ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 09.10.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На девети октомври                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 165 по описа за 2018 година.

 

На именното повикване в 10:53 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Бориел естейт“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат Н., надлежно упълномощена с пълномощно, представено по делото.

За ответника директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр.Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

ДОКЛАДВА, че на 14.06.2018г. по делото е постъпило писмо от третото неучастващо по делото лице „УниКредит Булбанк“ АД,

 

АДВОКАТ Н.: Запозната съм с представеното доказателство и моля да се приеме. Нямам други искания по доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Да се приеме представеното доказателство. Няма да соча други доказателствата. Да се приключи събирането на доказателства.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА писмо изх.№ 0890-49-040326/13.06.2018г. на Екип „Удостоверения и запитвания“ при „УниКредит Булбанк“ АД.

 

С оглед становището на страните и поради липса на други доказателствени искания на основание чл.149, ал.1 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, съдът

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

 

ДАВА ХОД на устните състезания.

 

АДВОКАТ Н.: Моля да поставите решение, с което да уважите жалбата на моя доверител.

В днешното съдебно заседание ще изтъкна, че доколкото личните задължения на „Бориел естейт“ ЕООД са определени и като солидарна отговорност за трето лице, то следва да има и въобще налични публични задължения. Юридическото лице, за чиито задължения са вменени такива на моя доверител, е заличено, като това заличаване е станало впоследствие на проведено производство по несъстоятелност, по което приходната администрация не е предявила вземанията и предвид чл. 749 от ТЗ, нейните вземания са се погасили. Погасени са и по смисъла на ДОПК, който изрично предвижда тази хипотеза.

Допълнително становище ще изложа в писмени бележки, в срок, определен ми от съда.

Моля да ни бъдат присъдени разноски по приложен списък по чл. 80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Молим да потвърдите обжалвания ревизионен акт, като същият е обоснован с всички доказателства, събрани в хода на ревизията и на административното производство, включително и от събраните в настоящото производство и подкрепят тезата на приходната администрация, че в случая става въпрос за една съвкупност от действия, извършени от лица, подробно описани в решението на директора на Дирекция „ОДОП“. Считам за доказани всички условия за ангажиране на този вид отговорност, които са предвидени в чл. 177 от ЗДДС.

Молим да съобразите при постановяване на съдебния акт всички съображения, които са изложени в решението на директора на дирекция „ОДОП“ и подробно са описани.

Също моля да ми предоставите срок за представяне на писмени бележки.

Претендирам юрисконсултско възнаграждение в размер на 3 981лв. в случай, че жалбата бъде неудовлетворена.

 

Съдът, на основание чл.149, ал.2, от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОБЯВЯВА устните състезания за приключили.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи писмено становище.

ДАВА същата възможно и на пълномощника на процесуалния представител на ответника, като срокът за него 15 дни.

УКАЗВА на двете страни, че следва да представят писмените си становища с екземпляр за ответната страна.

 

Съдът УВЕДОМИ страните, че ще ОБЯВИ решението си в разумен срок според чл. 6 от Европейската конвенция за защита правата на човека.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: