Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 896       Година 30.06.2011    Град  Бургас

 

В    ИМЕТО    НА    НАРОДА

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, Х състав, на тридесет и първи май две хиляди и единадесета година в публично заседание, в състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Даниела Драгнева

 

Секретар С.А.

Прокурор  

като разгледа докладваното от съдия Драгнева, административен характер                  дело номер 1 по описа за 2011 година и за да се произнесе взе в предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Омега агро инвест” ЕООД, гр.Пловдив, бул.”Дунав” № 5, представлявано от управителя Б. К. П. против мълчалив отказ на кмета на община Средец за издаване на заповед по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ, потвърден със заповед № РД-09-01/24.11.2010г. на Областен управител на област Бургас. В жалбата се прави искане за отмяна на оспорения мълчалив отказ, като незаконосъобразен и да се върне преписката за издаване на заповед по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ, по силата на която да се изземат имотите собственост на дружеството, от лицата които ги ползват без правно основание.  

Ответникът по жалбата – Кмета на община Средец, редовно уведомен, в съдебно заседание, чрез процесуалния си представител оспорва жалбата, като недопустима и неоснователна.

Административен съд Бургас, намира, че жалбата е процесуално допустима като подадена в срока от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването. Разгледана по същество е основателна.

Дружеството „Омега агро инвест” ЕАД е подало искане вх.№ 12-00-480/16.06.2009г. до кмета на община Средец за издаване на заповед по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ, по отношение на имоти описани в приложен списък. По така направеното искане не е налице произнасяне от кмета на община Средец, поради което мълчаливия отказ е обжалван по административен ред пред Областен управител на Област Бургас. Със заповед № РД-09-01/24.11.2010г. на Областен управител на Област Бургас е отхвърлена жалбата, като в мотивите на заповедта е прието, че в случая не са налице предпоставките на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, тъй като липсват носители на първично възстановено право на собственост – реституирани собственици или лица, които са ползватели на такива имоти. В заповедта е посочено, че тя не подлежи на обжалване, а на оспорване пред съда подлежи мълчаливия отказ на кмета на община Средец по реда на глава десета, раздел ІV от АПК. В случая макар и да е посочен акта, който подлежи на оспорване по съдебен ред не е посочено пред кой съд и в какъв срок може да се подаде жалба, поради което на основание 140, ал.1 от АПК, 14-дневния срок за обжалване, съгласно чл.149, ал.1 от АПК се удължава на два месеца. Заповедта на областния управител  е издадена на 24.11.2010г., а жалбата е входирана в община Средец на 28.12.2010г., тоест тя се явява подадена в срока по чл.140, ал.1, във връзка с чл.149, ал.1 от АПК.

Съгласно чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ по искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им, като за установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър. С тази разпоредба е предвидена бърза административна процедура за защита на възстановеното право на собственост върху земеделска земя, като от тази защита се ползват не само  собствениците, на които е възстановено правото на собственост, а всички собственици, в това число и приобретателите. Те също могат да заявят защита на правата си на собственост по реда на бързото административно производство, щом се касае до имот с възстановено право на собственост по реда на ЗСПЗЗ. Изискването за възстановено право на собственост е относно имотът, а не относно собственика, което е видно от редакцията на текста, тъй като обстоятелственото пояснение „с възстановено право на собственост” е относно подлога – „земеделските имоти”. В случай, че законодателят е имал в предвид защитата на правото на собственост да е само по отношение тези собственици, в полза на които е постановена реституцията на земеделската земя, то щеше да изрази волята си и чрез съответната редакция на текста, което не е сторено. Жалбоподателят посредством представените нотариални актове и справка от Общинска служба по земеделие гр.Средец, се легитимира като собственик на имотите с възстановено право на собственост, поради което е правоимащ по смисъла на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, а наведените от областния управител доводи в обратния смисъл са в резултат на неправилното тълкуване на нормата на чл.34 ал.1 от ЗСПЗЗ.

По изложените съображения, следва да се приеме, че за „Омега агро инвест” ЕООД, като правоприемник на „Омега агро инвест” АД е налице правен интерес за издаване на заповед по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ. По така направеното от дружеството искане не е налице произнасяне от кмета на община Средец, който се явява компетентния орган, с оглед на обстоятелството, че имотите по отношение на които се иска издаване на заповед се намират на територията на община Средец. Мълчаливият отказ представлява бездействие на администрацията в случаите, когато административният орган има задължение да се произнесе по направено пред него искане. Този отказ, по смисъла на чл.58, ал.1 от АПК е индивидуален административен акт, като е напълно приравнен към изричния такъв, тъй като не е само липса на волеизявление от страна на компетентния орган, а като правна последица е налице отказ да се издаде акт с посоченото от заявителя съдържание. Като индивидуален административен акт същият подлежи на съдебен контрол, при който съдът следва да прецени неговата законосъобразност.

Съгласно чл.34, ал.2 от ЗСПЗЗ заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на АПК. Следователно, единствената призната възможност от закона за процедиране на административния орган е да издаден заповед или отказ за изземване. Изискването за писмено произнасяне представлява една от гаранциите за законосъобразност на акта, като излаганите от органа мотиви, от една страна, довеждат до знанието на страните съображенията на административния орган и от друга страна, се улеснява упражняването на съдебния контрол за законосъобразност. В настоящия случай не е налице произнасяне на кмета на община Средец, като този мълчалив отказ противоречи на изискванията на чл.34, ал.2 от ЗСПЗЗ и е в нарушение на изискването за съдържание на индивидуалния административен акт, постановяван от административния орган, което е особено съществено процесуално нарушение и основание за отмяната му.

В представената административна преписка не се съдържат данни за разглеждане на направеното искане, каквито биха могли да бъдат подготвителни актове за комисии, изискване на информация от Общинската служба по земеделие, събиране на становища от заинтересованите лица и др. Налице е пълно бездействие от страна на кмета на община Средец по искането, с което е сезиран, като тази липса на действие е в противоречие със закона, защото неговото правомощие по чл.34 от ЗСПЗЗ за регулиране на отношенията с предмет земеделски земи едновременно е негово законово задължение за осигуряване на административна протекция на ползвателите на правно основание.

В случая няма как да бъде разгледан по същество спора от съда, защото след като ответника в законоустановения срок не е предприел никакви действия по установяване неправомерното ползване на имотите и ако това обстоятелство бъде установено в хода на съдебното производство би се стигнало до нарушаване правото на защита на лицата, които фактически ползват имотите, тъй като те в хода на административното производство не са уведомено за направеното от „Омега агро инвест” ЕООД искане, не са били конституирани като заинтересувани страни и не са участвали в настоящото съдебно производство. Същевременно, ако кмета на общината бъде задължен да издаде заповед по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, техните права безспорно ще бъдат нарушени. Преценката за издаване на исканата заповед следва да се извърши от административния орган, при условията на чл.35 от АПК, като се даде възможност на заинтересованите лица да участват пълноценно, като изразят становище и представят доказателства. Съобразно чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, той следва да провери дали са налице и трите кумулативно предвидени условия: направено искане до компетентен административен орган от лице с право на собственост или ползвател на правно основание на земеделски имот, ползване на същия този имот от трето лице и това ползване да се осъществява без правно основание. При установяване наличието на тези три предпоставки се издава заповед за изземване от лицата, които ги ползват без основание. При липсата на някои от тях се постановява отказ, обективиран в писмена форма и съдържащ конкретни мотиви, с предвидените реквизити в чл.59, ал.2 от АПК.

 

В допълнение следва да се има в предвид също, че за издаване на заповед по реда на чл.34, ал.1 от ЗСПЗЗ, се изисква имотите да се ползват от трети лица без правно основание, поради което административният орган следва да прецени и установи дали, към момента на разглеждане на искането сочените от жалбоподателя имоти се ползват от трети лица, като изиска служебно информация от Общинската служба по земеделие. Такава информация макар и да се съдържа по делото за част от имотите касае 2009г., а с оглед на продължителния период от време който е минал от тогава, следва да се извърши проверка към момента на разглеждане на искането, тъй като това е релевантния момент, към който се преценява наличието на предпоставките за издаване на заповед и към този момент следва да бъде установено, че собствените на жалбоподателя имоти се ползват от лица без правно основание.

С оглед на изложеното, настоящият съдебен състав приема, че мълчаливият отказ на кмета на община Средец по направеното от „Омега агро инвест” ЕООД искане е незаконосъобразен и следва да бъде отменен, като постановен в нарушение на материалноправните разпоредби на ЗСПЗЗ и при съществени нарушения на административнопроизводствените правила. Преписката следва да бъде върната на административния орган за изрично произнасяне по искането на жалбоподателя, като се ръководи от изложените указания по тълкуване и прилагане на закона.

Мотивиран от горното, Административен съд гр.Бургас, Х-ти състав

 

Р Е Ш И :

 

ОТМЕНЯ мълчалив отказ на кмета на община Средец за издаване на заповед по реда на чл.34 от ЗСПЗЗ, потвърден със заповед № РД-09-01/24.11.2010г. на Областен управител на област Бургас.

ВРЪЩА преписката на кмета на Община Средец за произнасяне по подаденото от „Омега агро инвест” ЕООД искане вх.№ 12-00-480/16.06.2009г., съобразно дадените указания за приложение на закона.

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване с касационна жалба в 14 -дневен срок, от съобщаването на страните пред Върховен административен съд.

 

 

СЪДИЯ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКОН за собствеността и ползуването на земеделските земи

 

 

 

 

Чл. 34. (Нов - ДВ, бр. 98 от 1997 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 13 от 2007 г., бр. 10 от 2009 г.) По искане на собствениците или на ползвателите на правно основание, земеделските имоти с възстановено право на собственост се изземват със заповед на кмета на общината по местонахождение на имотите от лицата, които ги ползват без правно основание, и се предоставят на собствениците им. За установяване на неправомерното ползване кметът служебно изисква информация от общинската служба по земеделие по местонахождението на имотите, съответно от службата по геодезия, картография и кадастър.

(2) Заповедта на кмета, както и отказът му да издаде такава заповед подлежат на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

(3) Заповедта на кмета се изпълнява по административен ред със съдействието на органите на Националната полиция.

(4) (Нова - ДВ, бр. 13 от 2007 г., изм., бр. 62 от 2010 г.) Земите от общинския поземлен фонд се изземват от лицата, които ги ползват без правно основание, по реда на чл. 65 от Закона за общинската собственост.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 13 от 2007 г.) Лицата, отстранени от ползването на имота по този ред, нямат право на обезщетение.

(6) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г., изм., бр. 94 от 2009 г., бр. 99 от 2009 г., в сила от 1.01.2010 г.) В тридневен срок от датата на издаване на заповедта по ал. 1 ползвател, който ползва без правно основание земеделска земя, може да внесе по банкова сметка за чужди средства на общината сума, представляваща трикратния размер на средното годишно рентно плащане за землищата от общината през предходната година за времето на неправомерното ползване. В този случай се спира изпълнението на заповедта, като правоимащите лица се уведомяват в тридневен срок от кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс за правото им да получат депозираната сума. В случай, че в 10-дневен срок от получаване на уведомлението правоимащите лица изразят писмено съгласие за получаване на депозираната сума, издадената заповед се отменя от кмета на общината. При липса на изрично писмено съгласие издадената заповед подлежи на незабавно изпълнение.

(7) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Условията по ал. 6 се посочват в заповедта по ал. 1.

(8) (Нова - ДВ, бр. 94 от 2009 г.) В случаите на неправомерно ползване на земи от държавния поземлен фонд заповедта по ал. 1 се издава от директора на областната дирекция "Земеделие". Сумите по ал. 6 се превеждат по сметка на Министерството на земеделието и храните.

(9) (Нова - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) В случаите по ал. 4 сумите по ал. 6 се внасят в бюджета на общината.