ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 20.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесети юни                                           две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: И. Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 2061 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.А.Г.,  редовно уведомен,  не се явява  и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Ц.С.К.,  редовно уведомена,  не се явява и не се представлява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.Т., редовно уведомен,  не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ НАЧАЛНИК НА РДНСК ЮГОИЗТОЧЕН РАЙОН БУРГАС, редовно уведомен, изпраща процесуален представител ю.к.А., с представено пълномощно  по делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА ГЛАВЕН АРХИТЕКТ НА ОБЩИНА НЕСЕБЪР, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА„А1 БЪЛГАРИЯ“ АД редовно уведомен, се представлява ю.к.Я.З., с представено в днешно съдебно заседание пълномощно, с нотариална заверка на подписите на упълномощителите.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.-управител на етажна собственост на жилищна сграда, редовно уведомен,  се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА БАНКА ДСК, редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА К.С.Т., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.Д.Б., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Д.Г., редовно уведомен, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Н.Б.Т.,в качеството му на управател на етажната собственост, редовно уведомен, се явява лично.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА И.И.П., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Г.Г.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА П.Г.Г., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА С.Г.В., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Ж.И.С., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.И.Л., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.А.Д., редовно уведомена, не се явява и не изпраща процесуален представител.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

Явява се вещото лице Д.Б.Б..

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Ю.К.З.: Да се даде ход на делото.

Ю.К.А.:Да се даде ход на делото.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Да се даде ход на делото

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА  ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6634/13.06.2018 година са постъпили изисканите от гл.архитект на Община Несебър заверени копия от изисканите части от работен проект по разрешение за строеж №168/19.05.2016 г., издадено от главния архитект на Община Несебър за строеж: „Базова станция с честотен обхват 900-2100 MHz на „Мобилтел“ ЕАДBGS0469.A000 NIMFA- NOVA“ в УПИ І, кв.91 по плана на гр.Несебър, имот с идентификатор 51500.502.133 по кК на гр.Несебър, а именно копия на части: „Електро“, „ПБ“, „ПБЗ“ и „СК“.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 6871/19.06.2018 г. Община Несебър е изпратила заверени копия от налични в архива на общината Разрешение за строеж №30/25.12.1981г. за строеж : „Жилищен блок с ДСК и магазин“ в кв.66 по плана на гр.Несебър, идентичен с УПИ  и чертеж вертикална планировка/копие/. Общината припомня, че до влизането на измененията на ЗУТ,  след завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато са необходими, ползването на строежите се разрешава въз основа на разрешение за ползване, издадено от органите на ДНСК.

Ю.К.А.: Не възразявам да са приемат представените писмени доказателства.

Ю.К.З.: Аз считам, че доказателствата са относими и моля да се приемат.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.:*** моля, да бъдат приети.

Съдът с оглед становищата страните и като взе предвид обстоятелството, че представените доказателства са относими към  предмета на спора

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  изисканите четири части от инвестиционен  проект на „Мобилтел” АД с настояща  фирма „А1 България” АД, както и допълнително представените от гл. архитект на Община Несебър разрешение за строеж №30/25.12.1981г. на ОБНС Несебър и вертикална планировка на процесната сграда.

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнение към  заключение по назначената съдебно-екологична експертиза, като заключението е депозирано с вх.№6020/30.05.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

 

Съдът снема самоличност на вещото лице, както следва:

 

Д.Б.Б.:  На 59 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование по физика и медицинска и санитарна физика, без дела и родство със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

Съдът ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице Д.Б.Б..

 

ВЕЩО ЛИЦЕ Б.:  Поддържам изготвеното заключение.Представям справка-декларация.

Ю.К.А.:Нямам въпроси към вещото лице.Считам изготвеното заключиние за пълно и безпристрастно. Да се приеме заключението.

Ю.К.З.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Нямам въпроси. Да се приема заключението.

Съдът, след като изслуша вещото лице и становищата на страните

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице Д.Б., изготвено по назначената съдебно-екологична експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размера на 600.00 (шестстотин) лева в рамките  на внесеня депозит, съобразно представената справка-декларация.

         

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№6571/12.06.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът снема самоличност на вещото лице, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование със специалност „Промишлено и гражданско строителство”, без дела и родство със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ПРИСТЪПВА към разпита  на вещото лице, както следва:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което, ведно със снимковия материал. След като внесох заключението, посетих  „Бургас инвест”, които извръшват подготовка на стрителството на територията на Бургаска област и отрих картон, който представлява копие на изготвено ценообразуване за сградата. На този картон са начертани отделните входове по етажи.

В съдебната зала влиза адв.К.,  процесуален представител на жалобопадетеля К.С.Т..

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Във всяко каре е нанесен номера, площта, коефициента на идеалната част  и стойността по базисни пазарни цени и от този картон правя извода, че трите входа представляват една сграда,  тъй като последователността на апартаментите следава един след друг. Ценообразуване няма към него. Сборът от коефициентите на идеалните части  на жилищата на трите входа съставляват 74.652 %. В преписката по делото има протокол на общото съобрание, когато се е взело решение за монтирането,  където ДСК са заявили, че притежават 17%  и до 100 % остават двата магазина във двата входа.Според мен това е доказателство, че сградата е  една. Другите доказателства са приложените нотариални актове на жилище, ап.15 на Л., който удава за граница запад разделителен зид – към секция В и ап.16 на Соня А., която дава граница  на изток разделителен зид- Вх.А.Това са изводите от допълнителната информация. От чертежа, представен от Община Несебър.

В съдебната зала влиза адв.М., процесуален представител на жалбоподателя С.А.Г..

ВЪПРОС НА СЪДА:  Ако площообразуването  следва да бъде до 100%, защото те съответно притежават идеални части от разрешението за строеж върху този парцел, след като двата блока са в един общ парцел не следава ли 100 %  да се изчисляват на обща база за двата блока.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Не, те са отделни сгради.

ВЪПРОС НА СЪДА: В този случай няма ли да се получи разлика. Ще се получи, че правото на строеж е 200%, тъй като в старите нотариални актове е записано, че % идеална част от общите части на сградата е идентичен с процента от правото на строеж върху целия парцел, т.е. при съставянето им е приемано, че сградата е една, а не са две.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Към 1981 година се изчисляват до 100% идеални части на сградата. Тука представеният лист е предварително изчисление, като етап първи и втори е изчисляван общо до 100%. После е възможно да има промяна обаче, защото идеалните части по нотариалните актове на вх. А за отделните апартаменти са число около два пъти по-голямо от това , изчислено по представения лист. Т.е. възможно е в хода на строителството етап едно, т.е. вх. А да е бил обособен в самостоятелна сграда и на тази база да са преизчислени идеалните части като процент, който фигурира в нотариалните актове. И конструктивно и по снимки това са две сгради.Зида е общ за двата входа.Като гледам конструкциите , имаме колона и е направена обратна греда. След това тази обратна греда продължава между двете секции. Би могло да се построи един етап със съответните мероприятия и после да се  пристроят  към калканен зид двете секции. По ценообразуването на трите входа са 74% , ДСК имат 17% (партера на сградата) и имаме два магазина в другите входове. Но това е по представения от мен лист, който има предварителен характер. Окомчателен лист за тази сграда не намерих. Намерих окончателен лист за другата сграда в парцела.

ВЪПРОС НА СЪДА: Паратерът  има 17% ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:  ДСК навлиза и във другия вход.Офисът на ДСК обхваща целия Вх.А, както и част от вх. Б. Не съм обследвала точните площи, но съм констатирала, че обхваща и част от него. Нямала съм за задача да изследва дали това е сторено законно. След строителството се прави окончателно ценообразуване. Този картон е предварителния, но за вх.А го няма окончателния картон. Обадих се на Обищнски имоти,  те казват, че нямат архиви. От „Бургас инвест“ ми дадоха картоните. По схемата на вертикалната планировка  считам, че може би сградата е строена на етапи.

АДВ.К.: Господин съдия, аз Ви моля да дадем възможност на вещото лице да изложи, във връзка с допълнително намерените от нея доказателства, да изложи в писмен вид становището си и да се запознаем.

ВЪПРОС НА АДВ.М.: Забелязахте ли освен ДСК има ли други обекти, които да обхващат повече от един вход?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Видях, че има магазини, но ДСК  ми направи впечатление.

ВЪПРОС НА АДВ.М.: А допустимо ли е един обособен обект да бъде разположен в няколко сгради?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.:Според мен, не. Но, както казах ако Вх.А е бил една секция, за да могат да продават  е направено отделно площообразуване  до 100%, а другите два входа да са отделна сграда. Защото сравних документите  за собствентост по преписката и коефициентите на идеалните части, които не съвпадат. Имат отклонения, които не са минимални. Възможно е да са разделени на етапи и на отделни сгради с коефициенти според актуалните им идеални части. Мисля, че това е така, ако са верни представените документи за собственост.

АДВ.М.: Нямам въпроси към вещото лице А..

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Аз съм от 20 години там.Знам от една съседка, че нашия блок е бил построен първо, хората са живеели  там и след това са строени другите. Вх.А е бил построен първо.Това са думи, казани от тях, хората са живеели вече там, когато са построени вх.Б и В.

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Поетапно строителство означава ли отделни сгради. Може ли една сграда да се строи поетапно.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Даден етап, сграда строена поетапно може във всеки етап да се разглежда като самостоятелна сграда. Например блока на „Трапезица“ е на четири етапа. Всичко зависи от строителните книжа. Направени са секции и на етапи

ВЪПРОС НА АДВ.К.: Не трбява ли между секция А и Б да има фуга?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А. : Това зависи от това как са изчислени идеалните части като строителни конструкции. Може да бъде на фуга и пак да бъде една сграда. Фугата не е определяща.

СТРАНИТЕ: Нямаме повече въпроси към вещото лице.

 

Съдът, след като изслуша вещото лице и становищата на страните

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице З.Ч.А., изготвено по назначената съдебно-техническа експертиза.

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размера на 400.00 (четиристотин) лева в рамките  на внесеня депозит,съобразно представената справка-декларация.

 

АДВ.К.: Моля да приемете като писмени доказателства следните документи: Таблица за площоборузаване на Жилищен блок в Несебър с ДСК секция А1, А2  и В1.

СТРАНИТЕ: Да се приемат представените писмени доказателства.

Съдът намира, че представените писмени документи са относими към предмета на разглеждане, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства, а именно: Таблица за площоборузаване на Жилищен блок в Несебър с ДСК секция А1, А2  и В1.

Съдът намира за небходимо да предостави възможност не по-късно от следващото съдебно заседание  на представителя на РДНСК ЮИР Бургас да представи в случай, че установи налични такива в Архива на администрацията  разрешение за ползване на процесните сгради, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност не по-късно от следващото съдебно заседание  на процесуалния представител на РДНСК ЮИР Бургас да представи в случай, че установи налични такива в Архива на администрацията  разрешение за ползване на процесните сгради, съответно удостоверение за въвеждане в експлоатация

В случай, че такова не бъде представено и не бъде представено доказателство за  съществуването му съдът  ще се произнесе по съществото на спора след съвкупна преценка на останалия доказателствен материал.

 

След  служебна проверка  в Търговския регистър съдът констатира, че недвижимия имот, посочен в кадастралните регистри  като собствен на Банка ДСК АД е включен в капитала на  ДСК Турс ЕООД т.е. представлявя собственост на последнто дружество. В тази връзка съдът намира за необходимо за датата на следващото  съдебно заседание да конституира в качеството на заинтересована страна ДСК Турс ЕООД, на които да бъдат изпратени жалбите с първоначално представените към тях писмени доказателства за становище като бъдат и призовани за датата на следващото съдебно заседание.

Воден от горното, съдът

 

                                       О П Р Е Д Е Л И:

 

КОНСТИТУИРА  в качеството на заинтересована страна ДСК Турс ЕООД, с адрес: гр.Несебър, ул.“Хан Крум“ №11А,, на които да бъдат изпратени жалбите с първоначално представените към тях писмени доказателства за становище.

 

Ю.К.З.: Доколкото към момента няма писмени доказателства за извършване на строителстово моля, да призовете  като свидетел  госпожата, за която говори годсподина,  за установяване на обстоятелството кога е извършено строителството.

АДВ.М.: Относно становището на ответната страна считам за недопустимо и не би могло със свидетелски показания да се доказват твърдяните факти, а именно дали трите входа представляват една сграда. В тази връзка  съгласно представения в днешното съдебно заседание  документ моля съда да задължи етажната собстевност на Вх.А да представи  собствените си документи за собственост на самостоятелните си обекти, като ако тяхното твърдение е вярно, че представляват отделна самостоятелна сграда, то сбора на идеалните части следва да е 100%.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Аз знам реално как стоят нещата,  тъй като  хората под мен  живеят в  Америка и не знам как мога да им взема нотариалните актове.

Ю.К.А.: По направеното искане на заинтересованата страна А1 България АД  не възразявам, тъй като считам,  че с  оглед събраните доказателства не може да се установи  сградата  една ли е или са отделни сгради. Считам, че има представено доказателство, официален и неоспорен писмен документ, видно от който безспорно е налице отделен идентификатор. На второ място вертикалната планировка. Допуснато е етапно строителство, тъй като съгласно ЗУТ допускането на етапно строителтво е именно с цел обектите да бъдат самостоятелни и да могат да се ползват по своето предназначение самостоятелно и независимо от останалите чсти на строежа. По искането на жалбоподателя,  предоставям на съда.

АДВ.К.: Заявявам, че това е невярно, тъй като собствените идентификатори, всички данни в кадастралната карта не създават право на собственост. Те я отразяват т.е. първоначално  говорим за собственост на идеални части от  общите части. Важно е това, което е отразено в документите за собственост и тези данни да са отразени вярно в КК и имотния регистър. По отношение на второто изявление, че поетапното строителство означава отделни сгради. Ако  допуснете разпита на свидетел обръщам внимание, че в нашата жалба ние сме поискали  да  допуснете до разпита свидетели.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.: Искам да заявя, че с документи, с нотариални актове сме изчислили идеалните части.

Съдът по направените искания намира, че искането за допускане на разпита на свидетел за установяване характера на вх.А като самостоятелна сграда на смисъла на ЗТСУ/отм.ЗУТ/ е недопустимо, доколкото  това обстоятелства се удостоверява с официални документи. Съгласно разпоредбата на чл.165, ал.1 ГПК свидетелските показания в подобен случай са допустим само при налачие на доказателства за това, че официциалния документ е погинал, бил е загубен, унищожен не по вина на  поискалата  свидетелски показания страна.

Към настоящият момент доказателство за това, че удостоверението за въвеждане в експлоатация е погинало липсва, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ УВАЖАВА така направенато искане.

 

Що се отнася до искането за  задължаване на членовете на етажната собственост да представят удостоверение за идеалните части, които всеки от тях притежава от сградата, предмет на спора, съдът намира на първо място, че  подобно искане влиза в разрез с изискването за защитата на личните данни, а от друга страна голяма  част от заинтересованите страни са призовани по реда на чл.47 от ГПК т.е при условията на фактическо отсъствие от  посочените адреси, поради което няма как подобно задължение да достигне до тях и да бъде връчено.

Поради изложеното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖАНИЕ искането за представяне на доказателства за идеалните части на съсобствениците в етажната собсвеност на вх.А от сградата, находяща се на ул.“Хан Крум“ №11.

 

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА страните, че в случай, че имат  доказателствени искания същите следва да бъдат изчерпани не по-късно от днешното съдебно заседание, с оглед своевременното приключване на съдебния спор в следващото такова.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено и счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

                               О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 04.07.2018 година от 14:30 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

   Протоколът изготвен в съдебно заседание

   Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

   СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: