ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2018, 26.02.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На двадесет и шести февруари                две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 19 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:27 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „БОСТ“ ООД, редовно уведомен, не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, редовно уведомен, не се явява и не се представлява в днешно съдебно заседание.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „БОСТ“ ООД против Заповед  за налагане на принудителна административна мярка № ФК-439-0268831/18.12.2017 г. на директор на дирекция „Контрол“ при ТД на НАП – гр. Бургас, с която е наложена принудителна административна мярка – запечатване на търговски обект – магазин за хранителни стоки, находящ се в гр. Бургас, ул. „Цар Калоян“ № 57А, стопанисван от дружеството жалбоподател и забрана за достъп до него за срок от 14 дни на основание чл. 186, ал. 1, т. 1, буква „а“ от ЗДДС и чл. 187, ал. 1 ЗДДС, с искане за отмяна на заповедта като незаконосъобразна и несъразмерна с извършеното административно нарушение.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения административен акт, съгласно опис, съдържащ се в придружителното писмо до съда – л. 2 от материалите по делото.

ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

ДАВА ход по същество.

 

Съдът СЧЕТЕ делото за изяснено и ОБЯВИ, че ще се произнесе със съдебен акт в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: