О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Н  И  Е   

 

    /29.03.2010 година, град Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на осемнадесети февруари, две хиляди и десета година,  в състав:

 

Председател: Галина Радикова

      Членове: Лилия Александрова

  Веселин Енчев

 

при секретар Г.Ф. и с участието на прокурор Желязко Георгиев, изслуша докладваното от съдия Веселин Енчев КНАХД № 1/2010 година.

 

Производството е образувано по частна жалба на адвокат Е.И. от АК - Бургас, като пълномощник на „Инстрой” ЕООД – Бургас против определение № 243/07.12.2009 година по н.а.х.д.№ 178/2009 година на Районен съд – Айтос (РС).

С оспорения съдебен акт е отхвърлено, като неоснователно, искане на търговското дружество за допълнително произнасяне от РС за присъждане на разноски по н.а.х.д.№ 178/2009 година в размер на 400 (четиристотин) лева.

Недоволен от определението, частният жалбоподател обжалва същото пред Бургаски административен съд в рамките на настоящото производство. Твърди, че определението на РС е постановено в нарушение на материалния закон и при несъобразяване с трайната съдебна практика.

Иска определението на РС да бъде отменено, като бъде постановено друго, с което да бъде уважено искането за присъждане на разноски.

Представителят на Бургаска окръжна прокуратура счита, че обжалваното определение е законосъобразно.

 Жалбата е подадена в срок от надлежна страна, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, тя е неоснователна.

Спорният въпрос в производството е дължими ли са разноски в административнонаказателния процес пред РС. Съгласно мотивите на тълкувателно решение № 2/03.06.2009 година на Върховен административен съд, в производството пред районния съд по разглеждане на жалби срещу наказателни постановления, при субсидиарно прилагане на НПК, когато наказателното постановление е отменено, не се присъждат разноски в полза на нарушителя, както когато подсъдимият бъде оправдан в наказателното производство не се присъждат разноски срещу държавата. В този смисъл РС законосъобразно е отхвърлил претенцията на търговското дружество за присъждане на съдебно – деловодни разноски.

Определението следва да се остави в сила, поради което съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

        

ОТХВЪРЛЯ частната жалба на адвокат Е.И. от АК - Бургас, като пълномощник на „Инстрой” ЕООД – Бургас против определение № 243/07.12.2009 година по н.а.х.д.№ 178/2009 година на Районен съд – Айтос.

 

Определението е окончателно.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:                                      ЧЛЕНОВЕ: