Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 471               16 март 2017 година             град  Бургас

 

  В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ -ми състав, в открито заседание на петнадесети март, две хиляди и седемнадесета година, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Б.Ч.

като разгледа административно дело  номер  199   по описа за  2017 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

          Производството е по реда на чл.268 ДОПК.

Образувано е по жалба на  М.А. ***, ж.к „Златен рог“, **** против решение №196 от 15.12.2016 година на директора на ТД НАП-Бургас, в частта, с която са потвърдени действията на публичен изпълнител при ТД НАП-Бургас, обективирани в разпореждане, изх.№160028-137-0009394 от 23.11.2016 г.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се явява, и не се представлява. В жалбата твърди, че изпълнението по отношение на наложените с влезлите в сила наказателни постановления и фишове глоби е погасено по давност, поради което същите следва да бъдат отписани по реда на чл.173 ДОПК. Иска отмяна на решението, в частта, с която са потвърдени действията на публичния изпълнител. Не ангажира доказателства. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

 Ответникът по жалбата - директорът на  ТД НАП - Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна, моли съда за нейното отхвърляне. Представя по делото административната преписка по издаване на оспорения акт. Претендира юрисконсултско възнаграждение.

Административен съд- Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното :

Жалбата е подадена в срока по чл. 268, ал.1 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа изискуемите по закон форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е частично основателна по следните съображения:

От представената административна преписка се установява, че на жалбоподателя Г. са издадени следните актове, с които са й наложени административни наказания, а именно: наказателно постановление/НП/ №НП-4832 от 03.08.2009 г. на зам. кмета на Община Бургас, с което й е наложена „глоба“ в размер на 20.00 лева, влязло в сила на 10.09.2009 г./л.38 от делото/; наказателно постановление №НП-2903 от 16.02.2010 г. на зам. кмета на Община Бургас, с което е наложена глоба в размер на 20.00 лева, влязло в сила на 05.07.2010 г./л.41 от делото/; фиш №0479561 от 24.02.2010 г. на сектор „Пътна полиция“/“ПП“/ при ОД МВР-Бургас за глоба в размер на 50.00 лева/л.35 от делото/ и фиш №0412643 от 12.05.2012 г. на ОД МВР-Ямбол за глоба в размер на 20.00 лева/л.31 от делото/.

По гр.д. №2052/2011 г. по описа на Районен съд-Бургас Г. е осъдена да заплати държавна такса в размер на 20.00 лева, за което е издаден изп. лист на 28.07.2011 г., включващ освен тази и сумата от 5.00 лв. д.т. за издаването му/л.43 от делото/.

На 30.03.2012 година в ТД НАП-Бургас за събиране на  задълженията по двете наказателни постановления и тези по изпълнителния лист е образувано изпълнително дело.

С разпореждане, изх.№0762-000002 от 17.08.2012 г., по изп. дело №762/2012 г. по описа на ТД НАП-Бургас е допуснато присъединяване в производството по последното за събиране вземането по фиш №0479561 от 24.02.2010 г. на сектор „Пътна полиция“/“ПП“/ при ОД МВР-Бургас за глоба в размер на 50.00 лева/л.34 от делото/.

С разпореждане, изх.№0762/2012/000006 от 28.05.2013 година по изп. дело №762/2012 г. по описа на ТД НАП-Бургас е допуснато присъединяване в производството за събиране на вземането по фиш №0412643 от 12.05.2012 г. на ОД МВР-Ямбол за глоба в размер на 20.00 лева/л.30 от делото/.

На 08.11.2016 година, вх.№С160028-000-0419642, Г. е подала възражение с искане за отписване на публичните задължения, поради изтекла погасителна давност/л.22 от  делото/.

По повод постъпилото възражение, публичен изпълнител при ТД НАП-Бургас, офис Ямбол е издал разпореждане, изх.№С160028-137-0009394 от 23.11.2016 година, в което сочи, че  не прекратява събирането, поради неизтекла погасителна давност на задълженията по изпълнителния лист, цитираните две наказателни постановления, цитираните два фиша и по фиш № 1727899 от 10.12.2011 г. /л.19 от делото/.

По реда на административния контрол по това възражение се е произнесъл и директорът на ТД НАП-Бургас, който с решение №196 от 15.12.2016 година е отменил разпореждането на публичния изпълнител по отношение задължението по фиш №1727899 от 10.12.2011 г. на ОД МВР-Ямбол/л.36 от делото/, като е приел, че е погасено по давност и е потвърдил действията, обективирани в разпореждането, в останалата част.

Това решение на директора на ТД на НАП - Бургас, в частта, с която са потвърдени действията на публичния изпълнител, е предмет на оспорване в настоящото производство.

С оглед така установените факти се налагат следните правни изводи:

Решението на директора на ТД НАП - Бургас е издадено от компетентен орган, съобразно нормата на чл.266, ал.1 ДОПК,  в предвидената от закона форма и при спазване на административнопроцесуалните правила.

Решението е издадено  обаче при неправилно приложение на материалния закон по следните съображения:

По делото няма спор по фактите.

Спорът е правен и свежда до приложение института на погасителната давност по отношение изпълнението на наложените наказания.

Съобразно нормата на чл.171, ал.1 ДОПК публичните вземания се погасяват с изтичането на 5-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, освен ако в закон е предвиден по-кратък срок.

От анализа на цитираната разпоредба се налага извода, че общата 5-годишна погасителна давност е приложима, в случай, че в друг закон не е предвиден друг по-кратък срок, каквато регламентация, съдържа специалния по отношение на ДОПК Закона за административните нарушения и наказания.

Съдът не споделя мотивите на административния орган, че по отношение на тези публични задължения следва да се приложи общата погасителна давност, предвидена в ДОПК.

Според правилото на чл.82, ал.1, т.“а“ ЗАНН административното наказание не се изпълнява, ако са изтекли  две години, когато наложеното наказание е глоба. А чл.82, ал.2 ЗАНН сочи, че давността започва да тече от влизане в сила на акта, с който е наложено наказанието, и се прекъсва с всяко действие на надлежните органи, предприето спрямо наказания за изпълнение на наказанието. След завършване на действието, с което е прекъсната давността, започва да тече нова давност.

В конкретния случай, по отношение на глобата по наказателно постановление /НП/ №НП-4832 от 03.08.2009 г. на зам. кмета на Община Бургас, с което й е наложена „глоба“ в размер на 20.00 лева, влязло в сила на 10.09.2009 г.,  срокът за изпълнение на тази санкция е изтекъл по арг. от чл.82, ал.1, т.“а“ ЗАНН във връзка с чл.82, ал.2 ЗАНН. Изтекла е и тригодишната абсолютна давност за изпълнение на наложената санкция по арг. от чл.82, ал.3 ЗАНН. Тази абсолютна давност, съгласно ал.4 на с.р. е неприложима само по отношение на глобата, когато за събирането й в срока по ал. 1 е образувано изпълнително производство. По делото не се съдържат данни в този срок да е образувано изпълнително производство и следователно глобата по наказателно постановление №НП-4832 от 03.08.2009 г. е с погасена давност. Едва на 30.03.2012 година е образувано изп. дело за събиране на задължението.

Същият обаче не е изтекъл по отношение на глобата наложена с наказателно постановление  №НП-2903 от 16.02.2010 г., влязло в сила на 05.07.2010 г. С образуването на изпълнителното производство на 30.03.2012 година, срокът по чл. чл.82, ал.1, т.“а“ ЗАНН не е изтекъл, а компетентният административен орган е предприел действия, с които давността е прекъсната.

По делото липсват данни преди датата на образуване на изпълнителното дело на 30.03.2012 г. по описа на ТД НАП-Бургас, офис Ямбол да са предприети действия по отношение на наказаното лице за изпълнение на наложените наказания.

Глобата, наложена с фиш №0479561 от 24.02.2010 г. на сектор „ПП“ при ОД МВР-Бургас в размер на 50.00 лева също е погасена по давност, тъй като с разпореждане от 17.08.2012 година задължението е присъединено за събиране по изп. дело №762/2012 г. т.е. след изтичане на срока, предвиден в нормата на чл.82, ал.1, б „а“ ЗАНН.

Същият обаче не е изтекъл по отношение на глобата наложена с фиш №0412643 от 12.05.2012 г. на ОД МВР-Ямбол. С присъединяване на това задължение с разпореждане, изх.№0762/2012/000006 от 28.05.2013 г. към изп. дело №762/2012 г. на ТД НАП-Бургас, срокът по чл. чл.82, ал.1, т.“а“ ЗАНН не е изтекъл, а компетентният административен орган е предприел действия, с които давността е прекъсната.

Погасителната давност е основание за погасяване на публичните вземания по арг. от чл.168, т.3 ДОПК, което от своя страна е условие за тяхното отписване съобразно нормата на чл.173, ал.1 ДОПК.

По тези съображения съдът приема, че изпълнението на административните наказания „глоба“, наложени на жалбоподателя с наказателно постановление №НП-4832 от 03.08.2009 г. в размер на 20.00 лева и фиш №0479561 от 24.02.2010 г. в размер на 50.00 лева са погасени по давност и същите подлежат на отписване според цитираната нормативна регламентация. В тази част решението на директора на ТД НАП-Бургас е неправилно и следва да се отмени, а преписката да се изпрати на публичния изпълнител за продължаване на изпълнителните действия относно непогасените  по давност публични задължения по наказателно постановление №НП-2903 от 16.02.2010 г. в размер на 20.00 лева и фиш № 0412643 от 12.05.2012 г. на ОД МВР-Ямбол в размер 20.00 лева.

Предвид изхода на спора, направеното искане от двете страни за присъждане на разноски и съобразно уважената, респ. отхвърлената част от жалбата, по компенсация, такива не следва да им се присъждат.

Мотивиран от изложеното, Административен съд – Бургас, VIII - ми състав

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ решение №196 от 15.12.2016 година на директора на ТД НАП-Бургас, в частта, с която са потвърдени действията на публичен изпълнител при ТД НАП-Бургас, обективирани в разпореждане, изх.№160028-137-0009394 от 23.11.2016 г., досежно задълженията по наказателно постановление №НП-4832 от 03.08.2009 г. на зам. кмета на Община Бургас в размер на 20.00 лева и фиш №0479561 от 24.02.2010 г. в размер на 50.00 лева, поради погасяването им по давност.

ИЗПРАЩА преписката на публичен изпълнител при ТД НАП-Бургас, офис Ямбол за отписване на вземанията по наказателно постановление №НП-4832 от 03.08.2009 г. на зам. кмета на Община Бургас в размер на 20.00 лева и фиш №0479561 от 24.02.2010 г. на сектор „Пътна полиция“ при ОД МВР-Бургас в размер на 50.00 лева, поради погасяването им по давност и за продължаване на изпълнителните действия по отношение на задълженията по наказателно постановление №НП-2903 от 16.02.2010 г. на зам. кмета на Община Бургас в размер на 20.00 лева и фиш № 0412643 от 12.05.2012 г. на ОД МВР-Ямбол в размер 20.00 лева.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на  М.А. ***, ж.к „Златен рог“, ****  в останалата част, касаеща задълженията по наказателно постановление №НП-2903 от 16.02.2010 г. на зам. кмета на Община Бургас в размер на 20.00 лева и фиш № 0412643 от 12.05.2012 г. на ОД МВР-Ямбол в размер 20.00 лева.

Решението е окончателно.

 

 

                                                     СЪДИЯ: