ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 17.10.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На седемнадесети  октомври                         две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1250 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ К.П.С.,  редовно  уведомен се явява лично и с процесуален представител адв.М., с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ КМЕТ НА ОБЩИНА ЦАРЕВО, редовно   уведомен се представлява от адв.Н.,  с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Т.Л.С., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ. М.: Да се даде  ход на делото.

АДВ. Н.: Да се даде ход на делото.

 

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

АДВ.М.:Уважаеми г-н съдия, в преговори сме с административния орган и затова предлагам да спрете делото по общо съгласие на страните на основание чл.229, ал.1 т.1 от ГПК. Ще постигнем споразумение.

АДВ.Н.: В процес сме на евентуално извънсъдебно  споразумение. Моля да спрете настоящето дело.

Съдът съгласно изявлението на страните намира, че искането  следва да бъде уважено. Изразено е съгласие от процесуалните представители на всяка от двете страни, поради което са налице предпоставките на чл.229, ал.1, т.1 от ГПК производството да бъде спряно.

Съдът  следва да предупреди  страните,  че на основание чл.229, ал.3 ГПК спиране на производството по съгласие на страните се допуска само веднъж в една инстанция, поради което с настоящите си изявление същите изчерпват тази своя процесуална възможност.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

СПИРА производството по административно дело №1250/2018 година  по описа на Административен съд град Бургас на основание чл.229, ал.1, т.1 от ГПК, вр. с чл.144 от АПК.

Съдът ПРЕДУПРЕЖДАВА страните,  че на основание чл.229, ал.3 ГПК спиране на производството по съгласие на страните се допуска само веднъж в една инстанция, поради което с настоящите си изявление същите изчерпват тази своя процесуална възможност.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред ВАС  в 7 дневен срок считано от днес за всяка от двете страни, а за заинтересованата страна от съобщаването.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: