ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2202 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ПРОМСТРОЙ“ ООД, със законен представител К.С.,  се представлява от законния си представител и адв.А., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ – ДИРЕКТОР НА  ДИРЕКЦИЯ ОДОП гр.БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от гл.ю.к.М.,  надлежно упълномощен, с представено пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице  С.В.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.А.: Да се даде ход на делото.

ГЛ.Ю.К.М.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-оценъчна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 9898/03.09.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл.199 от ГПК.

СТРАНИТЕ: Да се изслуша вещото лице.

Съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице по изготвената съдебно-счетоводна експертиза, като СНЕМА самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А.- На 54 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше икономическо образование, без родство и особени отношения със страните.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

          Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

                ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Поддържам заключението, което съм изготвила.

АДВ.А.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ГЛ.Ю.К.М.:Нямам въпроси към вещото лице.

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на страните

О П Р Е Д Е Л И:

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

На вещото лице да бъде изплатено възнаграждение, съобразно представената справка-декларация в размер на 300.00 /триста/ лева, в рамките на внесения по делото депозит.

АДВ.А.:Нямам искания.Да се приключи събирането на доказателства.

ГЛ.Ю.К.М.: Оспорвам  заключението на вещото лице, тъй като считам, че данните, които се  в него не кореспондират с данните в преписката по делото, т.е. сумите, които е ползвала вещото лице не кореспондират с тези, посочени по делото, които  е декларирало дружеството.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Аз не съм използвала друга информация, освен наличната по преписката. Данните за пазарната стойност са по заключението на  вещото лице З.А., което е приложено по делото. От там съм ползвала данни за себестойност на имота в двата варианта. Данни за пазарната стойност на имота съм ползвала от заключението на П.. Нищо не съм ползвала, което да е  различно от посоченото в преписката.

ГЛ.Ю.К.М.: Ще изложа мотивите си в писмените бележки.В съдебно заседание  заявявам, че оспорвам експертизата. Няма да сочим други доказателства и моля, да се приключи събирането на доказателства

Съдът счете делото  за изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П  Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ХОД на делото по същество.

АДВ.А.: В хода на производството се установи, че процесната сделка не извършена в нарушение на разпоредбите на ЗКПО. Бяха изслушани и приети две съдебно-оценъчни експертизи с близки заключения. Определените  пазарни цени са близки до  продажната. В извършените две оценъчни експертизи в ревизионното производство,  на които се позовава ответната страна са, че били извършени в несъответствие с Наредба Н-9, като са използвани нереално извършени сделки, освен това източниците са статистически данни от НСИ, уеб-сайтове, информация използвана  по данни от банки за офертни цени. Освен това всички представени с експертизи използвани данни се отнасят за един самостоятелен  обект в сграда, който е завършен с акт 16, а не както процесната цяла сграда с множество самостоятелни обекти, при това изрично да бъде на етап груб строеж, както е в настоящия случай.Неправилно  са определени допълнителни данъчни задължения на „Промстрой“ ООД.

С оглед на изложеното, моля да отмените  изцяло ревизионния акт в потвърдената му част, като незаконосъобразен, необосван и недоказан. Издаден при съществени процесуални нарушения, неправилно прилагане на материалния, както и при несъобразяване по време на ревизионното производство със събраните доказателства. Моля, да ни присъдите разноските, за което представям списък и доказателства за тях. Ще предстява писмени бележки в определен от съда срок.

ГЛ.Ю.К.М.: Моля, да постановите решение, с което да отхвърлите жалбата като неснователна и недоказана. Подробни съображнения ще изложа в писмени бележки в даден от Вас срок. Моля за присъждане на ю.к.възнаграждение  в размер на 3897.00 лева.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

Съдът определи 7 дневен срок за представяне на писмени бележки по делото.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: