ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 12.09.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На дванадесети септември                              две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 1139 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 16:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ХЕЛИО ТУР С“ АД, представлявано от законния си представител Е.Б., редовно уведомен, не се представлява от законния си представител, изпраща процесуален представител адв.С., надлежно упълномощен, с представено по делото пълномощно.

 ОТВЕТНИКЪТ по ОСПОРВАНЕ КМЕТА НА ОБЩИНА СОЗОПОЛ, редовно и своевременно призован,  не изпраща представител.

Явява се вещото лице З.Ч.А..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.С.: Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по назначената съдебно-техническа експертиза, като заключението е депозирано с вх.№9809/31.08.2018 година – т.е. в законоустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

Съдът снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

З.Ч.А.:  На 76 години, българка, български гражданин, неосъждана, с висше образование със специалност „Промишлено и гражданско строителство”, без дела и родство със страните по делото.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ПРИСТЪПВА към разпита  на вещото лице, както следва:

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Установихте ли процесната постройка, една ли е, няколко сгради ли са и дали всички имат характеристика на сгради, и или има сгради, които нямат характеристика на сграда?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Направих оглед на място и на скицата приложена по делото съм изчертала какво представлява обекта, той не е както е описан в заповедта. Представлява метална постройка-павилион, който служи за кухня. Метална конструкция на една етаж, пред него е открита конструкция, с покрита площ, която служи за консумация, а зад металния павилион е оформено едно място, оградено с оградна мрежа,  с камъш, покрит с етернитови тръби. Характер на постройка има само металния павилион, а другото не е сграда. Навесът  също, поставен е върху бетонова настилка и е прикрепен устойчиво, но да говорим за сграда, за мен не е сграда.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Описаната сграда, с площ от 288 кв.м., да разбирам ли, че не е същата, с тази си площ?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Сумарно дава 288 кв.м.,но истинската постройка е с площ от 168 .50 кв.м. и не представляват сгради и постройка, както е описано в заповедта.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Дали тази сграда, която признавате за сграда съответства на някой от обектите,  които са описани за к-г „Златна рибка”

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Има приложен баланс на ТПК „Балкантурист” към 1993 година, в който са описани сградите, които се намират в тази част на къмпинга, издаден е АДС, който съответства на този баланс, в който по т.8 на баланса и т.9 в АДС е записан снек- бар „Златна  рибка”, с площ 169 кв.м. на един етаж. По местоположение, размери и конструция сегашната бира-скара съответствана на тогавашния снек-бар. Съответства на т.8 от баланса и т.9 от АДС на стр.6 съм записала. Останалите намят характеристика на строеж.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Нямам повече въпроси.

ВЪПРОС НА СЪДА: Самата територия каква е?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Държавен горски фонд е.

ВЪПРОС НА АДВ.С.:*** и СГСС?

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Посетих СГСС, но те не са извъривали контрол на „Балкантурист”, а само на граждански обекти.

ВЪПРОС НА АДВ С.:*** намерихте ли строително разрешение?

ВЕЩО ЛИЦЕ А.: Не, има други, но по-късно от 1985 година. Не можаха да ми кажат със сигурност кога е имало наводнение или пожар.

ВЪПРОС НА АДВ.С.: Отговаря ли на условията за търпимост?

ВЪПРОС НА АДВ.С.: През 1981 година е нямало КК, нито ПУП за къмпинга, но там терена е отреден 1971 г. от ИК. 1972 година са отредени 266 декара за къмпинг и от 1972 година е трасирана площадката на къмпинга-стр.8, от заключението. Няма протокол за въвеждане в експлоатация. На стр.9 съм отговорила, че в ТСУ строежите в къмпингите се извършват на база застроително решение.

ВЪПРОС НА АДВ С.: Не е съществувал института на ПУП!

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: В протоколите пише, че 1971 година е имало къмпинг, но няма документи. Към дата на изграждане на постройката- 1981 година е нямало ПУП, нито застроителенен, нито регулационен план.

АДВ.С.: Нямам други въпроси към вещото лице.

 

Съдът след като изслуша вещото лице и становището на процесуалния представител на жалбоподателя,

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА заключението на вещото лице З.Ч.А..

На същата да се изплати възнаграждение в размер на 500.00 /петстотин/ лева, съобразно представената справка-декларация и внесения депозит.

 

АДВ.С.: След като се запознах с експертизата, имам доказателствени искания. В предствения по делото анализ на правното състояние на дружеството, на стр.№86 има протокол за приемане и въвеждане в експлоатация, който  е подписан от комисия от шест човека. По стечение на обстоятелствата единия член на тази комисия ми е съсед, казва се Р.И.Я., който е участва в тази  комисия и моля да бъде допуснат и призован като свидетел на телефонен номер – 0899841545 или 0886646680. Моля да  се допусне до разпит Я., при режим на призоваване, за да отговори на важни по делото въпроси, а именно: Във връзка с този протокол, в който пише, че е имало проектна документация, изпитания, протоколи за проверка на ел инсталация, проекти да даде отговори въз основа на какви документации са приемани строително-монтажните работи в к-г „Златна рибка”, къде са предадени, какви са били те, както и на други въпроси. Освен това моля,  да ми бъде издадено съдебно удостоверение въз основа на което да се снабдя с друго такова от Пожарната служба в гр.Бургас, относно това  имало ли  е пожар и наводнение в сградата на Община Созопол, кога е било това и има ли данни за унищожено документация. Същото удостоверение да ми се издаде е и за Община Созопол. Моля да ми дадете възможност да извърша проверка в Областна управа Бургас. Моля да ми издадете съдебно удостоверение да се снабдя от Областна управа  Бургас с АДС и скицата на имота. Считам, че са относима и моля да ми бъдат допуснати.

 

Съдът счита, че така направените искания  са допустими и относими и следва да бъдат уважени, поради което

 

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА до разпит лицето Р.И.Я. в качеството му свидетел при режим на призоваване.

Да бъдат издадени исканите съдебни удостоверения на жалбоподателя пред ПБЗ Бургас, Община Созопол и Областна администрация Бургас, с посочване на конкретните искания на страната в тях.

 

Съдът като взе предвид, че делото не е  пълно, всестранно и обективно изяснено намира, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

                            

                                      О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 17.10.2018 година от 13:15 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

 

Да бъде призован посочения свидетел на посочените от процесуалния представител на жалбоподателя телефонни номера.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 16:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ: