Р Е Ш Е Н И Е  № 532

 

Град Бургас, 20.03.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и шести февруари през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря С.А., като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 19 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.145 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК), във връзка с чл.186, ал.4 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС).

Образувано e по жалба на „БОСТ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Васил Левски“ ***, представлявано от управителя В.Б.Б., против заповед № ФК-439-0268831/18.12.2017г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-гр.Бургас, с която спрямо търговеца-жалбоподател е приложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“ – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Бургас, ул.“Цар Калоян“ № 57а, стопанисван от „БОСТ“ ООД, и е забранен достъпа до обекта за срок от четиринадесет дни.

Жалбоподателят оспорва заповедта за прилагане на принудителната административна мярка (ПАМ) като незаконосъобразна и несъразмерна с извършеното административно нарушение и моли за отмяната й от съда. Не оспорва описаните в протокола за извършената проверка и оспорената заповед констатации, но счита, че се касае за маловажен случай на административно нарушение с оглед цената на покупката, като фискът не е ощетен. В съдебно заседание, редовно призован, не се представлява.

Ответникът – директорът на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-гр.Бургас, представя административната преписка по издаване на оспорената заповед. В съдебно заседание, редовно призован, не се явява и не се представлява.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа страна:

Видно от доказателствата по делото, на 16.12.2017г. в 17:30 часа е извършена оперативна проверка на търговски обект по смисъла на § 1, т.41 от ДР на ЗДДС – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Бургас, ул.“Цар Калоян“ № 57а, стопанисван от жалбоподателя „БОСТ“ ООД. При проверката е установено, че при извършена контролна покупка на пакет бонбони на стойност 0.90 лв., заплатени в брой от орган по приходите, след предаване на плащането не е издаден фискален бон от функциониращото в обета фискално устройство. Констатациите са отразени в протокол за извършена проверка сер. АА № 0268831/16.12.2017г., към който са приложени събраните при проверката доказателства.

За установеното административно нарушение – нерегистриране и неотчитане на извършваните от търговеца продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон), квалифицирано по чл.118, ал.1 от ЗДДС, във вр. с чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, на търговеца е съставен акт за установяване на административно нарушение сер. АА № F367843/22.12.2017г.

Предвид установеното от административния орган неизпълнение на законово задължение – неспазване реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за продажба, директорът на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-гр.Бургас е издал оспорената в настоящото производство заповед № ФК-439-0268831/18.12.2017г., с която на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС спрямо търговеца-жалбоподател е приложил принудителна административна мярка „запечатване на обект“ – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Бургас, ул.“Цар Калоян“ № 57а, за срок от четиринадесет дни и на основание чл.187, ал.1 от ЗДДС е забранил достъпа до обекта за срока на действие на принудителната мярка. Заповедта за прилагане на ПАМ е връчена на управителя Вълчо Богданов на 20.12.2017г. Жалбата до съда против заповедта за прилагане на ПАМ е подадена от дружеството на 2.01.2018г.

При тази фактическа установеност съдът обосновава следните правни изводи:

Жалбата е подадена против индивидуален административен акт, подлежащ на съдебен контрол, от надлежно легитимирано лице, спрямо което е приложена принудителната административна мярка и засегнато с издаването на оспорената заповед, в срока по чл.149, ал.1 от АПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е неоснователна.

Оспорената заповед е издадена в писмена форма и от компетентен орган, съгласно разпоредбата на чл.186, ал.3 от ЗДДС и представените от ответника заповед № ЗЦУ-1657/29.12.2016г. на изпълнителния директор на НАП за упълномощаване на директорите на дирекции „Контрол“ в териториалните дирекции на НАП да издават заповеди за налагане на ПАМ – запечатване на обект по чл.186 от ЗДДС, и служебна бележка, издадена от директора на ТД на НАП-гр.Бургас, относно служителя, заемащ длъжността директор на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-гр.Бургас.

При издаването й не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила.

Заповедта съдържа задължителните законоустановени реквизити – наименование на органа, който я издава, наименование на акта, адресат, индивидуализация на обекта, разпоредителна част, определяща правата и задълженията на адресата, начин и срок на изпълнение на ПАМ, срок и ред за обжалването й и подпис на издателя. Заповедта е мотивирана в достатъчна степен. Съдържа изложение на фактическите основания за налагане на ПАМ – установени при извършената на 16.12.2017г. проверка факти и обстоятелства, с препращане към съставения АУАН и ПИП за констатираното административно нарушение, достатъчни за извършване на проверка относно материалната законосъобразност на заповедта. Посочени са правните основания за издаването й и са изложени мотиви относно продължителността на срока на ПАМ, определен след като са взети предвид тежестта на извършеното нарушение и последствията от него, вида и характера на търговската дейност, създадената организация на работа, средно-дневните обороти, декларираните годишни финансови резултати за 2014г., 2015г. и 2016г., констатираната при извършената проверка положителна разлика при разчета на касовата наличност.

Спазени са и приложимите материалноправни разпоредби на закона, като със заповедта е приложена принудителна административна мярка която съответства на посочените от административния орган и установени в административното производство фактически и правни основания за нейното прилагане.

Заповедта е издадена на основание чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС и чл.187, ал.1 от ЗДДС, след съставяне на акта за установяване на административното нарушение.

Съгласно разпоредбата на чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС, принудителната административна мярка „запечатване на обект за срок до един месец”, независимо от предвидените глоби или имуществени санкции, се прилага на лице, което не спази реда или начина за издаване на съответен документ за продажба, издаден по установения ред за доставка/продажба. Видно от цитираната правна норма, налагането на тази мярка е обусловено от установяването на посоченото деяние, което съставлява административно нарушение, определено като такова съобразно чл.185 от ЗДДС.

Съгласно чл.118, ал.1 от ЗДДС, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство (фискален бон) или чрез издаване на касова бележка от интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност (системен бон), независимо от това дали е поискан друг данъчен документ. Според чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства, независимо от документирането с първичен счетоводен документ задължително се издава фискална касова бележка от ФУ или касова бележка от ИАСУТД за всяка продажба на лицата по чл.3, ал.1 - за всяко плащане с изключение на случаите, когато плащането се извършва чрез внасяне на пари в наличност по платежна сметка, кредитен превод, директен дебит, чрез наличен паричен превод или пощенски паричен превод по чл.3, ал.1.

В случая органите по приходите са констатирали при извършената проверка, че в търговския обект, стопанисван от жалбоподателя, при заплащане в брой от орган по приходите на извършена продажба на стоки не е издадена фискална касова бележка от функциониращото в обекта фискално устройство. Тези констатации не са оборени от жалбоподателя с ангажиране на допустими и относими доказателства, нито се отричат. Поради това съдът приема за безспорно установено, че „БОСТ” ООД не е изпълнило задължението си по чл.118, ал.1 от ЗДДС, вр. чл.25, ал.1, т.1 от Наредба № Н-18/13.12.2006г. на МФ, да издаде фискален бон при извършване на плащането. Това неизпълнение на задължението е юридически факт, пораждащ правомощието на органа по приходите да наложи ПАМ по чл.186, ал.1, т.1, б.„а” от ЗДДС запечатване на обект, тъй като търговецът не спазил реда и начина за издаване на съответен документ за продажба. Налице е предвидената в закона хипотеза, обуславяща законосъобразност на приложената ПАМ.

Не се споделят от съда възраженията в жалбата за несъразмерност на приложената ПАМ поради наличие на маловажен случай на административно нарушение предвид стойността на покупката, за която не е издаден касов бон. Законът и наредбата не въвеждат минимален размер на суми, над които следва да се издава фискална касова бележка, поради което липсва възможност за приемане на маловажност на случая.

Като израз на административна принуда, ПАМ трябва да бъде определена в такъв вид и обем, че да не ограничава правата на субектите в степен, надхвърляща тази, произтичаща от преследваната от закона цел. Налагането на принудителната административна мярка „запечатване на обект“ и забрана на достъпа до обекта има за цел да се преустанови едно противоправно поведение от страна на нарушителите. Противоправното поведение се състои в неизпълнение на задължението на субекта да издаде фискален бон при заплащане в брой от орган по приходите на извършени продажби, което безспорно обуславя необходимостта от налагането на ПАМ за да се преустанови. Ето защо съдът приема, че в случая ПАМ е приложена в съответствие с целта на закона.

За органа, прилагащ принудителната административна мярка, е налице правна възможност, след като извърши преценка на всички обстоятелства, да определи срока на действие на мярката в рамките до един месец, т.е. административният орган действа при условията на оперативна самостоятелност при определяне на срока на ПАМ, която съдът не е компетентен да контролира. Такъв контрол може да бъде извършен само по отношение на законосъобразното проявление на оперативната самостоятелност, като в случая то е налице предвид определената с оспорената заповед продължителност на срока в рамките на законовите предели и в съответствие с целта на закона.

По изложените мотиви съдът приема, че не са налице основания по чл.146 от АПК за отмяна на оспорената заповед, поради което жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна.

Воден от горното и на основание чл.172, ал.2, предложение последно от АПК, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

Р Е Ш И:

 

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „БОСТ“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Васил Левски“ ***, представлявано от управителя В.Б.Б., против заповед № ФК-439-0268831/18.12.2017г., издадена от директора на дирекция „Контрол“ в ТД на НАП-гр.Бургас, с която спрямо търговеца-жалбоподател е приложена принудителна административна мярка „запечатване на обект“ – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр.Бургас, ул.“Цар Калоян“ № 57а, стопанисван от „БОСТ“ ООД, и е забранен достъпа до обекта за срок от четиринадесет дни.

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.

 

 

 

     АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: