О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

№ 159

гр. Бургас, 04.02.2009 г.

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС                                                     

на четвърти февруари две хиляди и девета година

в закрито съдебно заседание в следния състав:

 

                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: Л.А.

                      ЧЛЕНОВЕ: 1/ В.Е.

                                               2/ Ю.Р.

 

като разгледа докладваното от съдия Р. адм. дело номер 19 по описа за 2009 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Производството е по чл. 306, ал. 5 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по жалба на старши юрисконсулт И.К. в качеството му на процесуален представител на Общинска служба по земеделие-гр. Несебър срещу Разпореждане № 3140 от17.11.2008 г. по адм. д. № 1210/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас за налагане на глоба в размер на 200 лв. на Й. М. С. – началник на ОСЗ-гр. Несебър за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 183 от 30.01.2005 г. по гр. д. № 142/2003 г. по описа на Несебърския районен съд.

В изпълнение на дадените от съда указания за представяне на доказателства, че лицето И.К. е надлежно упълномощено да представлява Й.М.С., по делото е приложено Пълномощно № К001-134/15.09.2008 г., подписано от министъра на земеделието и храните, по силата на което И.К. – старши юрисконсулт в отдел “Регионална политика” на Областна дирекция “Земеделие”-гр. Бургас при Министерството на земеделието и храните е упълномощен да представлява министъра на земеделието и храните, Министерството на земеделието и храните, общинските служби по земеделие към Областна дирекция “Земеделие”-Бургас пред всички съдилища в страната по дела, по които министърът на земеделието и храните, министерството или общинските служби са страна.

В изпълнение на дадените от съда указания за представяне на доказателства за подаване на жалбата в срок са представени копия на обратни разписки, върху които като дата на получаване на писма, адресирани от ОСЗ-гр. Несебър до Административен съд-Бургас, са посочени датите 10.12.2008 г. и 20.12.2008 г.

Административен съд-Бургас, като взе предвид представените по делото доказателства за подаване на жалбата в срок и за представителната власт на лицето, подало жалбата и възражението на ответната страна по жалбата, намира за установено следното:

Съгласно чл. 306, ал. 6 от АПК разпореждането за налагане на глоба за неизпълнение на съдебен акт подлежи на обжалване пред тричленен състав на същия съд в 7-дневен срок от връчването му. Установеният срок за обжалване е преклузивен и неспазването му води до прекратяване на правото на жалба. Видно от приложеното по делото съобщение разпореждането за налагането на глобата е връчено лично на административнонаказаното лице на 26.11.2008 г. Съобщението за връчване е надлежно оформено и съдържа указание, че разпореждането подлежи на обжалване в 7-дневен срок пред тричленен състав на Административен съд-Бургас. Същото указание се съдържа и в самото разпореждане. Срокът за обжалване е започнал да тече на 27.11.2008 г. и е изтекъл на 03.12.2008 г. (сряда - присъствен ден). Жалбата е входирана в Административен съд-Бургас на 04.12.2008 г., т. е. след изтичане на преклузивния срок за обжалване и следователно същата се явява процесуално недопустима поради просрочие. Върху представените обратни разписки е отбелязана дата, по-късна от датата на завеждане на жалбата в съда, което дава основание на настоящия състав да приеме, че те са неотносими при установяване на срочността на жалбата.

Жалбата е процесуално недопустима на още едно основание. Налагането на глоба по чл. 304 от АПК представлява реализиране на административнонаказателната отговорност на конкретно длъжностно лице, което не е изпълнило задължение, произтичащо от влязъл в сила съдебен акт. Глобата се налага в лично качество и страна в производството по налагането й е лицето, чиято административнонаказателна отговорност е реализирана. Видно от съдържанието на представеното пълномощно юрисконсулт Каменов е упълномощен да представлява Общинската служба по земеделие-гр. Несебър по дела, по които службата е страна, в случая обаче страна с активна процесуална легитимация да оспори разпореждането е самото административнонаказано лице, затова процесуалният представител на службата не разполага с правомощие да го представлява. Предвид изложеното е налице неотстранена нередовност на жалбата, което е самостоятелно основание за процесуална недопустимост на жалбата.

По изложените съображения жалбата следва да бъде оставена без разглеждане като процесуално недопустима, а образуваното производство – прекратено.

Водим от горното, Административен съд - гр. Бургас

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата, подадена от старши юрисконсулт И.К. срещу Разпореждане № 3140 от17.11.2008 г. по адм. д. № 1210/2008 г. по описа на Административен съд-Бургас за налагане на глоба в размер на 200 лв. на Й. М.С. – началник на ОСЗ-Несебър за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение № 183 от 30.01.2005 г. по гр. д. № 142/2003 г. по описа на Несебърския районен съд.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 19/2009 г. по описа на Административен съд - гр. Бургас.

Определението не подлежи на обжалване.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

ЧЛЕНОВЕ:       1/

 

                             2/