ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 31.10.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ІV Административен състав

На тридесет и първи октомври                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор: АНДРЕЙ ЧЕРВЕНЯКОВ

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Радикова

Административно дело номер 1076 по описа за 2016 година

 

На именното повикване в 11:00 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ С.А.Д., редовно призован, се явява лично и с адвокат Н.С..

 

ОТВЕТНИКЪТ Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ при Министерство на правосъдието, редовно призован, се явява юрисконсулт Ч., редовно упълномощен.

 

За Окръжна прокуратура – гр. Бургас се явява прокурор Червеняков.

 

Не се явява свидетелят В.С.А., нередовно призован.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

Постъпило е писмо от ответника, в което се съдържа информация, че в затвора няма налично копие от доклад на Инспектора при Министерство на правосъдието за извършена проверка през 2017 г.

Наред с това съдът констатира, че свидетелят В.С.А. е нередовно призован. Същият многократно е призоваван на адреса, посочен от самия него в молба от 03.09.2018 г., който адрес е идентичен с този, указан като постоянен и настоящ в справката от Национална база данни „Население”. Наред с това направен е опит за призоваването му по телефон, като на посочения от него телефон отговаря лице, което заявява, че не е В.А..

Пълномощникът на ответника в съдебно заседание заяви, че е разговарял със свидетеля А. на телефон *** и същият е дал съгласието си да бъде разпитан като свидетел по делото.

Предвид наличните в призовката (от 10.11.2008 г.) до А. отбелязвания и отбелязване, направено от деловодител за невъзможност за призоваване на посочения телефонен номер, съдът разпорежда свидетелят В.А. да бъде призован по телефона в настоящото съдебно заседание. Такова призоваване по телефона бе извършено в съдебно заседание от секретаря по делото, като на свидетеля бе съобщена дата на следващо съдебно заседание – 28.11.2018 г. от 11:00 часа и същият бе предупреден, че при неявяване ще бъде постановено принудителното му довеждане. Призоваването по телефона на свидетеля бе извършено в присъствието на страните и съдебния състав.

 

АДВОКАТ С.: Моля съдът да задължи Инспектората на Министерство на правосъдието да представи доклад за извършена проверка по жалби, подавани от ищеца, какъвто доклад ответникът не представи.

 

СЪДЪТ намира искането за неоснователно. Още в съдебно заседание ищецът заяви, че подадените жалби третират проблематика, която е идентична с тази, изложена в исковата молба. По делото са събрани всички възможни доказателства за установяване на заявените с исковата молба факти, още повече, че в това съдебно производство в тежест на ответника е да доказва осигуряване на такива условия на лишените от свобода, които да предпоставят нормално изтърпяване на наказанието лишаване от свобода. Дори да съществува такъв доклад, то той е изготвен в хода на отделно административно производство. Не съществува пречка, както и бе установено вече, фактите, които са третирани в доклада, да бъдат доказвани в това производство с всички допустими доказателствени средства, което е вършено от 2016 г. до момента по делото.

По изложените съображения съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТХВЪРЛЯ искането на пълномощника на ищеца да бъде задължено Министерството на правосъдието да представи доклад от 2017 година, изготвен по повод проверка във връзка с подавани от ищеца жалби.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 28.11.2018 г. от 11:00 часа, за която дата страните – уведомени.

Да се изпрати призовка за ищеца до Началника на Затвора – гр.Бургас с оглед явяването му в съдебно заседание.

Свидетелят В.С.А. е призован за датата на следващото съдебно заседание в хода на провеждане на настоящото такова.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: