ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 18.04                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на осемнадесети април                             две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1944 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Зеда тур“АД, редовно уведомен, се представлява от адвокат П., с пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ началник на Отдел“ Местни данъци и такси“ при Община Несебър, редовно уведомен, се представлява от гл.юрисконсулт В., с пълномощно по делото.

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д.М..

 

АДВОКАТ П.: Да се даде ход на делото.

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е допълнително заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

         

АДВОКАТ П.: Запознат съм с допълнителното заключение. Да се изслуша в днешното съдебно заседание вещото лице.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Запозната съм с допълнителното заключение. Да се изслуша в днешното съдебно заседание вещото лице. Да се приемат представените доказателства.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като вещото лице със снета самоличност по делото от по-рано и  ПРЕДУПРЕДЕНО за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представил съм допълнително  писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ П.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Експертизата единствено на базата на въпроса ли сте дали отговор?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Изцяло и съобразявайки се само с допълнителния въпрос съм дал отговор. Не съм виждал данни и факти, които са извън този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Запознат ли сте с чл.6, ал.5 от Нормите за данъчна оценка на недвижимите имоти?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да го възпроизведа наизуст.

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Не желая да бъде прието заключението на вещото лице, тъй като изрично в чл.6, ал.5 от Нормите за данъчна оценка на  недвижими имоти, приложение №1 към МДТ, абсолютно по категоричен начин е казано, че населените места в първа категория се  групират в първа група и предпоследния град е Несебър. Също така съгласно ЕККАТЕ 51500, Слънчев бряг е неразделна част от гр.Несебър и затова считам, че заключението на вещото лице е неправилно в тази насока.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: При изготвяне на допълнителното заключение съм взел предвид материалите по делото и законодателната уредба.

         

          Съдът ПРИЕМА допълнителното заключение на вещото лице М., което ще бъде ценено съобразно всички доказателства по делото ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение на вещото лице в размер на 180лв., платими от внесения депозит/л.138 от делото/.

         

АДВОКАТ П.: Ответната страна може ли да представи заповед от 2004г.?

 

ЮРИСКОНСУЛТ В.: Към момента няма представена такава заповед, ако бъде даден срок от съда, ще я представя в най-кратък срок и в еднодневен мога.

 

АДВОКАТ П.: На 31.01.2018г. в съдебно заседание  е дадена възможност да сочат допълнителни доказателства и тази заповед не е била представена, считам че ответната  страна е имала достатъчно време да представи заповедта или решение на Общински съвет. Запознат съм със заповедта. Считам, че е нищожно и евентуално унищожаема. Моля да бъде предоставена заповедта № 1163 от 22.12.2004г. на кмета на община Несебър, издадена въз основа на протокол №10 от 10.12.2004г. на Общински съвет Несебър.

 

Съдът счита, че цитираната заповед е относима към предмета на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА Община Несебър в 3-дневен срок от днес, да представи по делото заповед № 1163 от 22.12.2004г. на кмета на община Несебър, издадена въз основа на протокол №10 от 10.12.2004г. на Общински съвет Несебър, като същата бъде представена с препис за другата страна.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.05.2018 година от 13.30часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:08часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: