ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 24.03.                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав

На двадесет и четвърти март                 две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: М.В.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 19 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „И БИ ЕС” ЕООД Вълчо Цветков, редовно уведомен, се представлява от адвокат К., който представя пълномощно

ОТВЕТНИКЪТ ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МЕСТНИ ДАНЪЦИ ОТ ДАНЪЦИ, ТАКСИ И РЕКЛАМА” ПРИ ОБЩИНА БУРГАС, редовно уведомен,  се представлява от юрисконсулт М., с приложено по делото  пълномощно.на л.37

 

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ – Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и ГО ДОКЛАДВА.

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, поддържам жалбата и моля да уважите изцяло същата на посочените в нея отменителни основания. Няма да соча други доказателства.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, оспорвам жалбата. Няма да правя доказателствени искания.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с издаването на обжалвания АУЗД.

Като съобрази изявлението на пълномощниците, че други доказателства няма да се ангажират, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество

 

АДВОКАТ К. – Уважаема госпожо съдия, моля да уважите жалбата на подробно изложените в нея отменителни основания. Считаме АУЗД с номер, посочен в жалбата, издаден от орган по приходи - дирекция „Местни данъци от данъци, такси и реклама” при Община Бургас, с което е определено задължение за такса битови отпадъци (ТБО) за представляваното от мен дружество в посочения размер, за незаконосъобразен. Считаме, че е нарушена процедурата по връчване на въпросния акт, като моля да съобразите, че и до настоящия момент дружеството не е получил копие от документа.

Същевременно моля да съобразите обстоятелството, че акта е незаконосъобразен, тъй като същият се основава на отменени подзаконови разпоредби - от Наредбата за определя и администриране на местни такси и цени на услуги на територия на Община Бургас, същата приета с решение от 12.12.2003г., впоследствие многократно отменяна, а именно с цитирано от мен Решение № 400/10.01.2013г. на ВАС на РБ по посоченото адм.дело № 8358/12г. са обявени за незаконосъобразни, противоречащи на ЗМДТ и съответно са отменени разпоредбите на чл.13, ал.2 и чл.13, ал.3, т.2 от въпросния подзаконов акт.

Действително съобразно указанията дадени в АПК подобен вид отмяна има действие занапред, същевременно обаче опитите на дирекция „МДТР” при Община Бургас да основава свои административни актове на вече отмени подзаконови нормативни разпоредби е реално погледнато опит за продължаване на тяхното действие и противоречи на изискванията на закона. Отменените подзаконови нормативни разпоредби не могат да служат за издаване на актове. Моля да обърнете внимание на съществуващата правна норма, регламентирана в ал.2, в чл.195 от АПК, която задължава съответните административни органи и учреждения, в 3-месечен срок от влизане в сила на съдебното решение, ерго отмяна на подзаконови разпоредби, да преуреди по подходящ начин съответните обществени отношения, които са били засегнати от действието на обявените за противозаконни разпоредби.

Посоченото и до настоящия момент не е извършено. В този смисъл считам обжалвания от нас акт за абсолютно незаконосъобразен и ви моля да постановите решение, съответно с което да се отмени акта.

ЮРИСКОНСУЛТ М. – Уважаема госпожо съдия, моля да отхвърлите жалбата и съответно да потвърдите акта, поради съображенията и мотивите подробно изложени в решението на административната инстанция.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.35 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: