ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 15.03.                                                                     град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    VІІІ-ми административен  състав       

На петнадесети март                               две хиляди и седемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 199 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,48 часа се явиха:

Жалбоподателят М.А.Г. - редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

          За ответника –директора на ТД на НАП гр. Бургас - редовно уведомен, се явява юк. И.– представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

Юк. И.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                   

 О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на М.А.Г., с адрес *** против решение №196/15.12.2016 г. на директора на ТД на НАП гр. Бургас в частта, в която са потвърдени действията на публичен изпълнител, обективирани в разпореждане № С 160028-137-0009394 от 23.11.2016 г .

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

Юк. И.: Оспорваме жалбата. Моля да се приеме административната преписка. Няма да сочим други доказателства. Нямаме доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателства.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 Приема представените с административната преписка писмени доказателства.

Приключва събирането на доказателства.

Дава ход на делото по същество:

 

Юк. И.: Уважаема г-жо председател, считаме жалбата за неоснователна. В тази насока представяме писмени бележки  по същество на спора, които моля да приемете. След като се запознаете с тях и се уверите в тяхната основателност моля да постановите съдебен акт, с който да потвърдите атакувания административен акт в обжалваната му част, както и да ни присъдите направените разноски по делото, изразяващи се в юрисконсултско възнаграждение.

В случай на отмяна на разпореждането относно искането на жалбоподателя за присъждане на разноските по делото моля да имате предвид неявяването на процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание.

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,54  часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: