ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 1116 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:14 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „СЪРВИЗ 47“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат П., надлежно упълномощен, с пълномощно, представено по делото.

За ответника директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, се явява представител по пълномощие юрисконсулт Т., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

Не се явява вещото лице М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с §2 от ДР на ДОПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с §2 от ДР на ДОПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Съдът ДОКЛАДВА че по делото е постъпила молба от вещото лице М.Д. на 28.05.2018 г., в която е посочено, че поради големия обем от информация, необходим да бъде изследван, за да бъде изготвено заключението, вещото лице не е могло да се вмести в срока до днешно съдебно заседание. Иска съдът да му даде възможност да представи заключението, като определи нов срок.

 

АДВОКАТ П.: Моля да бъде даден подходящ срок на вещото лице за изготвяне на възложената експертиза.

Няма да соча доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Изразявам същото становище, като моля да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключението си.

На този етап също нямам доказателствени искания.

 

Съдът намира, че следва да бъде дадена възможност на вещото лице да изготви заключение по назначената съдебно-счетоводна експертиза, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 23.10.2018 г. от 11:00 часа, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да се призове вещото лице.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:17 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: