ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,19.09.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На деветнадесети септември                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 2006 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14.00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.С.К., редовно уведомен, не се явява; представлява се адв.В. с представено пълномощно, находящо се на листи 94-95 от делото.

 

За ОТВЕТНИКА Заместник изпълнителен директор на Държавен фонд „ЗЕМЕДЕЛИЕ“, редовно уведомен, се явява юрисконсулт Л-Т с представено пълномощно, находящо се на лист 111 от делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ инж.К.Я.Т..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА ПОСТЪПИЛО заключение от вещото лице, което е в преработено във вид съгласно указанията на съда от предходно съдебно заседание и е в срока по чл.199 от ГПК.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което

ПРИСТЪПВА към разпит на вещото лице със снета по делото самоличност:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Поддържам представената от мен експертиза.

 

Адв.В.: На отговора на въпрос 2, зададен от ДФ „Земеделие“ сте отговорили, че „ От 299 броя са установени съответствия на 234 броя, между заявените и намерени на място ..“ Можете ли да обясните какво означава и в какъв смисъл сте използвали „съответства“?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: От проведената административна проверка, която е извършена на 08.09.2016г. от експерт РТИ Ваня Чомакова, установени са в контролните листи 230 броя животни за една от схемите, като срещу всяка от тях е уточнено, че тя присъства и че това се извършва чрез файл с чип-четец и установява присъствието на животното чрез ушната марка. Т.е. 234 броя са животните, които са установени, че присъстват чрез ушната марка. Останалите 46 броя са недопустими, защото нямат ушни марки, а 19 броя са без ушни марки и неустановени.

 

Адв.В.: „Неустановени“ какво значи?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За тези 46 броя недопустими и 19 броя без ушни марки, срещу тях е записано „Не“.  Но за тези 46 броя е направен списък от ветеринарен лекар за премаркиране. Другите 19 броя не са подадени за премаркиране. Вероятно са пропуснати от стопанина или нещо е станало, но на практика тези 19 броя също си имат идентификационен номер, имат си марка и туш накрая.

 

Адв.В.: Знаете ли дали тези 19 броя, които са „неустановени“ са присъствали на проверката, т.е. имало ли е животни там?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В контролния лист се записват всички животни, които са с ушни марки. Записаното „Не“ значи няма данни. Срещу всеки един номер, независимо, че са присъствали, но са без ушни марки и затова в контролния лист е записано, не няма данни за животни, въпреки че животните са били там.

На практика това е можело да се установи, защото има друг индивидуален номер, който е с туш, който доказва, че това животно, с този идентификационен номер е същото животно.

 

Адв.В.: Да отговорите на въпрос 4 от моите зададени въпроси. Какъв е общият брой на установените налични животни в животновъдния обект на жалбоподателя и съответстват ли ушните им марки с посочените в заявлението за подпомагане? В случай, че не съответстват, извършена ли е замяна при условията и по реда на Наредба 3.

Т.е накратко - установените налични животни, колко броя са били животните по време на проверката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: За схемата за предходна национална помощ за овце-майки  общият брой на животните е бил 299 броя. В контролния лист срещу всяка една от тях с намерени ушни марки е записано „Да“. За останалите 46 броя е изготвена заявка за премаркиране и 19 броя са без заявка за премаркиране.

 

Адв.В.: Тези 46 броя били ли са на проверката?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да. Защото е подадена заявка за тяхното премаркиране.

 

Адв.В.: Можете ли да отговорите с „да“ и „не“, възможно ли е при наличие на регистър, сертификат, идентификационен номер, паспорт на животното, база данни ушни марки на животното или други подобни средства, да бъде идентифицирано конкретно животно като такова.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Да.

 

Адв.В.: Нямам повече въпроси. Не възразявам да се приеме заключението.

 

Юрисконсулт Л-Т: Кога е  направена заявката за премаркиране?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Преди проверката на 07.09. Има стокова разписка на 10.09 и на 12.09 е извършена проверката.

 

Юрисконсулт Л-Т: Присъствал ли е представител на животновъда при проверката? Запознат ли е с констатациите?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разбира се. Присъствал е г-н К.. На проверката на място той е длъжен да присъства, като лице, чийто обект се проверява. Това е записано е и в контролния лист.

 

Юрисконсулт Л-Т: Нямам други въпроси. Също нямам възражения по приемането.

 

Съдът намира, че следва да бъде приета експертизата като безпристрастна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представеното заключение, изготвено от вещото лице инж.К.Т..

На вещото лице да се изплати възнаграждение в размер на 200лв изцяло от внесения депозит.

 

 

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

 

Адв.В.: Нямам искания по доказателствата. Да се приключи събирането им.

Юрисконсулт Л-Т: Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.В.: Моля да уважите жалбата по изложените в същата правни доводи и съображения. От събраните по делото доказателства категорично и по безспорен начин се установява, че животновъдът отговаря на изискванията за изплащане на средствата по кандидатстваната мярка.

Моля в полза на моя доверител да бъдат присъдени направените по делото разноски и да ми се даде срок да представя писмени бележки.

 

Юрисконсулт Л-Т: Моля да постановите съдебен акт, по силата на който да отхвърлите жалбата като неоснователна и останала недоказана в настоящото производство.

Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки.

Възразявам за прекомерност на адвокатското възнаграждение, предвид фактическата и правна сложност на делото.

Претендирам съдебно-деловодни разноски в размер на 200 лева за депозит за експертизата, както и юрисконсултско възнаграждение в размер на 100 лева.

 

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ на страните 7-дневен срок считано от днес да депозират писмени бележки по съществото на спора.

 

ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: