Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер  258            01.02.2013г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, тринадесети състав, на двадесет и четвърти януари две хиляди и тринадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Таня Евтимова

 Членове: 1. Галина Радикова

                   2. Чавдар Д.

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Росица Дапчева като разгледа докладваното от съдия Д. касационно наказателно административен характер дело номер 19 по описа за 2013 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Директора на ТД на НАП – гр. Бургас против Решение от 13.12.2012г. постановено по НАХД № 3987/2012г. по описа на Районен съд – Бургас, с което е отменено наказателно постановление № 43946-О-0012516/21.05.2012 г., издадено от Дирекция “Обслужване” при Териториална дирекция на НАП-гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 264, ал. 1 от ЗКПО на „Крисойл 1” ЕООД, е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. От касационната инстанция се иска да отмени оспорваното решение и да потвърди наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал.1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание касатора не се явява и не изпраща представител.

Ответникът по касация – „Крисойл 1” ЕООД, ЕИК ***, гр.Бургас чрез представляващия го Д.К.Д. в съдебно заседание оспорва жалбата като неоснователна и иска от съда да остави в сила първоинстанционното решение.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за неоснователно оспорване.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Бургас е образувано по жалба на „Крисойл 1” ЕООД против наказателно постановление № 43946-О-0012516/21.05.2012 г., издадено от Дирекция „Обслужване” при Териториална дирекция на НАП-гр. Бургас, с което за нарушение на чл. 92, ал. 2 от ЗКПО на основание чл. 264, ал. 1 от ЗКПО на дружеството - жалбоподател е наложена имуществена санкция в размер на 500 лева. Установява се по делото, че отговорността на жалбоподателя била ангажирана за това, че търговеца не е спазил законоустановения срок - 31.03.2009г. за подаване на декларация по чл. 92, ал. 2 от ЗКПО в ТД на НАП-Бургас за определяне на годишната облагаема печалба за финансовата 2008г. и изчисляване на дължимия корпоративен данък, за което е съставен АУАН № 0012516/28.12.2009г. Тъй като нарушителят Д. след щателно издирване не е открит на посочения от него адрес, на основание чл. 43, ал. 6 от ЗАНН производството по образуваното АНП е спряно на 28.12.2009г. АУАН е връчен на 27.02.2012г. на Д. лично. Срещу АУАН не са постъпили възражения. Със завършващия първоинстанционното производство съдебен акт, състав на Районен съд – гр. Бургас е отменил атакуваното постановление като е приел, че не е спазен преклузивния срок по чл. 34, ал. 3 от ЗАНН за съставяне на АУАН, а отделно от това конкретния случай наказващият орган неправилно е приложил процесуалния закон, тъй като не е извършено предвиденото в чл.43, ал.6 от ЗАНН щателно издирване на нарушителя и постановеното спиране на производството е в нарушение на изискванията на закона. Незаконосъобразното спиране води като последица до изтичането на срока за налагане на наказанието.

Решението на Районен съд – Бургас е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на Районен съд – гр. Бургас само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В настоящия случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

В касационната жалба са изложени подробни възражения, които тази инстанция възприема за неоснователни. Жалбоподателят е изложил разсъждения относно същността на щателното издирване; компетентния орган, който следва да реализира същото, както и последиците на този вид издирване. Този съдебен състав не възприема твърденията на органа, че същият не разполага с правомощия за издирване на субекти. Първата инстанция подробно е изложила мотиви относно действията на административнонаказващия орган във връзка с изтичането на нормативноустановените срокове за съставяне на АУАН, както и във връзка с връчването на съставения АУАН. Следва напълно да се възприемат изводите на районния съд относно събраните доказателства и липсата на реквизити, поради което извода, че не е налице щателно издирване е правилен и съответен.

Предвид гореизложеното, жалбата се явява неоснователна и следва да се остави без уважение; а първоинстанционното решение като валидно, допустимо и правилно следва да се остави в сила.

Мотивиран от това, Административен съд – гр. Бургас, ХІІІ състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение от 13.12.2012г. постановено по НАХД № 3987/2012г. по описа на Районен съд – Бургас

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                                                 2.