Р Е Ш Е Н И Е

 

град Бургас, № 538 /19.03.2015г.

 

 

В  ИМЕТО  НА  НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, в съдебно заседание на деветнадесети февруари, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

                                                                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ:  СТАНИМИР ХРИСТОВ

                                                                                                  ЧЛЕНОВЕ:  ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                                                                                       ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Тиха Стоянова изслуша докладваното от съдия Л.АЛЕКСАНДРОВА по КАНД № 1/2015г. за да се произнесе, взе предвид  следното:

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Касаторът Община Созопол, представлявана от кмета П.Р., е оспорил решение №1828/20.11.2014г. постановено по АНД №2930/2014г. на Районен съд - Бургас, с което е потвърдено наказателно постановление № 2/15.05.2014г., издадено от директора на РИОСВ гр.Бургас. С наказателното постановление за нарушение на чл.125, ал.1, т.2 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), на основание чл. 164, ал.1 от същия закон на касатора е наложена имуществена санкция в размер на 50 000 лв. В касационната жалба се твърди, че решението на районния съд е неправилно. Твърди се още, че общината е подала заявление от 21.06.2010г. пред Изпълнителна агенция по опазване на околната среда с цел отстраняване на някои неточности в първоначалното заявление за издаване на първоначалното комплексно разрешително № 204-Н0/2008. За промяна на това комплексно разрешително общината е възложила на консултантска фирма да изготви „Информация за планирана промяна”, в която са засегнати искания за промяна на същите условия, по повод неизпълнението на които е съставено процесното наказателно постановление. Според касатора, това заявление за планирани промени не е било прието в цялост от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по околна среда. С решение № 204-Н0-И0-А1/2013 е било актуализирано комплексното разрешително № 204-Н0/2008, но само чрез добавяне на нови условия. Касаторът твърди, че са предприели действия, но одобрената актуализация не е отчела техните желания за планирана промяна на комплексното разрешително. За това, според касатора, в случая следва да се отчете, че той няма вина за извършеното нарушение, което прави деянието несъставомерно поради липса на субективния елемент. За това иска решението на районния съд да бъде отменено, а по съществото на спора да бъде отменено издаденото от директора на РИОСВ Бургас наказателно постановление. Към касационната жалба са представени писмени доказателства във връзка с фактите, които се твърдят в жалбата.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касация, редовно призовани, не изпращат представители и не изразяват становища.

            Представителят на Окръжна прокуратура гр.Бургас счита касационната жалба за неоснователна, а обжалваното решение предлага да бъде оставено в сила.

Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, доводите и възраженията на страните, намира следното:

Касационната жалба е подадена в срок от надлежно легитимирано лице. Разгледана по същество е неоснователна.

Обжалваното решение е правилно. 

В обжалваното решение съдът е приел, че при съставянето на АУАН и при издаването на наказателното постановление са спазени изискванията визирани в разпоредбите на чл.42 и чл.57 от ЗАНН. Същите са издадени от компетентни органи, съдържат изискуемите от закона реквизити, поради което според районния съд липсват процесуални основания за отмяна на обжалваното наказателно постановление. Съдът е посочил, че съобразно разпоредбата на чл.125 ал.1 т.2 от ЗООС, посочена като нарушена в наказателното постановление, се вменява в задължения на оператора на инсталацията да изпълнява условията на комплексното разрешително при нейната експлоатация. Санкционната норма на чл.164 ал.1 от ЗООС предвижда за неизпълнение на изискванията на чл.125 от ЗООС на оператора на инсталацията да се налага „имуществена санкция” от 10 000 до 100 000 лв. Предвид тези разпоредби съдът е приел, че от обективна страна Община Созопол, на която, в качеството на оператор на инсталация, е издадено комплексно разрешително № 204-НО/2008 година за изграждане и експлоатация на регионално депо за неопасни отпадъци за общините Созопол, Приморско и Царево в землището на с.Равадиново, актуализирано с решение № 204-Н0-И0-А1/2013, е нарушила задължението си, регламентирано в чл.125 ал.1 т.2 от ЗООС, да изпълнява условията в така издаденото  и актуализирано комплексно разрешително при експлоатация на инсталацията, като в АУАН и наказателното постановление конкретно и подробно са посочени условията, които са нарушени. Според съдът наказателното постановление е законосъобразно издадено, тъй като е приел за установено, че административното нарушение е извършено.

            Съдът в решението си изрично е обърнал внимание, че тъй като в конкретния случай е ангажирана административнонаказателната отговорност на юридическо лице, субективната страна на нарушението не се изследва, защото въпросът за вината в този случай е ирелевантен -  юридическите лица, съобразно разпоредбата на чл.83 от ЗАНН, носят обективна безвиновна отговорност.

С тези мотиви съдът е потвърдил наказателното постановление.

Настоящия съдебен състав споделя изцяло съображенията и доводите в обжалваното решение. За да потвърди наказателното постановление съдът е обсъдил всички гласни и писмени доказателства събрани по делото. Въз основа на тях е направил задълбочен извод относно правилното прилагане на материалния закон от страна на административнонаказващия орган и липсата на съществени процесуални нарушения при издаването на наказателното постановление. При установяване на административното нарушение са спазени регламентираните в ЗАНН процесуални правила, които гарантират законосъобразност на акта на наказващия орган. Събраните по делото доказателства потвърждават констатациите в акта. деянието, осъществяващо състава на посоченото в НП административно нарушение е установено по несъмнен начин. Неоснователни са релевираните в касационната жалба възражения.

Твърденията в касационната жалба, че общината със заявление от 21.06.2010г. е поискала промяна в първоначалното комплексно разрешително, както и изготвянето на „Информация за планиране на промяна” се доказват от представените с касационната жалба писмени доказателства. Това обстоятелство обаче не освобождава оператора (община Созопол) да продължава да изпълнява условията в комплексното разрешително такива, каквото са.

Липсата на удовлетворяване на по-голямата част от заявените през 2010г. желания на Община Созопол за изменение на комплексното разрешително също не водят до своеобразно оневиняване, т.е. не освобождават оператора от задълженията вменени му в това комплексно разрешително ведно с условията по неговото актуализиране с решение № 204-Н0-И0-А1/2013.

Надлежно заявеното от общината желание за промяна на част от условията на комплексното разрешително и проведената процедура завършила с актуализиране на това КР с решение № 204-Н0-И0-А1/2013, с което се добавят нови условия, но не се изменят заявените от общината условия по никакъв начин не променят факта на извършеното нарушение, тъй като регламентираните условия по издаденото и все още действащо КР №204-НО/2008г., актуализирано с решение № 204-Н0-И0-А1/2013 следва да се спазват през целия период докато това КР е в сила. 

Възраженията относно липса на субективна страна на деянието също са неоснователни. Вината е субективно отношение на дееца към извършеното от него деяние и последиците му. Доколкото юридическите лица, каквато е и Община Созопол, са субекти създадени от правото, те не могат да формират субективно отношение към деянието, за това законодателят е приел, че тяхната отговорност е обективна, безвиновна.

Поради неоснователност на касационните оплаквания решението на районния съд следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221, ал.2, във вр. с чл.218 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр.Бургас

 

Р Е Ш И:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА решение №1828/20.11.2014г. постановено по АНД №2930/2014г. на Районен съд - Бургас.

            Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                                          ЧЛЕНОВЕ: