ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.01.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД      Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На тридесети януари                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:         

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  1422 по описа за 2017 година

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

За ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Олимп хотелс“ ЕООД, редовно призован, се явява адвокат Н., с пълномощно по делото.

 

За ОТВЕТНИКЪТ Кмет на община Несебър, редовно призован, се явява юрисконсулт Н., с пълномощно по делото.

 

Явява ВЕЩОТО ЛИЦЕ П.Ш..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение от вещото лице по допуснатата съдебно-техническа експертиза, което е в срока по чл.199 от ГПК.

 

СТРАНИТЕ: Запознати сме със заключението на вещото лице. Да се разпита.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Представям и моля да приемете преди изслушването на вещото лице, обяснителна записка към план за безопасност и здраве на процесния хотелски комплекс, както и схема на първоначалния план за безопасност и здраве, одобрен при разрешаване на строителството – „схема № 2 – строителен ситуационен план”.

 

АДВокат Н.: Запозната съм с така представените доказателства.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита му, като снема самоличността му, както следва:

 

П.С.Ш. - ** години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела и родство със страните по делото. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК за даване на невярно заключение. ОБЕЩАВА да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Ш.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Няма какво да добавя към момента.

 

адвокат Н.: Нямам въпроси към вещото лице. Да се приеме заключението.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Имам въпроси към вещото лице.

На първо място в констативно-съобразителната част на заключението говорите за „изграждане“ на временно монтируеми павилиони /по смисъла на чл.54 от ЗУТ/. Бихте ли обяснили какво означава  термина „изграждане” на временно монтируеми павилиони?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Временно монтируемите павилиони са означени в актуализацията на ПБЗ, схема №2 в съответните години – 2006г. и 2011г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Въпросът ми беше друг. Моля да обясните „изграждането“ на временно монтируеми павилиони. Как се „изграждат“? Не мога да си обясня.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Павилионите са монтируеми. Те са на части и се монтират на място. По този начин се изграждат. Не са като фургоните, които са цялостни, и се слагат на определеното място. По-скоро павилионите се монтират на място, а не се „изграждат“.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Когато подготвяхте заключението си, запознахте ли се с първоначалния ПБЗ и с обяснителната записка към него?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Запознала съм се с първоначалния ПБЗ, схема №2, която касае процесния обект дотолкова, доколкото да установя, че този обект не фигурира в първоначално одобрения план. Обектът липсва.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: В първоначалния план изобщо има ли предвидени временни строежи?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Има предвидени, да. Това са битова база – фургони.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Тоест няма такива временни строежи.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Напротив, фургонът какво е?

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Аз Вас питам.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Фургонът също е временен строеж. Такъв е предвиден в първоначалния план като фургони, които се поставят на означените в плана места, означени с номер 1, в син цвят.

 

Въпрос на съда: На мястото на процесния строеж имало ли е предвиден такъв фургон?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: На мястото на процесния строеж не е имало предвиден такъв фургон.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Казвате в заключението си, че строежът, предмет на заповед № 521/21.04.2017г. на кмета на Община Несебър, е изграден като временен строеж по смисъла на чл. 54 ЗУТ въз основа на разрешение за строеж №65 от 2005г. Как правите този извод?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Разрешение за строеж №65 е издадено въз основа на одобрените инвестиционни проекти по всички части, надлежно описани и подпечатани от одобряващия орган, включително и ПБЗ. На това основание приемам, че и процесният обект, премахнат на основание заповед № 521/21.04.2017г. на кмета на Община Несебър, е елемент от разрешението за строеж.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Преди малко обаче казахте, че процесният строеж не е предвиден по първоначалния ПБЗ, въз основа на който е издадено разрешението за строеж. Сега твърдите, че разрешението за строеж обхваща и процесния обект.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: ПБЗ се изработва на основание на Наредба №2 от 2004г., в която изрично е посочено, че отговорникът, който отговаря за безопасността и здравето на основното строителство, може да актуализира ПБЗ, когато това се налага. На това основание считам, че процесният обект е част от разрешението за строеж.

 

Въпрос на съда: Кога е станала тази актуализация?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: След издаване на разрешението за строеж. Първата актуализация е от 2006г., втората е от 2011г. И в двата случая възложителят е представил с изрично писмо актуализациите на одобряващия орган. Общината, т.е. одобряващият орган е уверил с изрично писмо възложителя, че разрешение за строеж №65 е валидно до завършване на строежа.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Тази актуализация от 2006г., която твърдите, че предвижда на място на процесния строеж временен строеж по някакъв начин отразена ли е в разрешение за строеж №65, което е за изграждане на хотелски комплекс „Ренесанс“?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Самата актуализация не е отразена в разрешението за строеж. Разрешението за строеж се издава за основното строителство, както в разрешението за строеж например не е отразено изрично ел. частта или ОВ частта, които са също отделни части на инвестиционния проект.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Тази актуализация санкционирана ли е по някакъв начин от одобряващия орган?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Не, аз поне не съм открила.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Как се отнася този строеж, за който твърдите, че е временен такъв към инвестиционното намерение по разрешение за строеж №65? Разрешение за строеж №65 е за изграждане на хотелски комплекс „Ренесанс”, този строеж, за който Вие твърдите, че е временен такъв по чл.54 от ЗУТ.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Аз не твърдя, документите го твърдят.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Добре, така пишете в заключението си. Част от това инвестиционно намерение ли е?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Мисля, че отговорих вече на този въпрос.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Въпросът го задавам във връзка с т.2 и отговорът на вещото лице, където коментира същественото отклонение от одобрения инвестиционен проект. Затова зададох въпросът дали според вещото лице процесният строеж е част от инвестиционното намерение?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Част е, да. То е елемент на проекта.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Аз питам дали е част от инвестиционното намерение, различно е.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Инвестиционното намерение нали се осъществява с одобряването на инвестиционните проекти. Ако няма такова, ще има само едно инвестиционно намерение, просто не влиза в действие.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Последния ми въпрос пак е свързан с констативно-съобразителната част. Вещото лице е записало, че временните обекти са едновременно и огради към прилежащата улица, изискуема по смисъла на Наредба №2 от 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд. Какво означава, че са и ограда? Как временни обекти могат да бъдат и ограда?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Защото са разположени на уличната регулация. Първоначално одобреният проект предвижда точно ограда. С актуализацията необходимостта от тази ограда отпада, тъй като самите монтируеми павилиони са разположени на уличната регулация и те служат и за ограда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: В обяснителната записка по първоначално одобрения ПБЗ е записано, че строителната площадка ще бъде оградена с временно инвентарна ограда. Тези обекти според Вас могат ли да играят ролята на ограда съобразно цитираната от Вас Наредба №2 от 2004г. и легалната дефиниция за ограда?

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Записала съм в заключението си, че служат, т.е. изпълняват ролята и на ограда. Ограда се изисква. Няма логика при положение, че тука е границата и тук е павилионът да има и ограда. Това е нелогично. Те просто изпълняват ролята и на ограда.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Н.: Нямам други въпроси към вещото лице. На основание чл.200, ал.3, изр.2 от ГПК, във връзка с чл.201 от ГПК, приложим на основание чл.144 от АПК, оспорвам заключението на вещото лице, като неясно, необосновано и неправилно. Формираните от вещото лице изводи не кореспондират със събраните по делото доказателства и са в противоречие с приложимите правни разпоредби. Визирам чл.54, ал.1 от ЗУТ и чл.154 от същия закон. Освен това, считам, че заключението на вещото лице съдържа предимно правни изводи, които са единствено и само от компетентността на съда. Предвид изложеното моля да не приемате заключението.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице Ш., като му определя възнаграждение в размер на 300лв., платими от внесения депозит, като същото ще бъде обсъдено и преценено с крайния съдебен акт. /изд. РКО – 300 лв. – 30.11.2018 г./.

 

Страните: Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените в днешно съдебно заседание писмени доказателства

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

адвокат Н.: Уважаема г-жо председател, моля да уважите жалбата на моя доверител. Ще представя подробни писмени бележки в указан от съда срок. Моля да присъдите на доверителя ми съдебно деловодни разноски по представения списък на разноските.

 

юрисконсулт Н.: Уважаема г-жо председател, моля да оставите без уважение жалбата. Считаме същата за неоснователна и недоказана. Моля да ни бъде дадена възможност в указан срок да представим писмени бележки, където ще развием подробни съображения. Молим да ни бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

Съдът, с оглед направените искания и на основание чл.149, ал.3 от ГПК ОПРЕДЕЛЯ 7-дневен срок на жалбоподателя и 10-дневен срок за ответника за представяне на писмени бележки с копие за другата страна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.01 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: