ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 05.07.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                 ХVІІІ Административен състав

На пети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: МАРИНА НИКОЛОВА

 

Секретар: Г.С.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 2362 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 15:26 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Л.Ш.М., редовно призован, се представлява от адвокат П.Г. c пълномощно, находящо се на лист 6 по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Зам. кмет по „Строителство, инвестиции и регионално развитие“ на Община Бургас, редовно призован, се представлява от главен юрисконсулт С.Б.c пълномощно, представено в предходното съдебно заседание.

ЯВЯВА се вещото лице В.В.А.-Д..

 

 

По хода на делото:

 

АДВОКАТ Г.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА  ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА постъпило в срок с вх. № 7267/27.06.2018 г. заключение по допуснатата от съда съдебно-техническа експертиза на вещото лице В.А.-Д..

 

АДВ. Г.: Да се изслуша вещото лице.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ С.Б. Да се изслуша вещото лице.

 

ПРИСТЪПВА към установява самоличността на вещото лице, както следва:

В.В.А.-Д. – 49 години, български гражданин, неосъждана, без особени отношения и родство със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Обещавам да дам вярно и безпристрастно заключение в рамките на компетентността, която притежавам. Предупредена съм за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

АДВОКАТ Г.: Искам да уточним съгласно плановете, които сте представили, първият е от 1970-1975 г., къде точно попада имотът? Дали е нанесен и къде е нанесен имотът?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Няма го заснето и нанесено, но на тази улица има нанесени постройки. Този тип застрояване е много динамичен и застрояването в квартали с такова население се променя. Имотът в рамките на конкретните постройки не е нанесен. Трябва да съпоставим графиките и плана от 1998 г., но много малко са моментите, в които могат да съвпаднат. Тук е по осовите точки, които не се променят. Тези постройки ги няма нанесени, защото най-вероятно е спорно кога точно са се появили във времето. Има декларация по делото, но само тя на база планове и графични материали, това не може да се установи. Няма я и 1998 г. Единствено я има по геодезическото заснемане, което е направено и приложено по делото на лист 40. Не мога да твърдя дали е била нанесена. Процесните постройки ги няма отразени в нито един кадастрален план за тази част от територията, единствено са отразени в приложеното по делото на лист 40 геодезическо заснемане във връзка с преписката за констатиране на незаконно строителство и издаване заповед за премахване. За това не съм в състояние да коментирам кога точно са изградени в настоящия си вид постройките, тъй като и в действащия към настоящия ПУП кадастрален план от 1998 г. те също не са отразени.

АДВОКАТ  Г.: Тази постройка никога не е била нанесена. Тъй като сте били на оглед, може ли видимо да кажете дали тази сграда е строена примерно преди колко години? Като не е нанесена защо не е била нанесена?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не може да се даде отговор за годината на построяване. Не съм в състояние да коментирам защо не е нанесена в плана за 1998 година.

АДВОКАТ  Г.: През 1992 г. дали сградата е била обект на търпимост? Вие казвате, че по ЗУТ е нетърпим обектът. Вещото лице би трябвало да може да отговори и по ЗТСУ дали е търпим. Тъй като твърдим, че сградата е строена по ЗТСУ.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: През 1998 г. я няма, само съседните сгради ги има, които вече са съборени. Всичките сгради зад нея северно по трасето на улицата вече са съборени. Стълбовете си стоят и се виждат. Единствената постройка, която затапва трасето на предвидената улица, е тази постройка.

АДВОКАТ Г.: Ако попада действително тази сграда на предвидената улица за изграждане, дали е включена в програмата за строителство и ако е включена - за коя година, каква проектна готовност има там за изграждането на тази улица? Къщата от 1998 г. си съществува, както сме го доказали със свидетеля.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Не съм имала такъв въпрос към експертизата и не мога да отговоря. Не съм извършвала такива справки.

АДВОКАТ Г.:  По сегашната експертиза повече въпроси нямам. Искам да формулирам допълнителен въпрос: ако процесната сграда попада в плана на общината за изграждане на улица или по-скоро на паркоместа, защото вещото лице казва, че точно където е къщата, е определено като паркоместа разширението на улицата, и ако е включена – за коя година и каква проектна готовност има общината за осъществяването на този проект?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Текстът в отговора на въпрос 4  няма да го прочитам целия, но в него не съм казала, че къщата попада само на паркомясто. Зеленото са въпросните паркомета.

АДВОКАТ Г.: Вещото лице ми обясни. Не попада на паркоместа. Искането ми за допускане на допълнителен въпрос е - дали процесната сграда попада и ако попада процесната сграда на улицата, която се предвижда за изграждане, дали е включена в програмата за строителството, и ако е включена - за коя година и каква проектна готовност има общината за изграждането на този проект. Вероятно Вие казвате, че е включена.

 ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Б. Считам, че въпросът на адв. Г. е неотносим към предмета на настоящия спор. Исканата от тях експертиза е пълна и ясна. Това не означава, че къщата е строена законно. Моля да се приеме експертизата. Нямам въпроси към вещото лице. Считам, че е отговорено изцяло, компетентно и обосновано. Относно доказателственото искане за допълнителни въпроси към експертизата, считам въпроса изцяло за неотносим и неоснователен към предмета на делото. Дали е включена улицата в какъвто и да е проект или дали е минал или не през общински съвет проекта за капиталова програма или бюджет за 2019 г., дали тази улица е предвидена, това е въпрос, изцяло неотносим към настоящия предмет на делото, тъй като от цялата документация, която е представена по делото, както и от свидетелите, които общината доведе и бяха разпитани от нас и от жалбоподателката, стана ясно и точно, че имотът представлява част от улична регулация. Дали ще се изгради тази улица през 2018 г.-2019 г.-2030 г. - не е част от предмета на спора към момента. Извършеното строителство е без строителни книжа и в нарушение. Считам въпроса абсолютно за неотносим към предмета на настоящото дело.

АДВОКАТ Г.:  Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме експертизата.

 

Съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заключението на вещото лице В.В.А.-Д. по възложената и изготвена съдебно-техническа  експертиза.

ДА СЕ ИЗПЛАТИ на вещото лице определения депозит /400 лева/.

/Изд.РКО 31.05.2018 г., сума 400 лв,  платежно нареждане на лист 58/

 

Относно направеното доказателствено искане за допускане на допълнителна експертиза с въпрос, поставен от адв. Г., съдът намира, че така поставеният въпрос е неотносим към предмета на настоящото дело, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв. Г. за допускане на допълнителна експертиза с въпрос: ако попада процесната сграда на улицата, която се предвижда за изграждане, дали е включена в програмата за строителството, и ако е включена - за коя година и каква проектна готовност има общината за изграждането на този проект.

 

АДВ. Г.: Други искания нямам. Да се приключи събирането на доказателствата.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Б. Нямам други доказателствени искания и няма да представям други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Предвид липсата на доказателствени искания и като счете делото за изяснено от фактическа страна, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество:

 

АДВОКАТ Г.: Моля да се уважи жалбата. Ще представя писмени бележки в определен от съда срок. Моля да ми се присъдят разноските.

ГЛ.ЮРИСКОНСУЛТ Б. Моля да оставите без уважение жалбата против оспорваната заповед. Считам жалбата за  неоснователна и недоказана. Моля за срок за писмени бележки. Моля за присъждане на юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок за представяне на писмени бележки.

 

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено от фактическа и правна страна и ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15:55 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: