О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

Номер 57       от 13.01.2016г.,      град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд – гр. Бургас, втори състав, на тринадесети януари две хиляди и шестнадесета година в закрито заседание в следния състав:

 

Председател: Станимир Христов

 

като разгледа докладваното от съдия Христов административно дело номер 1 по описа за 2016 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

            Производството е по реда на чл. 145 и сл. от АПК.

Образувано е по жалба на И.С.Д. ЕГН ********** *** против Принудителна административна мярка (ПАМ) от 27.11.2015 год. – репатриране на л.а. „Опел“ с рег. № ***. В жалбата е заявено несъгласие с мотивите за преместване на посочения лек автомобил, паркиран в близост до кръстовището на ул. „Александър Стамболийски“ и ул. „Патриарх Евтимий“ в гр. Бургас.

С Разпореждане № 43 от 05.01.2016 год. на съдията докладчик е указано на жалбоподателя в 7-дневен срок от получаване на съобщението да внесе по сметка на Административен съд гр. Бургас държавна такса в размер на 10 лева, като в указания срок следва да представи по делото платежен документ, удостоверяващ плащането. Изрично е посочено, че при неизпълнение на разпореждането в указания срок и на основание чл. 158, ал. 3 от АПК, жалбата ще бъде оставена без разглеждане, а производството по делото – прекратено.

По повод така постановеното разпореждане с вх. № 261/12.01.2016 год. по делото е постъпила молба от жалбоподателя Д., в която същия е заявил, че първоначалната жалба е била до Кмета на Община Бургас и с нея е оспорил съставения му акт. Във връзка с това, Д. е заявил, че не поддържа жалбата до съда, не желае да внесе определената държавна такса и формулира искане за прекратяване на делото.

Като взе предвид горното и като съобрази закона, настоящия съдебен състав намира така депозираното заявление за допустимо и основателно по следните съображения:

Заявлението, с което e формулиран отказ от оспорването е подадено от  жалбоподателя лично, поради което съда намира същото за процесуално допустимо. По отношение на искането за прекратяване на производството, съгласно чл. 155, ал. 1 от АПК, при всяко положение на делото оспорващият може да оттегли оспорването или да се откаже от него изцяло или отчасти, като съгласно ал. 3 на същия текст, оттеглянето и отказът от оспорването извън съдебно заседание се прави с писмена молба. В настоящия случай, оттеглянето е направено извън съдебното заседание с нарочна писмена молба от жалбоподателя и разгледано по същество е основателно.

Съгласно чл. 159, т. 8 от АПК, жалбата или протестът се оставя без разглеждане, а ако е образувано съдебно производство, то се прекратява, когато оспорването бъде оттеглено или бъде извършен отказ от него. Във връзка с това, сезиращата съда жалба на И.С.Д. следва да се остави без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.

 

Мотивиран от горното и на основание чл. 159, т. 8 от АПК, Административен съд гр. Бургас, втори състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.С.Д. ЕГН ********** *** против Принудителна административна мярка (ПАМ) от 27.11.2015 год. – репатриране на л.а. „Опел“ с рег. № ***.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело 1/2016 год. по описа на Административен съд гр. Бургас.

 

Определението подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

 

 

СЪДИЯ: