ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 16.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На шестнадесети май                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 1953 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:32 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Царево, редовно призован, не се явява.

 

Вещото лице С.А., редовно призована, не се явява.

 

На повторното именно повикване в 11:09 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Ибердрола Инмобилиария Риъл Естейт Инвестмънтс“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ ПО ОСПОРВАНЕТО Началник отдел „Местни данъци и такси“ при община Царево, редовно призован, не се явява.

 

Вещото лице С.А., редовно призована, не се явява.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Производството е във фаза събиране на доказателства.

По делото е постъпила молба от процесуалния представител на оспорващото дружество, в която същият заявява, че не може да се яви в днешното съдебно заседание, но не е налице пречка за бъде даден ход на делото. Не възразява да бъде изслушана съдебно-счетоводната експертиза. Представя писмени доказателства. Претендира направените по делото разноски. Представя списък на разноските.

 

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените от адвокат Г.К. писмени доказателства, подробно описани в молба от 14.05.2018 г.

 

Съдът намира, че не следва да приеме заключението на вещото лице, тъй като съгласно изискването на чл. 200, ал. 2 ГПК вещото лице е длъжно да се яви лично в съдебно заседание и да изложи заключението си устно. Ето защо, съдът намира, че делото следва да се отложи за друга дата, за която вещото лице да бъде редовно призовано, да се яви и изложи заключението си устно. В тази връзка съдът предупреждава вещото лице, че при последващо неявяване в следващо съдебно заседание без уважителна причина, което става причина за отлагане на делото, съдът ще му наложи глоба.

Във връзка с гореизложеното съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2018 г. от 10:00 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Да се призове вещото лице, като бъде предупредено, че при последващо неявяване в следващо съдебно заседание без уважителна причина, което става причина за отлагане на делото, съдът ще му наложи глоба.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:12 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: