ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,10.10.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На десети октомври                                    две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 1219 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 14.10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ П.И.И., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.М. с представено пълномощно на лист 56 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Кмет на ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно уведомен, представлява се от адв.Й., представя днес пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Няма пречки да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         ДОКЛАДВА постъпило писмено доказателство от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас в изпълнение указанията на съда от предходно съдебно заседание, представляващо извадка от кадастрален регистър за имот с идентификатор -**.

 

         Съдът намира, че следва да бъдат приети представените писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представената от Служба по геодезия, картография и кадастър гр.Бургас извадка от кадастралния регистър за имот с идентификатор -**.

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по доказателствата.

 

Адв.М.:  Нямам искания по доказателствата.

 

Адв.Й.: Ние не оспорваме твърдението, че жалбоподателят не е собственик на съответните имоти. Имам предвид, че и в заповедта и в констативния акт е установено, че имотите са единият от тях е публична държавна,  другият е публична общинска собственост, а третият е собственост на лицето И И.. Но оспорваме твърдението, че жалбоподателят не е извършител на съответните действия свързани с изграждането на процесната дига, като в тази връзка случайно установихме, че същият е бил санкциониран с наказателно постановление от Басейнова дирекция, с което му е наложено административно наказание глоба, което той е заплатил по повод твърдяното нарушение.

Моля да се има предвид, че предмет на заповедта не е извършеното конкретно нарушение, за което безспорно вече му е наложено наказание, а съответно премахването. Заповедта касае премахването на извършеното от него незаконно строителство. Тъй като в момента не разполагам с конкретни данни относно твърдението за наложената му глоба и изплатена от жалбоподателя, моля да ми се даде допълнителна възможност да представя доказателства в подкрепа на твърденията си. Моля също да се приемат като доказателства и приобщени в преписката писма от РДНСК ЮИР до кмета на Община Созопол от 28.02.2018г., въз основа на които изрично са делегирани правомощия на кмета на общината да извърши съответните проверки и изготви констативни актове относно извършеното незаконно строителство в случая. Те са от началника на РДНСК по сигнал на министър В-С.. Моля също да се приеме като доказателство и конкретно писмото на кмета на Община Созопол до РДНСК от 15.03.2018г., от което е видно, че се са извършени съответните действия за започване на административното производство.

СЪДЪТ към адв.Й.: Тези писмени документи са вече налични по делото.

Адв.Й.: След като се установи, че са налични по делото, то моля да се приеме цялата преписка.

 

Адв.М.: Относно искането за даване възможност на ответника да представи доказателства относно наложена глоба на жалбоподателя за изграждането на констатиран незаконен строеж считам, че такива доказателства до настоящия момент не са представени.

Аз мисля, че това дело беше образувано срещу юридическо лице, но не срещу физическото лице. Ако се приеме, че констатираният незаконен строеж представлява дига, т.е. водоукрепително съоръжение, в случая следва да бъде компетентна Басейновата дирекция и тогава това е строеж Първа категория и компетентен в случая е РДНСК да се произнася.

Доколкото си спомням имаше такова дело, но санкционираното лице беше юридическо лице.

 

Адв.Й.: Настояваме да ни се даде възможност да представим доказателства.

Моля да се има предвид само, че когато липсват каквито и да било строителни книжа за извършено строителство, а такива за момента не се представят включително и от жалбоподателя, безспорно е налице незаконен строеж, който не би могъл да се квалифицира според квалификацията на жалбоподателя. Що се  касае за компетентността за премахване на незаконното строителство, същата се определя от компетентните органи.

 

Съдът намира, че следва се даде възможност на ответника да представи твърдяните от него доказателства за наличие на съставен акт или издадено наказателно постановление против жалбоподателя касаещи процесното строителство, както и за неговото обжалване пред съд, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА възможност на ответника да представи в следващото съдебно заседание доказателства за твърдяните от него обстоятелства, които имат значение за изхода на делото.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание на 07.11.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: