ПРОТОКОЛ

       

Година 2014,10.12.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На десети декември                                две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 1463 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.40 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ А.С.Г., редовно уведомена, не се явява. За нея се явява адв.Р.Н. с представено пълномощно, находящо се на лист 96 от делото.

 

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на РД „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ”-БУРГАС, редовно уведомен, се представлява от старши юрисконсулт С. с представено пълномощно, находящо се на лист 84 от делото.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.Н.: Да се даде ход на делото.

Юрисконсулт С.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

        

         ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.Н.: Запознала съм се с допълнително представените доказателства. с оглед на това че моля да приемете

В днешно съдебно заседание представям и моля да приемете документи, удостоверяващи трудово правоотношение на бащата в смисъл, че е възможно да се обгрижва детето от бащата;

Представяме документ с данни от ГРАО за роднините на А.С.Г., относно това, че има възможност за интеграция на детето от страна на майката.

В връзка с твърдението ни, че майката е неграмотна и не е била запознавана нито по съответния законен начин, нито адекватно от социалните работници с документите, представям удостоверение за завършен VІІ-ми клас на А.С.Г.;

Представям допълнително споразумение на бабата П.Й.В. – майка на биологичния баща на детето, относно това, че същата заявява желание и има възможност да се грижи за детето;

Относно имотното състояние на бабата, представям справка от Община Севлиево – удостоверение за декларирани данни.

Доказателствата представям с препис за ответната страна.

Доказателствено искане:

Моля да ми бъде издадено съдебно удостоверение, по силата на което да се снабдя с копие от Решение № 514 по гражданско дело 2431/2013г. по описа на Окръжен съд-гр.Бургас. Искаме по надлежен ред да имаме информация с оглед пасивна легитимация по дело за прекратяване и унищожаване на осиновяване. В това решение се излагат обстоятелства по процесната заповед, с което ще установим, че в заповедта на РД „Социално подпомагане”-гр.Бургас се инкорпорира само част от становището, което е дадено в цялата заповед.

Поддържам това доказателствено искане.

Нямам други доказателствени искания

 

Юрисконсулт С.: Не се противопоставям да се приемат представените писмени доказателства.

Категорично се противопоставям по искането за издаване на съдебно удостоверение за получаване на решението по делото за осиновяване, тъй като в това решение има данни за осиновителите.

 

         След като КОНСТАТИРА, че по делото е представена справка от Окръжен съд-гр.Бургас, с която е удостоверен факта за осиновяване на детето В. А. Г., съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на жалбоподателката да се снабди със съдебно удостоверение, по силата на което да се снабди със съдебно решение по гражданско дело № 2431/2013г. по описа на Бургаски окръжен съд.

 

         Адв.Н.: Други доказателствени искания нямам.

         Относно цитираната конфиденциалност, с този отказ, по този начин, като причина да се изтъква конфиденциалност от една страна, ответната страна прави едно насочване на делото почти към отказ от правосъдие. От друга страна в чл.8 от Конвенцията на ООН за правата на детето се гласи точно израз, зад който застава дирекцията за тайната на осиновяването.

         Юрисконсулт С.: Нямам доказателствени искания.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава думата по същество.

 

Адв.Н.: Представям писмено становище по съществото на спора.

За целите на процеса считам, че е необходимо да посоча, че нашият казус относно същата липса на кумулативна изискуемост на разпоредбата на чл.93, ал.2 съм се запознала със съдебни решения на Административен съд-гр.Плевен - едното решение е с № 102/08.03.2011г. по административно дело № 74/2011г. и Решение № 533/21.09.2010г. по административно дело № 482/2011г. тъй като ние бяхме искали да се представи социалния доклад, първоначално считахме, че има антидатиране на доклада, но той в момента е приет и нямаме възражение по него. По делото ответната страна е представила писмо от Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Сливен, което писмо е от преди доклада от 19.06. и в него се заявява, че не може да бъде  намерена майката и не могат да осъществят контакт с нея. Същевременно в процесния доклад, считам, че съдът като се запознае и направи съпоставка ще установи същото, докладът е бил неглежиран, просто е повторен с изречения от социалния доклад на Дирекция „Социално подпомагане”-гр.Сливен.

Представям документи за извършени разноски по делото, които моля да ни бъдат присъдени.

 

Юрисконсулт С.: Моля да отхвърлите жалбата. Бяха спазени всички условия по процедурата за вписването. По отношение социалния доклад, това няма отношение за вписването на детето.

Моля да ми се даде срок за представяне на писмени бележки.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна и ОБЯВИ на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок, като предоставя възможност на процесуалния представител на ответната страна в 14-дневен срок, считано от днес да изложи писмено становище.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.00 часа.

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: