ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 10.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На десети октомври                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1354 по описа за 2018 година

На именното повикване в 14:25 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО „ЗЛАТНА НИВА“ ГРАД АЙТОС, редовно уведомен, се представляват от  законен  представител Т.Ч., директор на гимназията и адв.К. от АК гр.Благоевград, надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

 

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ НАЧАЛНИК ОТДЕЛ МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ ПРИ ОБЩИНА АЙТОС, редовно уведомен, се представлявя от адв.Й., с  представено в днешното съдебно заседание  пълномощно.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.К.:Моля, да се даде ход на делото.

АДВ.Й.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че с входящ №10620/ 25.09.2018 година е постъпила молба-становище от Д.А.- *** „Местни данъци и такси“ при Община Айтос, във връзка с указанията на съда, съгласно протоколно определение от проведено съдебно заседание на 12.09.2018 година, с което същата възразявя относно оспорване съдържанието на протоколите и на останалите представени от общината писмени  доказателства. Заявява невъзможност за представяне на искани  частни свидетелстващи документи, съгласно протокол от 12.09.2018 година. Напомня, че не са били приети в предходно съдебно заседание представени с предходна нейна молба писмени доказателства-финансови отчети на жалбоподателя, копирани от сайта на гимназията, с които се домогва да установи качеството на търговец на жалбоподателя.

АДВ.К.: По молбата ще взема становище. Относно оспорването съдържанието на протоколите. Моля съда да вземе предвид, че тези протоколи са частни свидетелстващи документи и ако се оспорят тежестта  на доказване е на автора на документа. В молбата изрично е посочено, че те не могат да представят нито пътни листове, нито номера на транспортните средства, нито датата на  тези протоколи. По същия начин стои въпроса с работниците на „Астон сервис“ООД. Това са частни свидетелстващи документи. И за да докажет, че наистина фирмата е разполагала с тях трябва да се приложат трудови договори, уведомления до НОИ, а за техника съответните документи. След като ответника казва, че няма възможност да ги представи – това означава, че той не може да се позовава на доказателствената сила на тези документи и по този начин става ясно, че тези обстоятелства са недоказани. От една страна ответникът не доказва, че фирмата е разполагала с работници и техника и също така, че е извършила тази дейност.

 По отношение на протоколите, които ние сме оспорили. Бих искала да конкретизирам. Оспорваме не само датата, но и съдържанието. Те са създадени с цел едиствено да послужат за този процес, а не към оня момент. Не може да се приемат аргументите в молбата на г-жа А., че протоколите  не са за обем работа, а за стойност и ако се тръгне по обратен ред ще се стигне до количеството. За това се казва приемателен протокол, защото с него се приема количество извършена дейност. От друга страна, когато споменаваме фактурите, посочен е период, ние оспорваме фактурите за депониране на отпадъците само за 2012 година, не за следващите години, когато е на база количество.  Не може да се приеме аргумента, че няма методика за изчсляване на количеството на извозените отпадъци през 2012 година. Ние твърдим, че следва да се приложи метода за определяне на такса битови отпадъци от 2013 година до сега. Един от последните аргументи е, че Професионалната гимназия по селско стопанство (съкр.ПГСС) има качество на търговец. Бих искала съда да вземе предвид чл.59, ал.5 от Закона за професионалното обучение, според който собствените приходи се използват за издръжка и развитие на материално-техническата база.От което става ясно, че тези приходи и тази дейност не се осъществява с цел печалба, а тази дейност е част от обучението.  Това е професионална гимназия и за да се обучат, те трябва да го приложат на практика. Когато се преценява качеството на търговец, трябва да се има предвид определението на чл.1 от ТЗ, ал. 2 и 3. В конкретния случай ПГСС не може да е приета за търговец и ако следва да се приложи чл.1 от ТЗ, защото тази дейност не се осъществя за реализиране на печалба, нито по занятие. Основната функция е обучение, което води до приходи е част от обучението. Освен, че не се представиха доказателства за доказване наличието на работна сила и техника не са представени и план- сметките, одобрени от Общински съвет. Следва да се определи какъв разход  да се отдели за осъществяване  на дейностите. За да се начисли тази такса  общината следва да докаже,  че е извършила тази дейност. Тази дейност не се доказа още повече в обекта на моя доверител. Бих искла да обърна внимание, че в част от фактурите, протоколите са фактурирани и подписвани по средата на месеца, например на 14.12.на  7.12, което не може да бъде прието, че това е приета и отчетена работа за съответния месец. От друга страна, в по-голямата си част няма връзка между фактурите и протоколите.

 

АДВ.Й.: Поддържам молбата.

Съдът по повод на молбата и доказателствата намира, че същите са частни свидетелстващи докумнти.

АДВ Й.: Това са документи, които не са издадени от Общината, а от трето лице. Не се съдържат в документите на общината и е редно да се изискат по надлежния ред, ако са необходими – говоря за ведомости, списък на персонала и т.н..

Съдът счита, че представените изходящи от общината документи, касаещи наличието на договорни отношения с трето лице - търговското дружество осъществяващо поддържането на чистотата на община Айтос, са частни свидетелстващи документи и в тази връзка отрезените в тях обстоятелства подлежат както на доказване, така и на оборване с всички допустими в административния процес доказателствени средства. Приети следва да бъдат и представените в предходно съдебно заседание писмени доказателства, представени от двете страни, вкл. представената от административния орган преписка.

В тази връзка, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА така представените доказателства.

Съдът ще кредитира същите в съвкупост с останали събран по делото доказателствен материал.

В същото време съдът констатира, че в АДС №1206/25.02.1982 година  като обстоятелство, отразено в оцифиален документ е посочено, че юридическо лице, на което е предоставен спорния имота е именно Министерство на земеделието и храните, чийто правоприемник към настоящия момент е Министерство на земеделието, храните и горите т.е. лице, различно от жалбоподателя.

В тази връзка съдът намира за необходимо да конституира в качеството на трета заинтересована страна, с оглед изясняване на страната, на която е предоставен за ползване имота, Българската държава – собственик на имота, която следва да бъде призована чрез Областен управител на Област Бургас, както и Министерството на земеделието, храните и горите, чрез министъра на  земеделието, храните и горите, с оглед изразяване на становище кой е действителния титуляр на когото е предоставено правото на ползване на посочения имот.

 В тази вързка съдът счита, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено. Събирането на доказателства не следва да бъде приключвано. Делото следва да бъде отложено за друга дата, за която в качеството на заинтересовани страни следва да бъдат призовани Българската държава, чрез Областен управител на област Бургас и Министерство на земеделието, храните и горите, чрез Министъра на същото министерство.

Поради което, съдът

                                      О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

КОНСТИТУИРА в качеството  на заинтересовани страни Българската държава, чрез Областен управител на област Бургас и Министерство на земеделието, храните и горите, чрез Министъра на същото министерство, които следва да бъдат призовани за следващото съдебно заседание, като им бъде връчено копие от настоящата жалба, ведно с приложените към нея писмени доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 05.12.2018 година от 14:00 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да бъдат призовани новоконституираните заинтересовани страни.

Протоколът изтотвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:46 часа

 

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: