ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.11.                                                                         град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На пети ноември                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1248 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ МБАЛ „Д-Р МАДЖУРОВ“ ООД, представлявано от управителя д-р А.М.,  редовно уведомен,  не изпраща процесуален  представител.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА РЗОК  БУРГАС, редовно и уведомен, се представлява от гл.ю.к.Костадинова, с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

Не се явява вещото лице В.А.С..

 

ГЛ.Ю.К.К.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът, след като констатира, че не са налице процесуални пречки

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх.№ 11403/16.10.2018 година от назначеното по делото вещо лице В.А.С. с искане за отлагане на делото, поради недостатъчен срок за запознаване с материалите по делото.

ГЛ.Ю.К.К.: Не възразявам да се отложи. Бих искала да представя доказателство, от което е видно, че обжалвания акт е връчен на жалбоподателя, а именно-известие за доставяне по пощата, от което е видно, че същия е получен на 08.05.2018 година. С оглед пълнота на преписката.

Съдът намира, че представено в днешното съдебно заседание заверено копие на известие за доставяне е относимо към делото

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото заверено копие на известие за доставяне.

Съдът намира, че направеното от вещото лице искане с цитираната по- горе молба за отлагане на делото е основателно, предвид необходимостта от изготвяне на допуснатата съдебно-медицинска експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.12.2018 година от 11:00 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени.

Да се призове вещото лице С..

Указва на вещото лице, че следва да представи заключението си не по-късно от седем дни преди датата на следващото съдебно заседание.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:06 часа.

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: