ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2011, 08.02.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми февруари                                      две хиляди и единадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер 1 по описа за 2011 година

 

На именното повикване в 11:10 часа се явиха:

 

ЗА ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ” ЕАД, редовно призован, представител не се явява.

 

ЗА ОТВЕТНИКА Кмет на Община Средец, редовно призован, се явява адвокат О., с пълномощно от днес.

 

АДВОКАТ О.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ” ЕАД против мълчалив отказ на Кмета на Община Средец за издаване на заповед по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ за изземване на имоти, собственост на дружеството, от лица, които ги ползват без правно основание.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА:

Постъпила е молба от процесуалния представител на жалбоподателя, с която иска да се приемат представените доказателства и да се изискат доказателствата, посочени в жалбата.

 

АДВОКАТ О.: Оспорвам жалбата.

Моля да приемете административната преписка.

Няма да соча други доказателства.

Не считам исканията на жалбоподателя за относими, тъй като релевантно в настоящия случай е обстоятелството дали описаните в заявлението земеделски земи са възстановени на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ” ЕАД. Нито жалбоподателят, нито ответният административен орган, твърдим, че тези земи са възстановени на „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ” ЕАД, а това в случая е важно за спора, без значение дали „ОМЕГА АГРО ИНВЕСТ” ЕАД е наело или закупило тези земи от собственици, на които е възстановена земята.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 7-дневен срок от уведомяването да представи доказателства за правото си на собственост или друго вещно право, по отношение на които е отправило искане за издаване на заповед по реда на чл. 34 от ЗСПЗЗ.

По отношение на искането за задължаване на Общинска служба по земеделие – гр. Средец за предоставяне на информация, съдът счита същото за основателно, но жалбоподателят следва да бъде задължен в 7-дневен срок от уведомяването да представи списък на имотите, по отношение на които се иска издаване на удостоверението.

ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 22.03.2011 година от 10:50 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ: