ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    ХХІІ-ри административен  състав       

На девети май                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ПЕТКОВА

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Петкова

Административно  дело номер 199 по описа за  2018 година       

На именното повикване в 10:59 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.И.Г., редовно и своевременно призован, се явява лично и с адвокат П., която представя пълномощно в днешно съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ гр. Бургас, редовно и своевременно призован, се представлява от гл. юрисконсулт Е.Т..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът счита, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

          ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

АДВ. П.: Във връзка с решението на Върховен административен съд, с което делото е върнато за ново разглеждане, считам, че следва да се установи данъчната основа на допълнително дължимия данък по чл. 48 от ЗДДФЛ, като се вземат предвид направените изчисления с ДДС - на стр. 4 и 5 от решението на ВАС и диспозитива ведно с лихвата, както и допълнително дължимата вноска за ЗО за същата 2012 г. Да се вземе предвид и доходът, който е деклариран за 2012 г.

Нямам възражение експертизата да бъде изпълнена от вещото лице по първоначалната експертиза.

Други доказателствени искания нямам.

ЮРИСКОНСУЛТ Т.: Няма да соча доказателства.

 

Съдът счита искането за основателно с оглед указанията, дадени в решението на Върховен административен съд по административно дело  № 4611/2017 г. по описа на съда, като следва да бъдат поставени допълнителни задачи към съдебно-счетоводната експертиза, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПОСТАВЯ допълнителна задача на съдебно-счетоводната експертиза, изготвена от вещото лице Ж.Д.Ж., която да изчисли размера на дължимите по реда на чл. 124а от ДПОК изравнителни годишни ЗОВ за ДОО, ДЗПО и ЗО като самоосигуряващо се лице за 2012 г. върху определената по чл. 122, ал. 2 от ДОПК данъчна основа в размер на 106 943.77 лв. (главница и лихви), както и допълнително дължимия данък по чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ за 2012 г. върху тази данъчна основа и лихва, като съобрази данните от подадената от лицето ГДД, приспадне ЗОВ, съобрази внесения от лицето данък в размер на 149 лв. и приспадне определения с първоинстанционното решение влязло в сила такъв, в размер на 5 799.66 лв. и лихва 698.75 лв., както и допълнително поставените въпроси в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя след внасяне на депозит в размер на 200 лв., в 5-дневен срок от днес.

УКАЗВА на вещото лице, че следва да представи заключението си най- късно в 7-дневен срок преди датата на съдебното заседание. Ако не може да стори това, следва да уведоми съда своевременно и посочи срокът, който му е необходим за изготвяне на заключението.

ОТЛАГА и НАСРОЧВА делото за 21.06.2018 г. от 11.00 часа, която дата и час са съобщени на страните.

Да се призове вещото лице след внасяне на депозита.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 11:06 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: