ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 10.10                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На десети октомври                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 20 по описа за 2018 година.                 

 

На именното повикване в 13:30 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ  МБАЛ„Бургасмед“ЕООД, редовно призован,  се представлява от адвокат М., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ директор на Регионална здравноосигурителна каса Бургас, редовно призован, не се явява представител.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д-р П.П..

 

АДВОКАТ М.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

 ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И  ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

П.   Г.П.- години, български гражданин, неосъждан, женен, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕН за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм писмено заключение, което поддържам. Отговорил съм точно на зададените въпроси. Моля да бъде направена корекция, тъй като съм допуснал техническа грешка на стр.1 от заключението, където е записано за ИЗ №2332 постъпил 13.03.2017 г. изписана на 13.03.2017 г. да се чете постъпил на 10.03.2017г. изписана на 13.03.2017 година, както и на предпоследната страница в заключение пак да се коригира по същия начин

 

          АДВОКА М.: По първата клинична пътека 71 категорично по документацията да разбираме ли, че съществуват данни, че диагнозата е по тази клинична пътека?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При така поставена диагноза трябва да се хоспитализира лицето по клинична пътека 71.

 

          АДВОКАТ М.: Нямам други въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

          Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице П., като му определя възнаграждение в размер на 400лв., платими от внесения депозит/л.226 от делото/.

 

 АДВОКАТ М.: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ М.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отмените заповедта в обжалваните от нас части след частичното прекратяване, а именно по т.1 и т. 2. С оглед  изслушаната и неоспорена експертиза, както се вижда са налице данни по документация, че приемът, хоспитализирането и лечението са за съответните диагнози и клинични пътеки и няма отклонение от алгоритъма на клиничните пътеки. В този смисъл липсват основания за отклоненията утвърдените начини на действия, посочени в заповедта, поради което моля същата да бъде отменена. Моля да ни бъда присъдени направените по делото разноски.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: