ПРОТОКОЛ

       

Година 2009, 04.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ административен  състав       

На четвърти март                                                   две хиляди и девета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Т.Е.

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Е.

Административно дело номер 1 по описа за 2009 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Витазон” ООД, редовно уведоменсе представлява от адв., която представя пълномощно.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Клавис Инвестмънт” АД,  нередовно уведомен, се представлява от адв., която прави изявление за редовност на уведомяването и представя пълномощно.

Адв.: Доверителят ми е узнал за днешното съдебно заседание още в края на м.януари, но не ми е известна причината, поради която не е оформена призовката. Моля да се считаме редовно призовани.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.А.Д., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

За Областен управител на област Бургас, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Д., която представя пълномощно по делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.: Нямам възражения по хода на делото.

Юрисконсулт Д.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА

 

Дава възможност на страните да изразят становище по жалбата и направят доказателствени искания.

 

           Адв.: Заявявам, че поддържам жалбата. Моля да бъдат приети представените писмени доказателства.

         Моля да бъде назначена съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпроса „Налице ли са строителни книжа относно изградената детска градина?”.

         От заключението би се направил извод за законността на изграденото.

         Юрисконсулт Д.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Преписката е за продажба на прилежащия терен. Отказът на областния управител е че не са налице условията за закупуване по облекчена цена. Не отказва да бъде извършена продажба, но тази цена е продажна към 2006г.

         Моля да имате предвид, че към административната преписка, която моля да бъде приета е приложена една последваща жалбата молба от жалбоподателитеВитазон” ООД и „Клавис Инвестмънт” АД,  с която изразяват нещо като съгласие за закупуване на пазарна цена. В тази молба казват да бъде предложена пазарна оценка на въпросния имот. Във връзка с тази молба моля жалбоподателите да бъдат задължени да уточнят какво оспорват. Желаят ли закупуване на пазарна цена, т.е. делото има ли предмет или не. В тази молба безспорно има съгласие за закупуване.

Моля да задължите жалбоподателите да уточнят какво точно оспорват – отказът на областния управител да продаде по пазарни цени или отказът да продаде имота по данъчна оценка плюс 20%.

         Адв.: Когато се продава терен, който е държавна собственост има два способа. В конкретния случай ни се отказва приложение на чл.74 от Правилника и чл.44, ал.2 от Закона за държавната собственост.

Поддържам жалбата с основанията за неправилност на отказа. Желаем да закупим имота по данъчна оценка с увеличение с 20%.

         Нямам други доказателствени искания.

         Юрисконсулт Д.: В случай, че допуснете извършване на съдебно-техническа експертиза, моля вещото лице да посочи обектът, за който се отнасят строителните книжа. Дали същите се касаят за временна постройка или за сграда.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с жалбата и административната преписка писмени доказателства.

ДОПУСКА извършване на съдебно-техническа експертиза, която да отговори на въпросите формулирани от адв. и юрисконсулт Д. записани по-горе в протокола.

Експертизата да се извърши от вещото лице И.Б. след внасяне на депозит в размер на 200 лева, платим по равно от двете страни в 3-дневен срок считано от днес.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 13.05.2009г. от 13.40 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.40 часа.

 

СЕКРЕТАР:                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: