда, ответния административен орган е  издал общо шест заповеди, като по този начин е разделило СМР на шест отделни СМР-та. Практиката на съда по други две дела е, че в този случай е налице общ строеж,  приобщаване и увеличаване на жилищната сграда на последния тавански етаж, а не шест отделни строежа. Счмитам, че в случая е налице и друго съществено нарушение, водещо да незаконосъобразност, а именно, по този начин с така  описаното състояние на обекта и на изпълнените СМР-та не се внася яснота, а напротив, налице е пълна липса на мотиви за строежа и на изпълнените СМР. По изложените съображения моля, да обявите за нищожна или евентуално  да отмените като незаконосъобразна издадената заповед, както и да ни присъдите направените по делото разноски.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

СЕКРЕТАР:                            ПРЕДСЕДАТЕЛ: