ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 09.07.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД,           ХХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На  девети юли                                                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно дело номер 1036 по описа за 2018 година

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Й.И., редовно уведомен, не се явява и не изпраща представител.

ЗА ОТВЕТНИКА – ДИРЕКТОР НА ОД НА МВР БУРГАС, редовно уведомен, се явява процесуален представител гл.ю.к.В., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

         

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:   

          ГЛ.Ю.К. В.: Да се даде ход на делото.  

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7604/05.07.2018 година е постъпило заверено копие от докладна записка с входящ № 431р-2490/21.02.2018година, която е приложена по ДП 431ЗМ 199/2018 година по описа на Първо РУ към ОД на МВР Бургас.

Ю.К.В.: Нямам доказателствени искания, изпълнени са исканията на процесуалния представител на жалбоподателя. По делото е приложена докладната записка.

В съдената зала влиза адв.К., процесуален представител на жалбоподателя.

АДВ.К.: Моля да приемете като доказателство по делото представената докладна записка. Представям и моля да приемете справка- извлечение от информационната система за документооборот, заверено копие от електронен документ. Доказателство, удостоверяващо, че съществува документ по под сочения регистрационен номер, техния автор и дата. Нямам други доказателствени искания.

Ю.К.В.: Противопоставям се на искането да приемете на тази справка с твърдението, че е извлечение от електронната система. Не смятам, че същата може да бъде заверена, нямам представа кой е направил  заверката и поставил печат. Това не е достоверно доказателствено средство. Отделно от това докладната записка, която  вече е постъпила  по делото и смятам, че  с представеното извлечение не се удостоверява нещо различно.

АДВ.К.: Свеждам на съда, щемпела на печата „вярно с оригинала”  е мой служебен печат, документа е извлечен от служител, а ответникът има достъп, това е сведено от екрана от компютъра. Предоставям  на съда, относно представеното доказателство. Представям го на съда по желание на моя доверител.

Ю.К.В.: Потребителското име, с което е свалена  не е на жалбоподателя, той няма правомощие да разпечатва и да сверява от екран. Аз не оспорвам това обстоятелство, което се твърди в жалбата. Заверката не е възможно да бъде осъществена така. Считам, че жалбоподателят няма достъп до тази система, имат само тези, които имат потребителско име и парола. Извършеното разпечатване не е от жалбоподателя. Не знам доколко съдържанието съответства. По отношение на справката имам възражение да се приеме, тъй като не е от оторизирано лице.

Съдът намира за относима към предмета на разглеждане на делото представената докладна записка  с № 431р-2490/21.02.2018година, която се намира в ДП 431ЗМ 199/2018 година по описа на Първо РУ към ОД на МВР Бургас  и е приложена по делото с писмо вх.№ 7604/05.07.2018 година, изпратено от Районна прокуратура-Бургас, поради  което

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото докладна записка  с № 431р-2490/21.02.2018година.

Съдът намира, с оглед възражението на процесуалния представител на ответната страна, че представената извадка от информационната система не е представена от оторизирано за това лице, че същата не следва да бъде приемана като доказателство, а да бъде приложена за сведение.

Воден от горното, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЛАГА за сведение по делото извадка от ЦАИС за документооборот, представена от процесуалния представител на жалбоподателя.

АДВ.К.: Няма да соча доказателства. Да се приключи събирането на доказателства.

Ю.К.В.: Да се приключи събирането на доказателства.

Съдът  намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

                                      О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход на делото по същество.

 

АДВ.К.:Уважаеми господин съдия, моля да уважите жалбата като основателна и доказана. Моля за срок за писмени бележки. Моля за разноските в размер на държавната такса и адвокатското възнаграждение. Списък няма да представям.

Ю.К.В.: Моля да постановите решение, с което да оставите жалбата без уважание като неоснователна и недоказана. От представената по делото преписка  се установява по безсъмнен начин, че дисциплинарно-разследващия орган е изследвал в тяхната цялост всички писмени доказателства, които са предоставени с нарочна молба до разследващия полицай, изискани са всички документи, които са приобщени по ДП №431 ЗМ -199/2018 и същите са представени на 05.03. на дисциплинарно-разследващия орган, като всики представени писмени доказателств са със заверка за вярност с оригинала,  извършена от разследващия полицай. Между представените е и докладна записка, която е изготвена от Мл.ПИ Д. без входящ номер и без резолюция върху нея за по-натъшни действия, която следва да бъде положена от ***на районното управление. Събразно събраните писмени доказателства е направен изводът на комисията, назначена за извършване проверка, че жалбоподателят не е извършил необходимото като *** на РУ, не е поставил резюлция, не е разпоредил докладната записка да бъде регистрирана в деловодния рагистър. Представената докладна записка е с идентично съдържание, с вх.№ №431р-2490/21.02.18 година съдържа резолюция, която е без дата,  с оглед на което независимо от това, че комисията не е разполагала с нея, дори и представена по–късно не променя извода за липсата на рапоредителни действия, които да са извършени от жалбоподателя. Освен, че няма дата и не може да се установи към кой момент резолюцията е поставена, след като е с поставена дата 11.02., а е регистрирана на 21.02. не може да се  установи и от носещия доказетелствена тежест жалбоподател. Не съдържа рапореждане, което да указва какви действия да се извършат. Комисията е изготвила справка с мнение за реализиране на дисциплинарна отговорност, не е разполагала с тази докладна записка и същата е представена едва в хода на настоящето производство, което не променя извода на комисията и наказващия орган. Заповедта е издадена от компетентен орган, в кръга на предоставените правомощия и при спазване на материално-правните и процесуално-правните предпоставки. Сроковете за налагане също са спазени. С оглед  на горното същата е законосъбразна и следва да бъде оставена в сила. По отношение на разноските, аз не съм видяла възнаграждението, но въпреки това правя възражение за прекомерност и същото следва да бъде намалено. Моля да присъдите ю.к.възнаглежздениев полза на ОД на МВР Бургас.

Съдът определя 5 дни за представяне на писмени бележки от страна на процесуалния представител на жалбоподателя.

  Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе със съдебен акт  в законоустановения срок.

 

  Протоколът изготвен в съдебно заседание.

  Заседанието приключи в 14:00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: