ОПРЕДЕЛЕНИЕ

 

Номер 64               16 януари 2017 година                град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ-ми състав, в закрито заседание на  шестнадесети януари,  две хиляди и  седемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия: Златина Бъчварова

като разгледа административно дело номер 1  по описа за 2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

       Производството е образувано по жалба „Акваресурс“ЕООД с ЕИК по Булстат ****, със седалище и адрес на управление - гр.Плевен, ул.“Карлово“ ****, представлявано от П.К.П. против решение №РД-385 от 16.12.2016 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури/ИАРА/.

          Административен съд- Бургас намира, че не е компетентен да разгледа спора по същество по следните съображения:

          Съобразно нормата на чл.133, ал.1 АПК делата по оспорване на индивидуални административни актове се разглеждат от административния съд по седалището на териториалната структура на администрацията на органа, издал оспорения акт, в чийто район се намира постоянният или настоящият адрес или седалището на жалбоподателя.

Според чл.14 от Устройствен правилник на ИАРА Главна дирекция „Рибарство и контрол“ има 4 териториални звена със статут на отдели, от които  отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ е със седалище Русе и с териториален обхват областите Велико Търново, Габрово, Ловеч, Плевен, Разград, Русе, Търговище, Силистра и Шумен. От справка в интернет страницата на ИАРА се установи, че отдел „Рибарство и контрол – Централен Дунав“ със седалище гр.Русе има териториална структура в гр.Плевен с посочен адрес в града, електронен адрес и телефон и факс за контакти.

Предвид обстоятелството, че седалището на жалбоподателя е в гр.Плевен, където има териториална структура на администрацията/ИАРА/ по смисъла на §1, т.1а ДР АПК, делото следва да се прекрати и да се изпрати на компетентния за произнасяне съд, който в случая е Административен съд-Плевен.

  По тези съображения и на основание чл.135, ал.2 АПК, Административен съд-Бургас, VІІІ- ми състав

 

ОПРЕДЕЛИ:

 

          ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело номер 1 по описа на съда за 2017 година.

          ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Административен съд- Плевен.

         ОПРЕДЕЛЕНИЕТО не подлежи на обжалване.

 

                                                   СЪДИЯ :