Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер                 07.04.2011г.        град Бургас

 

 

Административен съд – гр.Бургас, седми състав, на шестнадесети март две хиляди и единадесета година в публично заседание в следния състав:

 

Председател: Таня Евтимова

 

при секретаря К.Л. като разгледа докладваното от съдия Евтимова административно дело номер 19 по описа за 2011 година и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е образувано по жалба на „Винекс Славянци” АД, ЕИК 102073336 със седалище и адрес на управление в с.Славянци, община Сунгурларе, област Бургас, представлявано от Ж.Г.Ж. – изпълнителен директор чрез процесуалния си представител адвокат П.В. против Решение №81/11.08.2009г. на Директора на районно управление „Социално осигуряване” (РУСО) - гр.Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане №352/25.06.2009г. за събиране на сумите по ревизионен акт за начет №987/07.06.2009г. Оспорва се установеното задължение общо в размер на 5033,36 лева, от които 2925,78 лева главница и 2107,58 лева лихви към 17.06.2009г. С решение № 710/ 23.06.2010г. по АХД № 1266/2009г., постановено от състав на Административен съд - гр.Бургас постановено от състав на Административен съд гр.Бургас е отменено Решение №81/11.08.2009г. и оставеното с него в сила Разпореждане №352/25.06.2009г., в частта с която на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събирането на неправомерно начислените на лицето Д.А.К. парични обезщетения за общо заболяване в размер на 1760,72 лева и лихви за просрочие - 1263,93 лева от осигурителя „Винекс Славянци” АД. С решение № 16075/29.12.2010г. по АХД № 9595/2010г. на ВАС първоинстанционното решение в обжалваната част е отменено и делото е върнато за разглеждане от друг състав на БАС. В съдебно заседание жалбоподателят редовно уведомен, не се явява; не се представлява; не сочи нови доказателства

За ответника – Директор на РУСО гр.Бургас, редовно уведомен, представител не се явява; представя допълнителни доказателства.

            След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Жалбата е подадена чрез решаващия административен орган в срока по чл.118, ал.1 от КСО от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Във връзка с указанията, дадени от ВАС в цитираното Решение №16075/29.12.2010г. по АХД № 9595/2010г., административния органт е представил изисканите му доказателства относно факта на получаването на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст от Д.К. съгласно разпореждане №**********/10.07.2006г. (лист 6); справка за датите на изплащане на пенсиите на посоченото лице (лист 7) и справка за датите на заверяване на личната партида (лист 8). Изрично е посочено, че за периода от 01.03.2006г. до 31.07.2006г. на Д.К. е изплатен запис в размер на 1090,60 лева на 26.07.2006г.

При извършената служебна проверка за законосъобразност и обоснованост на обжалваното решение, настоящият съдебен състав констатира, че същото е произнесено от компетентен орган, в законоустановената форма, при спазване на административно-производствените правила за неговото издаване, в съответствие с приложимите материалноправни норми и целта на закона.

Съгласно разпоредбата на чл.42, ал.2, изр.2 от КСО когато временната неработоспособност поради общо заболяване, трудова злополука или професионална болест е настъпила до 30 календарни дни от прекратяването на трудовия договор или осигуряването, паричното обезщетение се изплаща за срока на неработоспособността, но за не повече от 30 календарни дни. В тези случаи паричното обезщетение не се изплаща на лица, които получават пенсия или обезщетение за оставане без работа, изплащано по Кодекса на труда, Закона за държавния служител и Закона за висшето образование. Изплатените парични обезщетения за временна неработоспособност се възстановяват от лицата за периода, за който им е отпусната пенсия. Видно от мотивите на Решение № 81/11.08.2009г., лицето Д.К. е работил по трудово правоотношение с осигурителя „Винекс Славянци” АД до 28.02.2006г. включително, прекратено със Заповед № 7/01.03.2006г. на основание чл.328, т.10 от КТ – поради придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст и считано от 01.03.2006г. му е отпусната ЛПОСВ. Поради изложеното, жалбата следва да бъде отхвърлена като неоснователна и недоказана, а оспореното решение – потвърдено.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, седми състав

 

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на „Винекс Славянци” АД, ЕИК 102073336 против Решение № 81/11.08.2009г., издадено от Директора на РУ „СО” - гр.Бургас, с което е оставено в сила Разпореждане № 352/25.06.2009г. за събиране на сумите по ревизионен акт за начет № 987/07.06.2009г. в частта, с която на основание чл.110, ал.3 от КСО е постановено събирането на неправомерно начислените на лицето Д.А.К. парични обезщетения за общо заболяване в размер на 1760,62 лева и лихви в размер 1263,93 лева от осигурителя „Винекс Славянци” АД - с.Славянци.

Решението подлежи на касационно обжалване в 14-дневен срок от съобщаването му на страните пред Върховен административен съд.

 

 

 

 

                                                                                  СЪДИЯ:……………………………….