ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 03.07.                                                                     град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На трети юли                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ А.

 

Секретар: Стоянка А.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия А.

административно дело номер 2161 по описа за 2016 година.

 

На именното повикване в 10:00 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Виксън инвест“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

За ответника началник на РДНСК, Югоизточен район, редовно призован, се явява юрисконсулт А., надлежно упълномощена, с представено по делото пълномощно.

За прокуратурата на Република България, чрез Окръжна прокуратура Бургас, се явява прокурор Стоянова.

Заинтересованите страни „САЮК“ ЕООД и „Да груп“ ЕООД, редовно призовани, не изпращат представител.

Заинтересованата страна главен архитект на община Несебър, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованата страна Министерство на земеделието и храните, редовно призован, не изпраща представител.

Заинтересованите страни Н.Г.З., Г.К.П., С.Г.М., В.А.Е., А.Г.П., М.Т.З., А.Т.Х., Р.А.П., С.С.Л., Х.А.Д., С.В.П., С.Е.Р., Д.Е.К., Т.П.М., М.Х.Т., К.А.А., М.Н.Ш., Л.М.К. и В.Х.М. редовно призовани, не се явяват и не се представляват.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Запознах се с доказателствата, представени от община Созопол.

ПРОКУРОР СТОЯНОВА: Нямам доказателствени искания.

 

Съдът, след извършена справка на официалния сайт на Върховен административен съд по отношение движението по тълкувателно дело №4/2016 г., установи, че към настоящия момент по това дело не е постановено тълкувателно решение, което надлежно да е публикувано.

Производството по тълкувателното дело е започнало по искане на главния прокурор до Общото събрание на двете колегии на ВАС да се произнесе по следните два въпроса:

Първият – Какъв е правният характер на срока по чл. 216, ал. 7 от ЗУТ (преклузивен или инструктивен), в който началникът на РДНСК или упълномощено длъжностно лице следва да се произнесе по постъпилите жалба или протест?

Вторият въпрос е: Какви са правните последици при непроизнасяне в срок от началника на РДНСК или упълномощено от него длъжностно лице?

Съдът счита, че тези въпроси са от такова естество, че по процесния спор следва да бъде даден отговор на тях преди да се разгледа по същество самият спор, затова решението по посоченото тълкувателно дело има обуславящо значение за процесното дело.

По тези съображения и на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 от ГПК във вр. с чл. 144 от АПК съдът счита ,че производството по настоящото дело следва да бъде спряно до постановяване и публикуване по надлежен ред на решението по тълкувателно дело № 4/2016 г. на Върховен административен съд, затова

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

СПИРА производството по административно дело № 2161/2016 г. по описа на Административен съд – гр. Бургас до постановяване и публикуване по надлежен ред на решение по тълкувателно дело № 4/2016г. на Общото събрание на І и ІІ колегия на Върховен административен съд.

Определението може да се обжалва в 7-дневен срок пред Върховния административен съд, който срок за присъстващите в залата страни тече от днес, а за неявилите се – от съобщаването.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                      СЪДИЯ: