ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 21.06.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД               ХVІІІ Административен състав

На двадесет и първи юни                       две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2449 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:06  часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Метромедия груп“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адв. Д.С. с пълномощно на лист 60 по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Председател на управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт М.с пълномощно, находящо се на лист 62 по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ М.Х.М..

 

 

По хода на делото:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА постъпили с писмо вх. № 5056/03.05.2018г. доказателства, по опис.

С разпореждане на съда № 2106/4.5.2018г. е уведомен жалбоподателя. Изискано е от ответника становище по поисканата експертиза.

С определение № 1180/29.5.2018г. съдът e ДОПУСНАЛ съдебно-техническа експертиза, която да се извърши от вещо лице, което да отговори на въпросите, поставени в молбата /л. 162/ на адв. Д.С..

ДОКЛАДВА постъпило с вх.№ 6722/14.06.2018г. заключение на вещото лице М.М.. Същото не е в срока по чл. 199 от ГПК.

 

ДОКЛАДВА постъпили с вх. № 6884/19.06.2018г. материали.

 

Съдът дава възможност на страните да изразят становище по доказателствата:

 

АДВ.С.: Предвид обстоятелството, че нямах възможност да запозная клиента си с експертизата, моля да отложите изслушването за следващото съдебно заседание. Искането за изслушване на вещото лице беше продиктувано от обстоятелството да може да бъде представено по делото разрешението за ползване на съответния участък от пътното съоръжение - светофарна уредба и кръстовище, за които ответникът беше задължен да ги представи, но не ги видях по делото. В следващото съдебно заседание моля да бъде изслушано вещото лице и да  бъдат приложени всички документи, искани от мен. Поддържам доказателствените си искания за представяне на цялата административна преписка – протоколът от ОС на УС на „Агенция пътна инфраструктура“ от 26.06.2017 г. видях, че е по делото. Не е представен доклад № 93-01-4949/23.06.2017 г., изготвен от инж. И.Д., който касае отказите и в частност процесния отказ. Освен този доклад като приложение към него да се представи и изявлението или волеизявлението по отношение на процесния РИЕ. Разпореждането на съда е № 600/05.02.2018 г., констативният протокол  е № 290. Искам да отбележа, че въпреки Вашето определение от предходното съдебно заседание, с което е задължен ответникът да представи документ за въвеждане в експлоатация на пътното кръстовище  км 205+216 от пътя Варна-Бургас, до настоящия момент по делото не са постъпили такива документи. В тази връзка искам да бъде представен съответния документ, така че в съдебно заседание при изслушване на експертизата вещото лице да е запознато с документите и да може да отговори на въпроси. Не възразявам да се приемат междувременно постъпилите материали.

 

 ЮРИСКОНСУЛТ М.: Да се приемат представените доказателства. Моля да ми се даде по-дълъг срок да представя изисканите доказателства. Не възразявам изслушването на експертизата да бъде отложено за друга дата, предвид факта, че експертизата не е постъпила в срока по ГПК.

 

СЪДЪТ като констатира, че заключението на вещото лице не е постъпило по делото в законоустановения срок и като взе предвид възражението на процесуалния представител на жалбоподателя,

 

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА изслушването на вещото лице по изготвената експертиза за следващото съдебно заседание.

 

Вещото лице беше освободено от съдебната зала.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото постъпилите с вх.№ 5056/03.05.2018г. и № 6884/19.06.2018г. доказателства.

 

Съдът за пореден път УКАЗВА на ответника, че следва  да представи изисканите в предходните съдени заседания и с разпореждания на съда писмени документи.

 

УКАЗВА същото да бъде сторено в срок до 10.09.2018 г.

 

УКАЗВА на страните в срок до следващото съдебно заседание да изчерпят доказателствените си искания.

 

За събирането на доказателства, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 20.09.2018 година  от 15.30 ч., за която дата и час страните и вещото лице са редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 АПК.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:31 часа.

 

 

 

СЕКРЕТАР:                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: