ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 22.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и втори март                          две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 10:50 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ” ЕАД, редовно уведомен, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Кмет на Община Средец, редовно уведомен, се явява адвокат Овагемова, с пълномощно по делото.

 

АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Постъпила е молба от жалбоподателя с приложени доказателства.

 

Не е постъпила по делото изисканата информация от Общинска служба по земеделие – Средец.

 

Постъпила е молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която уведомява, че не може да се яви в съдебно заседание и моли да се даде ход на делото. Предвид неизпращане на необходимата информация от Общинска служба по земеделие – Средец, моли делото да бъде отложено и да бъде задължена  повторно да я изпрати.

 

АДВОКАТ ОВАГЕМОВА: Не възразявам да се приемат така представените доказателства. Независимо от това, че съдът вече се е произнесъл по доказателства, като е задължил Общинска служба по земеделие – Средец да представи доказателства за това дали имотите са възстановени по реда на ЗСПЗЗ, считам, че следва да преразгледа това свое определение. Считам обстоятелството дали земите са възстановени за ирелевантно, тъй като при всички случаи, дори те да са възстановени, то това би било в полза на лица, различни от жалбоподателя. Нашето становище е, че разпоредбата на чл. 34 ЗСПЗЗ е установена единствено и само в полза на бившите собственици или техните наследници, земите на които са възстановени по ЗСППЗ, а дружеството-жалбоподател очевидно не е такова.

 

Съдът по доказателства

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените писмени доказателства

ДА СЕ ИЗПРАТИ ПОВТОРНО съобщение до Общинска служба по земеделие – Средец с приложено към него молба от юрисконсулт Гълъбова и списък на имотите, находящ се на стр. 32 и стр. 33 от делото, като им УКАЗВА, че следва в 10-дневен срок от уведомяването да представят информация имотите, описани в приложения списък, възстановени ли са по реда на ЗСПЗЗ и по отношение на тях има ли подадени заявления и от кого за подпомагане на схемите за единно плащане за площ за 2009 година.

Така изисканите доказателства следва да бъдат събрани по делото, а тяхната относимост към предмета на спора ще бъде ценена от съда с крайния съдебен акт.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 31.05.2011 година от 11:00 часа, за която дата и час страните са редовни.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: