ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.06.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и шести юни                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 2450 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:02 часа  се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно уведомен,  се явява адвокат С., с представено по делото пълномощно.

За ОТВЕТНИКА по ЖАЛБАТА Председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно уведомен, представител не се явява.

 

По хода на делото:

АДВ. С.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:      

Производството е образувано по жалба срещу отказ, обективиран в писмо изх. № 53-00-4767/26.06.2017г., на председателя на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, за преиздаване на разрешение за специално ползване на пътищата чрез експлоатация на рекламни съоръжения.

В предходното открито съдебно заседание на 12.06.2018г., съдът задължи ответника да представи посочен от жалбоподателя доклад, за който пълномощникът на ответника потвърди, че е част от административната преписка. С молба от 12.06.2018г. ответникът представи доклада, но с писмено искане от 14.06.2018 г. пълномощникът на жалбоподателя посочи, че същият не е пълен и ответникът следва да представи и приложението към него. Съдът на следващия ден уведоми по телефона пълномощника на ответника за становище от жалбоподателя, като му даде срок до днешното съдебно заседание да представи липсващите части от доклада.

На 25.06.2018 г. постъпи становище от юрисконсулт М. с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие. Оспорва жалбата и представя два доклада от инж. М.П.-  посочени в становището. Направени са и искания по съществото на спора.

Препис от становището и докладите са представени за връчване на жалбоподателя.

 

 Съдът ВРЪЧВА на жалбоподателя същите.

 

АДВ. С.: Моля да се приемат представените от ответния административен орган доказателства. Нямам други доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените от ответника три доклада.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Уважаеми г-н председател, моля да постановите съдебен акт, с който да обявите нищожността на обективираното в обжалваното писмо волеизявление на административния орган, като нищожно. Моля при условията на евентуалност, същото да бъде прието като незаконосъобразно. Ще изложа своите съображения в писмена защита, в указан от съда срок.

Моля за присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски, за което представям списък на разноските, с копие за ответната страна.

Съдът ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени бележки от страните.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10:09 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: