ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 11.07                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на единадесети юли                                     две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 239 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  Н.П.А., редовно призован,   се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ  директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Т., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.М..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И   ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се  изслуша вещото лице.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

В.Д.М. –години, български гражданин, неосъждан, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам.

 

          АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

         

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Поради каква причина, как се мотивира  вещото лице, че изготвяйки паричния поток в заключението си е съобразил плащания съобразно разписките от страна на А.М. направени през 2007 г. и 2008 г.. Това може да се види на стр.6 от заключението, при условие, че поставената задача е визирала периода 2009 до 2012 г.. Става въпрос за втората задача на експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За да се формира начално салдо за съответния  период и за да се включат всички плащания извършени отМ., съм включил 2006г. и 2007 г., за да бъда по обективен.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: В тази връзка включвайки 2007 г. съобразихте ли факта, че за същия период има влязъл в сила ревизионен акт,  който е определил крайното салдо за тази година.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Да, съобразил съм, даже съм ползвал данни от този ревизионен акт. Така ми беше поставена задачата.  Таблиците, които съм съставил за паричния поток, са изцяло въз основа на този ревизионен акт  и констатациите, които са отразени в ревизионния му доклад, тъй като няма други доказателства по делото.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: За началното салдо за 2014 г., съобразихте ли декларираното от лицето като разполагаеми суми за тази година? Той е направил декларация за разполагаеми суми като начално салдо, съответните суми и с тях съобразихте ли ги? Това е на стр.17 от заключението.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На стр. 17 от заключението съм описал. Тук нещата съм опитал да ги навържа, тъй като периодът 2008- 2012 г. чисто аритметично съм разделил салдото, което е било показано на паричните потоци в ревизионния доклад на две и после съм добавил в таблица всички направени плащания в брой от А. М., а  това салдо ще е включено в началното салдо за 2013 г.. Изцяло съм работил по данните, които са констатирали в ревизионния акт.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Останах объркана, поради факта че 2014 г. декларира и началното салдо е 27 000лева, разполагаеми парични средства към този момент, но това не го виждам отразено в таблицата на стр.18.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че не съм го отделил в началното салдо, но се включва, но е значително променено, защото е изкривено с включените парични вноски отМ..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр. 19-20 от заключението е направена данъчна основа с доходи от наем.

 

АДВОКАТ П.: Ние тях не ги оспорваме.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: На стр.21 се определя размер на задълженията за 2013 г., а именно   5 528, 08 лв., а аз не го получавам като цифра, защото доколкото разбирам едната данъчна основа на стр. 19 с онази на стр. 20 и данъка, като ги изчислявам, не мога да ги получа тази цифра, която е посочило вещото лице. Как е получен този резултат?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Би трябвало да съм го изчислил и да съм го дал подробно като изчисление.         Възможно е да е допусната техническа грешка в заключението в тази част. Разликата доколкото виждам е 100лева.

         

          ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Нямаме други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице М., като му определя възнаграждение в размер на 598,23лв., от които 300лв.  платими от внесения депозит/л.1224 от делото, том ІІ/ и 298,23лева вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днешното съдебно заседание по сметка на Административен съд-Бургас, в който срок следва да бъде представен като доказателство по делото съответния платежен документ.

В случай, че не бъдат представени доказателства за внесения депозит ще бъде издаден изпълнителен лист.

 СТРАНИТЕ: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ П.: Уважаеми административен съдия, моля да приемете за основателна жалбата на доверителя ми и отмените обжалвания пред Вас ревизионен акт  в обжалваната част. Обжалва се само тази част, в която имаме допълнително установен доход въз основа на превишението на разходната част над приходната, във връзка непризнатите получени суми от лицетоМ.. В частта, в която данъка е начислен за недекларирани  доходи от наеми и т.н., там не обжалваме.  Установените  задължения от вещото лице са тези, които реално се дължат от доверителя ми и той не ги оспорва.  Изложили сме подробни  съображения в жалбата за незаконосъобразност на обжалваната част на ревизионния акт, които  моля да приемете  и постановите решение, с което  уважите жалбата. Моля да ни бъдат присъдени направените разноски.

 

ЮРИСКОНСУЛТ  Т.: Уважаема г-жо председател, моля да потвърдите ревизионния акт  в обжалваната част като законосъобразен и правилен. Моля също така  в тази връзка да не кредитирате заключението на вещото лице  в тази част, която касае предмета на спора. Считам, че той е представил един вариант на паричен поток, който обаче не отразява вярно действителните фактически обстоятелства, защото продължаваме да поддържаме становището, че липсват доказателства за това, че жалбоподателят е  получил твърдяните парични средства.  Няма доказателства за това фактическо  предаване на средства, освен разписки, които не сме кредитирали по мотиви изложени в решението. Що се отнася до   паричния поток за годините, които се искат, не е коректно, защото използването на сумата получена като крайно салдо за предходен период за начално  салдо за следващия е некоректно. Става въпрос, както се посочва в заключението, парични средства в началото на периода, но следва да се има предвид от една страна, че този резултат не е коректен предвид факта, че не следва да се включва в паричния поток сумите отМ.,  съобразно разписките които са представени. Ако премием, че  тези суми са за преходния период, то те не представляват разполагаеми парични средства, а  едно съответно увеличаване на доходите  и евентуално нарастване на имущественото му състояние, но както казах за 2014 година, точно защото има разлика за това, той сам е декларирал други суми,  като е посочил за 2014 г. 27 000лева, което органът по приходите изцяло е съобразил в констатациите. Тези и други съображения са подробно изложени в решението на директора на Д“ОДОП“ и моля да бъдат съобразени  в съдебния акт. Ако отхвърлите жалбата, претендирам юрисконсултско възнаграждение съобразно Наредба 1 за минималните адвокатски възнаграждение, като съм изчислила сумата върху материалния интерес в обжалваната част на 1164 лева.

 

АДВОКАТ П.: По повод оспорените пари, дадени от лицетоМ.,  доказателства за получаване на тези суми не са  само въпросните разписки, които са разписани от  двете страни, а сме представили, декларации заверени от митническото учреждение на федерация Русия на съответното летище и аргумента в решението на директора на Д“ОДОП“, че липсва аналогична декларация на летище Бургас, както сме обяснили фактически  съответните служители са приели тези декларации и е  очевидно, че лицето няма как да изразходва парични средства в самолета, т.е. няма как да изразходи паричните средства декларирани  при напускане  на едното летище и пристигане на другото и митническите органи на летище България не са изискали декларация при кацането, което е действие на митническите служители, но не е и аргумент, че тези суми не са внесени в България и  предоставени на доверителя ми. От декларираните суми в края 2013 г. и началото на 2014 г. действително е декларирал паричните средства личните и не е декларирал средствата предоставени отМ., които е следвало да послужат за изграждане на сградата и такива, които са останали в него. Действително по споразумение сумата е дадена като е записано, че може да оперира, както иска с тези суми срещу прехвърляне на обекти, като остатъкът е  използван в друг момент, като Мартисоров на по- късен етап е поискал да пренасочи сумата  в други обекти в друга сграда. Има достатъчно доказателства в гражданското дело в тази насока. Моля да уважите жалбата като основателна и доказана.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.37 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: