ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 30.05                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

на тридесети  май                                           две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

 административно дело номер 1483 по описа за 2016 година.                 

 

      На именното повикване в 13:20 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.С., редовно призован, не се явява, за него  адвокат Е.А. и адвокат Н.Д., с пълномощни по делото.

ОТВЕТНИКЪТ Заместник-кмет на Община Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА В.С.Д., редовно призована, представител не се явява.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА А.М.Д., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.С.С., редовно призована, не се явява и не изпраща представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Бургас, редовно призована, се представлява от юрисконсулт Р., с пълномощно по делото. 

Явява  се ВЕЩОТО ЛИЦЕ В.Д..

 

В залата ВЛИЗАТ адвокат С. и жалбоподателят А.С..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

 Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

          ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата експертиза в срока по чл.199 от ГПК.

ПОСТЪПИЛО  е становище вх.№5929/28.05.2018г. от жалбоподателя С. по заключението на вещото лице като счита, че същото не следва да се изслушва и приема, предвид направените в заключението правни изводи. Към становището е приложен копие от страница от книга „Актуални въпроси на устройството на територията и строителството“

 

АДВОКАТ А.: Жалбоподателят ще говори по изслушването на вещото лице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Поддържам молбата и обективираното в него становище. Запознат съм със заключението. Според мен не следва да бъде изслушвана експертизата. Поддържам искането да не се изслушва вещото лице, но мисля че Вие ще допуснете изслушването му.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Становището на жалбоподателя е неоснователно. Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се изслуша.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

В.Й.Д.- години, българска гражданка, неосъждана, без дела и родство със страните по делото.  ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

         

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Имам въпроси към вещото лице, които представям в писмен вид с препис за вещото лице.       Въпросите са  основно, за да уточним нашите виждания имаме диаметрално противоположни виждания.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ на първи въпрос: Значи точно отреждането е за магазини, офиси и жилища, и  може да има такова отреждане.  Това е предназначението на имотите според плана на УПИ-тата.

На втори въпрос обозначението 2М+3+Т /2М+4+Т/ знам какво е. Сградите в случая са смесени с приоритет с обществено обслужване.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Противопоставям се на третия въпрос. Какво искате да се уточни с него?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мога да отговоря на този въпрос. Регулационно отреждане има по ЗУТ, като освен ЗУТ има и друга нормативна уредба, която се ползва, а именно Наредба № 7, Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Няма по ЗУТ категоричен съм, регулационно отреждане.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Аз отново противопоставям, този път на 4 въпрос. Какъв е въпросът и какво ще се установи. Не е задаван такъв въпрос на експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: 4 въпрос има отношение по един от въпросите към експертизата. Има такъв въпрос и ако ми се даде време ще го намеря. Там е казано дали одобреният ПУП отговоря на предходния действащ такъв и аз съм отговорила в експертизата.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Отреждането не е за магазини и офиси и жилища в предходния план, а само за жилища.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Отговарят на общия устройствен план и отговаря на очертанията по предходния ПУП, покриване на калкани.

Относно пети въпрос, действащият ПУП е за едно голямо УПИ, което има съответно отреждане. При делбата се образуват нови УПИ-та, които са маломерни и това се допуска по Закон, но не може да се говори за идентичност на двата плана, тогава защо го правим този нов план като са идентични.

 

          АДВОКАТ Д.: С оспорената заповед, промяна плана на регулация и план на застрояване прави ли се?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Ами прави се, защото не могат да се образуват нови УПИ-та и не могат да бъдат плуващи  и сам възложителят да отреди за какво да се проектира, трябва да има отреждане в плана. Не може едно УПИ да се раздели на три нови УПИ-та и това да не става с регулационен план и да няма отреждане в тези УПИ-та. Не е целенасочено, защото се досещам, че заинтересованата страна С. се опитва да внуши, че целенасочено се отреждат новите УПИ-та за магазини, офиси, жилища, с приоритет за обществено ползване. Ще отговоря защо не може да бъде отредено за жилищно строителство. Ами защото първо са маломерни парцелите.  Единият се застроява на 100%, другият има минимално лице, което ще затрудни проектирането на жилищата и паркирането, тъй като в  ЗУТ  е казано  и в Наредба №7, че трябва да се осигури паркиране за всяко едно жилище и като е предложено отреждане за офиси, магазини и жилища са имали това предвид колегите сигурно. Има и изграден трафопост, който заема част от лицата на два от парцелите и той е проблем за проектиране на жилищата.

 

          АДВОКАТ Д.: Във връзка трети въпрос, който е свързан с  отговорите на първите два, да разбирам ли че делбата с плана на регулацията не може да бъде осъществена на този имот без да се промени сградата от жилищна на нежилищна?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, не може.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Хипотетично, ако сградите са жилищни при тази регулация, при тази делба, нарушени ли са отстоянията от вътрешните регулационни линии и вътрешните фасади  по предходния действащ и  сега действащия план?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Ирелевантен  е този въпрос към предмета на спора. Отговорът по него, няма да доведе до изясняване на фактическата обстановка.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мога да отговоря. Ако е отредено за жилищно строителство, твърдя че отстоянията ще са други, площта ще бъде друга, очертанията ще бъдат други. Сградите според мен са нежилищни.

 

АДВОКАТ С.: В обжалваната заповед и в проекта, по който тя е издадена, има ли изменение на плана на застрояване в нарушение на чл. 201, ал.3 от ЗУТ?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Противопоставям се на този въпрос, тъй като вещото лице вече отговори на него и е записано в протокола.

 

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Не може да има промяна с този план на плана за застрояване.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя С., че в залата присъстват трима адвокати, негови процесуални представители и че следва да съблюдава реда в залата. Към настоящия момент е предоставена възможност на адвокат С. да задава въпроси към вещото лице.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Чл.201 от ЗУТ не го знам наизуст. Трябва да го погледна.

 

Жалбоподателят С.  НАПУСНА съдебната зала.

 

          ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има изменение на плана на застрояване. Нали от един парцел правим три нови парцела със съответните ограничителни линии на застрояване.

 

АДВОКАТ С.: Знаете ли, че с  тази процедура не може да се прави  изменение на плана на застрояване.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че това е правен въпрос.

 

АДВОКАТ С.: Въпросите, които съм поставил към вещото лице са прости и ясни,  всеки мой въпрос обаче е заобиколен от вещото лице по мотиви, че може да се изменя плана за регулация и застрояване  критерий в чл.201 от ЗУТ. Искам да се задълбочи и отговори вещото лице.  Имам право на отговори по въпросите, които съм поставил към експертизата. В експертизата вещото лице е заобикаляло въпросите и искам да установим кой план може да се изменя?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Всички планове могат да се изменят.

 

АДВОКАТ С.: Представям съдебна практика на Върховен административен съд, която е в насока, че в процедура по чл.201, ал.3 от ЗУТ е недопустимо да бъде правено изменение на плана за застрояване. Моля да запознаете вещото лице с нея и да се задълбочи ,за да отговори вещото лице, може ли да се извършва изменение на плана за застрояване с промяната на плана?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Противопоставям се вещото лице да бъде запознавано с тази съдебна практика. Вещото лице е назначено да извърши съдебно-техническа експертиза и считам, че е ирелеванто то да бъде бъде запознато със съдебна практика. То има специални знания и умения, за да изготви експертиза, а не да се запознава с решения и определения на съда.

 

Съдът по направеното искане от адвокат С. за запознаване на вещото лице със съдебна практика, намира, че това искане следва да бъде оставено без уважение, тъй  като законът не предвижда такава възможност, но счита, че практиката следва да бъде приета за сведение по делото.  УКАЗВА на адвокат С., че вещото лице е отговорило на формулираните въпроси към експертизата и в случай, че страните изразяват несъгласие с дадените отговори, могат да оспорят заключението на вещото лице.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на адв.С. за предявяване на представената в днешното съдебно заседание  съдебна практика на  вещото лице, като ПРИЕМА същата за сведение по настоящото дело.

 

В залата ВЛИЗА жалбоподателят С..

 

АДВОКА С.: Известно ли Ви е, че планът за регулация по дефиницията дадена в чл.110, ал.1, т.2 от ЗУТ е без да съдържа режим на застрояване?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Отново искам да кажа, че не знам наизуст този текст  и не мога да отговаря еднозначно. Този член урежда какви могат да бъдат ПУП-те. В т.2, това не означава, че не съдържа режим на застрояване. Тук се изброяват видовете планове.

 

АДВОКАТ С.: Напротив, установява се, че няма режим на застрояване. Задълбочете се малко и отговорете на въпроса.

 

АДВОКАТ С.: Известно ли Вие в кой план се определя конкретното предназначение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Предназначението на имотите се определя с регулационните планове. Искам да отбележа пред съда, да не се визира само ЗУТ има  и друга нормативна  уредба, а именно Наредба 8 за обема и съдържанието на устройствените планове.

 

АДВОКАТ С.: Ако вещото лице твърди, че  предназначението на имотът може да се определя с регулационните планове, с които може да се одобри изменение на плана за застрояване, то нека цитира закон и член?. Представям  плана за застрояване и  съдебна практика.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: В момента не мога да посоча.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Във връзка зададения въпрос, представям отговор от МРРБ.

 

АДВОКАТ С.: Като вземете предвид посоченото в проекта одобрен с обжалваната заповед лице за УПИ ХІІІ нов, което е 5м.  и дълбочината на УПИ ХІІІ, което  е 25,82 м, ми отговорете каква е площта на УПИ ХІІІ  и о съответства ли тя на квотите?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Този въпрос не е зададен на експертизата.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ:  Вещото лице Койкова дали има посочени разстояния?

 

АДВОКАТ С.: Просто сметнете 5 м по 25,82.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Квотите са за парцела, а парцелът е крив. Геодезистът си го е сметнал. Не може просто да ги умножите.

 

АДВОКТА С.: Дали го е сметнал, е предположение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Приемам, че колегата е професионалист и си е свършил работата.

 

АДВОКАТ С.: Как ще осъществите контрол като вече сте предубедена?

 

Съдът УКАЗВА на адвокат С., че подобни заключения и  упреци не следва да бъдат отправяни към вещото лице. УКАЗВА за пореден път, че способите за оспорване на експертиза са визирани в АПК и ГПК.

 

 АДВОКАТ С.: Какво е разстоянието от предвиденото основно застрояване покриващо калкана към УПИ ІV-950 до вътрешната регулационна линия нов УПИ ІІІ към нов УПИ ХІІІ?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не мога да отговоря, защото не мога да го меря с линия .

 

АДВОКАТ С.: Представям екранна разпечатка от официалния сайт от АГКК, за да може вещото лице да отговори на въпроса, тъй като  не си е свършило работата.

 

Съдът ПРЕДЯВЯВА на вещото лице екранната справка от АГКК-Бургас.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Какво да видя от тази екранна справка?

 

АДВОКАТ С.: Какво е отстоянието  от предвиденото основно застрояване покриващо калкана?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Тук не е нанесено основното отстояние.  7,87 м са измерили. Новата застройка  покрива калкана. Визуално е по-малко от допустимото, в случай че имаме жилищни сгради. Няма изисквания за нежилищни сгради, минимума е три метра. Няма изисквания за дълбочина на сградата, това имах предвид, а минимум е три метра отстоянието.

 

           ЖАЛБОПОДАТЕЛЯ С.: Прави ли вещото лице разлика между, жилищни, нежилищни и смесено предназначение!

 

 АДВОКАТ С.: Предоставям възможност на баща ми, който е жалбоподател, да зададе въпроси.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Искам да отговаря на вещото лице.

 

Съдът УКАЗВА на жалбоподателя С., че законът не предвижда той да отговаря на въпроси, задавани към вещото лице.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Нямам въпроси.

 

АДВОКАТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице.

 

АДВОКАТ А.: От името на доверителя ни, заявявам, че оспорваме експертизата и представяме съдебно-административна практика с еднакво третиране за жилищни сгради и такива със смесено предназначение.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Моля за възможност да се запозная с представената практика. Да се приеме заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ предоставя възможност на юрисконсулт Р. да се запознае с представената съдебна практика.

 

            Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Д. на която определя възнаграждение в размер на 400лева платими от внесения на депозит (л.384 от делото), което ще бъде ценено съобразно всички доказателства по делото.

 

 АДВОКАТ А.: Няма да сочим доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.:  Относно представените доказателства, не се противопоставям да се приемат за сведение.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА  представения в предходното съдебно заседание от адвокат С. Протокол - Решение № 37/21.11.2012 г.  на Експертен съвет на територията, Община Бургас,  както и представените в днешното съдебно заседание писмо от МРРБ изх.№V8-103/21.02.2018г. и въпроси формулирани в писмен вид към вещото лице.

ПРИЕМА за сведение представената в днешното съдебно заседание от жалбоподателя и процесуалните му представители съдебна практика- решение №11729/2016г. по адм.д.№3581/2015г., решение №1402/2012 г. по адм.д.№9124/2012г., решение №2318/2014г. по адм.д.№13799/2013г., решение №3949/2014г. по адм.д.№16759/2013г., решение №12239/2014г. по адм.д.№6707/2014г.  на Върховен административен съд, решение №624/2013г. по адм.д.№442/2013г. на Административен съд Плевен, решение по адм.д.№397/2016г. на Административен съд Перник,  определение №19444/2011г. по адм.д.№1560/2011г., определение № 1812/2009г. по адм.д.№1582/2009г. на Върховен административен съд, решение №570/ по адм.д.764/2017г. на Административен съд Бургас, инвестиционно предложение на „Победа“АД и копие от страница от актуални въпроси  на устройството на територията и строителството, приложена към молба от вх.№5929/28.05.2018г. на жалбоподателя С..

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

АДВОКАТ Д.: От името на моя доверител, моля да уважите жалбата като основателна и доказана. Доказа се в настоящото производство и от изслушаните две съдебно-технически експертизи,  че има в оспорената заповед има промяна на ПУП, план регулация и за застрояване. Това беше и мотивът на Върховен административен съд, с който върна делото на настоящия състав за продължаване на производството, тъй като по чл.201 от ЗУТ няма възможност да бъде изменен плана за застрояване. И двете съдебно-технически експертизи  доказаха, че такова изменение е направено, а в днешното съдебно заседание  стигнахме по далеч, вещото лице каза, че ако плана за застрояване е за жилищно отреждане по действащия ПУП, то не може да се постигне делбата, доказа че имотът е неделим. Моля да уважите жалбата и присъдите разноски на доверителя по списък, който представям. Моля за срок за писмено становище.

 

АДВОКАТ А.: Поддържам изразеното становище от адвокат Д.. Моля за присъждане на разноските и за по дълъг срок за писмена защита.

 

АДВОКАТ С.: Моля да отмените обжалваната заповед, тъй като се доказа,  че двата твърдяни пороци са налице. В нарушение на чл.201, ал. 3 от ЗУТ е нарушена процедурата, като е извършено изменение на плана за застрояване. Доказа се, че такова изменение не може да се извършва, а само промяна на действащия план за регулация. По ЗУТ, а и  има много практика, която е ясна и без противоречива и за разлика ЗТСУ, изоставя концепцията, че с  плана за регулация може да се прави  регулационно отреждане и изоставя нарочно това, понятие регулационно понятие в ЗУТ. Другото е, че с плана за застрояване за да не се бърка е посочено в чл.201, ал.1, т.2 от ЗУТ, че регулационния план не съдържа режим на застрояване. Предвид изложеното, моля да уважите жалбата и отмените обжалваната заповед като незаконосъобразна.

 

АДВОКАТ Д.: Искам да допълня, че няма съгласие на доверителя ми за промяна на плана за застрояване и оттам- нататък, няма как да има изменение и то да е законосъобразно.

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.: Уважаема г-жо съдия, вещото лице сбърка дори в променения ПУП сградите са жилищни на  база посочената формула  2М+3+Т/2М+4+Т/, както и ако нежилищната част е под 40%, предназначението на сградата е „жилищно“  съгласно §5, т. 29 от ДР на ЗУТ. Наистина между вътрешната фасада на сградата в УПИ ІІІ новия към вътрешната регулационна линия на УПИ ХІІІ общински,   отстоянието от 6м съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗУТ не е спазено. Според графичното  измерване на първата експертиза то е 3,5м, а  арх. Д. каза, че не може да се говори за жилищни сгради. Считам, че следва да се отмени заповедта и следва в частта за регулацията да се изпълнят изискванията на чл.201, ал.2 от ЗУТ, като не е доказана делимост.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Р.: Уважаема г-жо административен съдия, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана като ми предоставите срок за писмени бележки по съществото на спора. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение и разноски по делото.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 10-дневен срок на страните за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.04 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: