ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети април                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 121 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:55 часа се явиха:

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ ЕВРОКАПИТАЛ БЪЛГАРИЯ ЕАД, представлявано от изпълнителния директор Д.П.Д., редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ ПМДТ ПРИ ОБЩИНА ПОМОРИЕ, редовно и своевременно призован, не изпраща представител.

Явява се вещото лице С.В.А..

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 4385/17.04.2018 година  – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за изслушване заключението на вещото лице в днешно съдебно заседание, поради което ПРИСТЪПВА към разпита й, като снема самоличността й, както следва:

 

С.В.А.: На 54 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела или други отношения със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представили съм писмено заключение, което поддържам, ведно с  приложенията.

Съдът като прецени, че няма допълнителни въпроси, освен изрично поставените в експертизата,

О П Р Е Д Е Л И:

Приема и прилага по делото експертизата, изготвена от вещото лице С.В.А..

Да се изплати  на вещото лице А. възнаграждение в размера на 1000.00 /хиляда/ лева от внесения по делото депозит, съобразно представената справка-декларация.

Съдът като констатира, че с разпореждане   от 12.01.2018 ,  и протоколно определение от  предходно съдебно заседание от 14.02.2018 година е указал на Община Поморие необходимостта да представи доказателства по чл.107, ал.2  от ДОПК за начина на изчисление на задължението, както и надлежни доказателства за поддържане на чистотата в териториите за обществено ползване, както и писмени доказателства за наличие на депо за преработване на битови отпадъци на територията на Община Поморие, както и това, че тези указания не са изпълнени към настоящия момент, намира за необходимо изрично да предупреди ответния административен орган, че при непредставянето им и в следващото съдебно заседание, съдът ще приключи събирането на доказателства по делото, като приеме за недоказано твърдението на ответния орган, че е извършвал услугата по поддържане чистотата на зелените площи, и че  на територията на общината съществува и се полза депо за преработка на битови отпадъци.

Воден от горното съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ЗАДЪЛЖАВА Община Поморие да представи доказателства по чл.107, ал.2  от ДОПК за начина на изчисление на задължението, както и надлежни доказателства  за поддържане на чистотата на общинските пространства  и писмени доказателства за наличие на депо за преработване на битови отпадъци.

ПРЕДУПРЕЖДАВА ответният административен орган, че при непредставянето им и в следващото съдебно заседание, съдът ще приключи  спора по делото, като приеме за недоказано твърдението на органа, че е извършвал  услугата по поддържане чистотата на зелените площи, и че  на територията на общината съществува и се полза депо за преработка на битови отпадъци.

ОТЛАГА делото и  го НАСРОЧВА за 02.05.2018 година  от 13:45 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

За указанията ответната страна да бъде уведомена и по телефона.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:05 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: