ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На шестнадесети май                                       две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2221 по описа за 2017година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ„АПОЛОНИЯ РИЗОРТ“ ООД, представлявано от управителите П.Д.Х.и И.С.С.,  редовно уведомени, не се явяват.Представляват се от  адв.Б., надлежно упълномощена по делото, с представено пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к.Й.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА „ДОЛЕН“ ЕООД Р.М.М., редовно уведомена, не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован, не се явява и не изпраща представител.

          ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Х.К..

Явява се вещото лице В.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.А.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР  К.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатите съдебно-технически експертизи, като заключението е депозирано с вх.№ 5222/08.05.2018 година  – т.е. преди законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

В съдебната залата влиза адв.П., процесуален представител на заинтересованата страна „Долен“ ЕООД.

В съдебната зала влиза адв.Й.,  процесуален представител на заинтересованата страна  Главен архитект на Община Созопол.

СТРАНИТЕ: Няма пречки за изслушване заключението на вещото лице.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице и снемане самоличността му, както следва:

В.В.А.-Д.- На 49 г., българка, български гражданин, неосъждана, без особени отношения със страните.

 Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

 Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.-Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.Б.: Запознати сме със заключението.Нямаме въпроси към вещото лице.

АДВ.П.:  Аз също нямам въпроси към експерта.

Ю.К.А.: Запозната съм със заключението, аз също нямам въпроси.

ПРОКУРОР К.: Запознат съм със заключението.Нямам въпроси към вещото лице.

АДВ.Й.: Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът след като изслуша вещото лице и становищата на процесуалните представители на страните

                                                 О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице В.В.Д.- А..

ОПРЕДЕЛЯ на вещото  лице  възнаграждение в размер на 1200.00(хиляда и двеста) лева,  в рамките на внесения депозит и съобразно представената справка-декларация.

АДВ.Б.: Няма да сочим доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.П. Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.А.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

АДВ.Й.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ПРОКУРОР К.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът предвид изявлението на страните, явили се в днешното съдебно заседание и като взе предвид, че делото е изяснено от фактическа страна

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.Б.: От името на доверителите ми моля, да уважите жалбата и да отмените процесната заповед № ДК-10-ЮИР-41/23.06.2017 година на Началника на РДНСК Югоизточен район. Считаме, че заповедта  е незаконосъобразна. От събраните по делото доказателства се установи, че не са налице предпоставките за издаването й. Подробни съображения сме изложили в жалбата.  Имайки предвид множеството доказателства, които се събраха по делото,  моля за срок за писмени бележки. Моля за разноски по представения списък.

АДВ.П.: Моля да уважите жалбата като основателна по подробно изложените доводи в нея. Ще се ползвам от писмените бележки представени от жалбоподателя. Моля да осъдите ответника да заплати направените по делото разноски.

Ю.К.А.: Моля да постановите съдебно решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана по подробно изложените мотиви в акта,  като ще Ви моля за срок, в който да развия доводи и аргументите  си относно законосъобразността на заповед № ДК-10-ЮИР-41/23.06.2017 година на Началника на РДНСК Югоизточен район .Моля да ми присъдите ю.к.възнаграждение.  Правя възражение относно представения списък на разноските, не възразявам за разноските  за внесения депозит, но считам, че така заявената сума за адвокатско възнаграждение  е прекомерна и моля, да бъде преценена и намалена.

АДВ.Й.: Моля да уважите жалбата изцяло по изложените  мотиви в нея. Изцяло кореспондрират със събраните по делото доказателства. Моля за разноски в размер на адвокатското възнаграждение.

ПРОКУРОР К.: Моля да постановите  решение, с което да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана. От събраните доказателства е установено, че разрешението за строеж е издадено при съществени нарушение на императивна законова разпоредба по опазване на околната среда и устройство на територията, поради което е нищожно. Налице са макар и малка част- дюни. Това е от значение,  в имота има дюни,  дори в малка част. Допуснато е застрояване,  без разрешение,  не е представено решение по ОВОС, което в случая е задължително, такива са правилата. Като  следва да се вземе предвид, че от едно противоправно поведение са почерпени права,  в слуая раелизира се строеж. Моля да потвърдите  издадената заповед на Началника на РДНСК Югоизточен район.

Съдът предоставя 7 дневен срок за писмени бележки на страните.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: