Р Е Ш Е Н И Е 

 

Град Бургас,  9.07.2012г.

 

В    И М Е Т О    Н А    Н А Р О Д А :

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – град БУРГАС, пети състав, на девети април през две хиляди и дванадесета година, в публично заседание, в състав :

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря Г.Д., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 1 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от АПК, във връзка с § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ.

Първоначално, производството е образувано по жалба на Н.Г.Б. и С.И.Б.,***, против Заповед № Z-820/01.06.2010г. на кмета на община Созопол, с която е утвърдена определената по реда на § 31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ, обективирана в протокол № 0189/26.05.2010г., оценка на подобренията, извършени от жалбоподателите, в качеството им на ползватели по смисъла на § 4б, ал.1 от ПЗР на ЗСПЗЗ на ползвателски имот № 116 по помощния план на местността „Митков мост”, землище гр.Черноморец, община Созопол, попадащ в новообразуван имот № 116 по плана на новообразуваните имоти на местността. Постановено е решение № 647/16.05.2011г. по образуваното по жалбата адм.д. № 1353/2010г. по описа на Административен съд-гр.Бургас, с което е изменена оспорената заповед на кмета на община Созопол в частта, с която е утвърдена определената оценка на подобренията върху имота, като е увеличена оценката от 1 424 лв. на 3 408,62 лв. 

С решение № 17238/29.12.2011г. на Върховния административен съд на Република България, постановено по адм.д. № 10174/2011г., е отменено по касационна жалба на Н. и С. Б. решение № 647/16.05.2011г. по адм.д. № 1353/2010г. по описа на Административен съд-гр.Бургас в частта му, с която е отхвърлено като неоснователно искането на жалбоподателите за изменение на оспорената заповед за определяне стойността на извършените от тях подобрения в ПИ № 116 по ПНИ в м.„Митков мост”, землището на с.Черноморец, общ.Созопол, изразяващи се в изграждането на масивна едноетажна жилищна сграда с размери 5,15 x 7.40 м., ведно с допълнително изградените към нея пристройки и съоръжения, и делото е върнато за ново разглеждане от друг състав на същия съд при съобразяване с указанията по тълкуването и прилагането на закона, дадени в мотивите на решението. С цитираното решение на ВАС е оставено в сила решение № 647/16.05.2011г. по адм.д. № 1353/2010г. в частта му, с която е увеличена оценката на подобренията – трайни насъждения, извършени от жалбоподателите Б. върху ползвателски имот № 116 по помощния план на м.„Митков мост”, земл. с.Черноморец, общ.Созопол, попадащ в новообразуван имот № 116 по ПНИ на местността от 1 424 лв. на 3 408.62 лв.

Жалбоподателите, чрез процесуалния си представител, поддържат жалбата на изложените в нея основания и искането от съда в съдебно заседание и по съществото на спора. Ангажират съдебно-техническа експертиза, която да бъде извършена съобразно указанията, дадени в решението на ВАС, по повод на което е образувано настоящото производство. Претендират присъждане на разноските по делото.

Ответникът - кметът на община Созопол, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в съдебно заседание. Не представя становище по жалбата.

Заинтересованите страни - Б.Я.Б., И.Н.Б., С.Т.Б., П.Т.П., А.П.П., В.К.С., З.Д.М., А.Т.Я., З.Д.Я., Я.Д.Я., З.Ц.М., Ц.Я.М., Т.Я.М., Г.П.П., Ж.Д.М. и В.Г.К. не се явяват и не се представляват в съдебно заседание. Не представят становище по жалбата.

            Заинтересованите страни С.Т.В. и В.Д.К., чрез процесуалния си представител, оспорват жалбата и молят съда за нейното отхвърляне. Считат, че по делото не са събрани доказателства, които по надлежния начин да установят стойността на подобренията, които се дължат като обезщетение на жалбоподателите. Сочат съображения, че заключението по извършената съдебно-техническа експертиза не може да бъде база за постановяване на съдебно решение и че следва да бъде оставена в сила оценката, определена от община Созопол.

Бургаският административен съд, след преценка на становищата на страните, събраните по делото доказателства и като съобрази приложимите законови разпоредби,  приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, пред надлежен съд, от легитимирани лица – адресати на заповедта, в законоустановения по чл.149, ал.1 от АПК срок, отговаря на изискванията на чл.150 и чл.151 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

           От доказателствата по представената административна преписка се установява, че производството пред кмета на общината е образувано по молба вх.№ 94-С-123/17.04.2010 година от С.Т.В. – една от наследниците на Т.В.. Към молбата са приложени удостоверение за наследници, протокол на Поземлена комисия – гр.Созопол и решения на Бургаски окръжен съд и Върховен административен съд. С писмо изх. № 94-С-123/18.05.2009г., кметът на общината е възложил на лицензиран оценител на земеделски земи да извърши оценка на подобренията върху ползвателски имот № 116, който попада върху новообразуван имот № 116. Определената от експерта цена на подобренията в имота се съдържа в съставеното от него предложение за изготвяне на оценка от 31.08.2009г. и е в размер на 1 424 лв., представляваща стойността на 6 реда засадено лозе с по 10 лози на ред, асма с 14 лози и 12 плодни дръвчета.

Пазарната оценка на подобренията е възприета от комисия, назначена от  кмета на община Созопол и одобрена с оценителен протокол № 0189/26.05.2010г. От съдържанието на този протокол е видно, че със заповед № РД 09-68/07.05.2007г., издадена от областния управител на Бургаска област, е одобрен и влязъл в сила план на новообразуваните имоти за местността „Митков мост”. Според предвижданията на този план, ползвателски имот № 116, записан в регистъра на ползвателите на името на жалбоподателите Б.,  попада върху новообразувания имот със същия № 116. Въз основа на тези фактически данни кметът на община Созопол е одобрил оценката и издал оспорената заповед, с която е утвърдил същата на основание § 4л, във вр. с § 4в от ПЗР на ЗСПЗЗ, вр. § 31, ал.2, т.3 и ал.3 и § 30, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ.

За доказване на твърденията в жалбата и в изпълнение на указанията на ВАС на РБ, в настоящото производство е назначена съдебно-техническа експертиза със задача вещото лице да извърши оценка по пазарни цени на жилищната сграда, построена в ползвателски имот № 116 и на трайно прикрепените към земята допълнително изградени постройки и съоръжения, като съобрази изискванията на разпоредбата на §1а, т.2 от ДР на ЗДС. Прието е заключението на инженер З.Ч.. Вещото лице е констатирало, че в поземлен имот № 116 по ПНИ на м.„Митков мост”, земл. с.Черноморец, е изградена едноетажна масивна жилищна сграда с площ 38,11 кв.м. и пристроено входно предверие с площ 12,88 кв.м. Установено е също, че са изпълнени следните съоръжения: армирана бетонова настилка (тротоар и  пътеки), ограда, метална конструкция (асмалък), външна площадка с настилка от гранитогрес, сондаж (кладенец) и септична яма. Определена е средна пазарна стойност на жилищната сграда и пристройката към нея, построени в новообразувания имот № 116 в размер на 28 600 лв. без ДДС. Посочена е отделно и средна пазарна стойност в размер на 5 750 лв. В съдебно заседание вещото лице пояснява, че посочената от него обща стойност в размер на 34 360 лв. представлява цената на сградата заедно със съоръженията и елементите.

При тази установена по делото фактическа обстановка, съдът обосновава следните правни изводи:

Обжалваната заповед е издадена в предвидената от закона писмена форма и от компетентен за това административен орган, с оглед правомощията му по § 4л от ПЗР на ЗСПЗЗ и § 31, ал.3 от ПМС № 234/16.12.1999г. за изменение и допълнение на ППЗСПЗЗ, при спазване на административнопроизводствените правила за това, но в противоречие с приложимите материалноправни разпоредби.

Заповед № Z-820/01.06.2010г. на кмета на община Созопол е издадена в противоречие с разпоредбата на § 4в от ПЗР на ЗСПЗЗ, във вр. чл. § 31, ал.2, т.3 от ПМС № 234/16.12.1999г. за ИД на ППЗСПЗЗ, според която в случаите по § 4в от ПЗР на ЗСПЗЗ оценката се извършва от техническата служба на общината по пазарни цени. Съгласно § 4в от ПЗР на ЗСПЗЗ лицата, извършили подобрения върху имотите, подлежащи на връщане, имат правата по чл.72 от Закона за собствеността. Специалният закон ги е приравнил по статут на добросъвестни владелци, поради което е следвало да бъдат оценени всички подобрения, извършени в ползвателския имот, подлежащ на връщане. Подобрение на един имот е налице когато вложените труд, средства и материали са довели до увеличаване на стойността му, като критерият въз основа на който се преценява дали е налице подлежащо на заплащане подобрение е наличието на трайно прикрепване. В този смисъл е и Постановление № 6/1974г. по гр.д. № 9/1974г. на Пленума на Върховния съд по някои въпроси относно подобренията върху недвижим чужд имот, издадено във връзка с приложението на чл.72 от ЗС.

В настоящия случай е безспорно обстоятелството, че жалбоподателите са бивши ползватели на имот № 116 по помощния план на местността „Митков мост”, в землището на гр.Черноморец, община Созопол, който имот попада в новообразуван имот № 116  по ПНИ на местността, поради което същите имат право да получат сумата, с която се е увеличила стойността на имота в резултат на извършените от тях подобрения. С оглед приетото по делото заключение на назначената съдебно-техническа експертиза, което съдът кредитира като обективно и компетентно дадено, изготвено съобразно дадените от ВАС указания, съдът приема, че в ползвателския имот са построени и сграда, пристройка към нея и съоръжения, относно вида на които подобрения между страните по делото  няма спор. Предвид описанието им в заключението като конструкция, технически показатели, архитектурно-строителни работи, инсталации и начин на ползване, съдът приема, че те също представляват подобрения, трайно прикрепени към земната повърхност в имота и увеличават неговата стойност. Въпреки това обстоятелство, стойността им не е изчислена и не е включена в цената на подобренията, посочена в предложението за изготвяне на оценка, съставено от лицензирания оценител в хода на административното производство. Поради това оспорената заповед, с която е одобрена предложената оценка на подобренията, е незаконосъобразна и следва да бъде изменена, като оценката бъде увеличена и със стойността на сградата, пристройката и съоръженията, констатирани като налични в новообразувания имот № 116 по ПНИ на м.„Митков мост”, земл. гр.Черноморец, в размер общо на 34 560 лв.

Съдът намира за неоснователно възражението на процесуалния представител на заинтересуваните страни С.Т.В. и В.Д.К., че заключението е неотносимо към спора и не би следвало да служи като основа за постановяване на решение. В случая вещото лице по извършената съдебно-техническа експертиза е извършило оценка на изградената в имота жилищна сграда, пристройка и съоръжения по пазарни цени, при съобразяване с изискванията на § 1а, т.2 от ДР на ЗДС, в това число и относно периода, за който следва да бъде посочена пазарната цена на изграденото върху процесния имот - 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, тъй като в този смисъл са изричните указания на ВАС, съдържащи се в мотивите на решение № 17238 от 29.12.2011г., постановено по адм.д. № 10174/2011г. Те са изпълнени изцяло при повторното разглеждане на делото и в тази насока, съобразно § 1а, т.2 от ДР на ЗДС вещото лице е  извършило оценката на база аналози – сделки с недвижими имоти, по които едната от страните е търговец, сключени в периода м.май 2008г. – м.май 2009г., тоест 12 месеца преди датата на възлагане на оценката, с качества, подобни на оценявания, поради липса на осъществени сделки за местността „Митков мост” през периода. Тъй като сравнението е опосредено чрез коефициенти по отделните показатели: инфраструктура, благоустрояване на района, степен на завършеност и категория, съдът намира за неоснователно възражението, че посочените от вещото лице аналогови имоти не са такива по смисъла на § 1а, т.2 от ДР на ЗДС, не се намират в едни и същи местности, и нямат едни и същи показатели. 

По изложените мотиви оспорената заповед следва да бъде изменена, като към вече увеличената с частично влязлото в сила решение № 647/16.05.2011г., постановено по адм.д. № 1353/2010г. по описа на БАС, оценка на извършените от жалбоподателите подобрения - трайни насъждения, в размер на 3 408.62 лв., бъде добавена стойността на изградените в имота жилищна сграда, пристройка към нея и съоръжения  в размер на 34 360 лв.

С оглед изхода на делото и на основание чл.143, ал.1 от АПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати на жалбоподателите сумата в размер на 780 лв., представляващи разноски по делото, в това число възнаграждение за адвокат в размер на 600 лв. и възнаграждение за вещото лице, извършило съдебно-техническа експертиза в размер на 180 ла.

Мотивиран от горното и на основание чл. 172, ал.2 от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

Р  Е  Ш  И:

 

ИЗМЕНЯ заповед № Z-820/01.06.2010г. на кмета на Община Созопол, с която е утвърдена определената по реда на § 31, ал.2 от ПЗР на ППЗСПЗЗ оценка на подобренията върху новообразуван имот № 116 по плана на новообразуваните имоти за местността „Митков мост”, землище гр.Черноморец, община Созопол, извършени от Н.Г.Б. и С.И.Б. в ползвателски имот № 116 по помощния план на местността „Митков мост”, землище гр.Черноморец, община Созопол, попадащ в новообразуван имот № 116 по ПНИ на местността, като увеличава оценката от  3 408.62 лв. (три хиляди четиристотин и осем лева и шестдесет и две стотинки) на 37 768.62 лв. (тридесет и седем хиляди седемстотин шестдесет и осем лева и шестдесет и две стотинки).

ОСЪЖДА община Созопол да заплати от бюджета си на Н.Г.Б., ЕГН **********, и С.И.Б., ЕГН **********,***, съдебно-деловодни разноски в размер на 780 (седемстотин и осемдесет) лева.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                

 

                                        

 

 АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: