О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

                                               

 247/12.02.2016 година, град Бургас,

 

Административен съд – Бургас, в закрито заседание на дванадесети февруари, две хиляди и шестнадесета година,  в състав:

СЪДИЯ: Веселин Енчев   

 разгледа адм. д. № 199/2016 година

 

Производството е образувано по жалба от „Корал резидънс“ ЕООД – София с ЕИК *** и съдебен адрес:***, адвокатско дружество „Бузева и партньори“, против заповед № ДК – 10 – ЮИР – 98/12.11.2015 година на началника на РДНСК – Югоизточен район.

С оспорената заповед,  по протест на прокурор от Окръжна прокуратура – Бургас, е прогласена нищожността на разрешение за строеж № 211/25.11.2009 година на главния архитект на Община Царево за обект „Масивна ограда с височина на масивната част до 60 см“, предвиден в ПИ с идентификатор 44094.22.35 по КК на село Лозенец, община Царево, ведно със съгласуваните инвестиционни проекти и извършената на 09.11.2012 година презаверка на разрешението за строеж.

В придружителното писмо, с което жалбата и преписката е изпратена до АдмС – Бургас, ответникът е посочил, че по отношение на законосъобразността на същия административен акт и между същите страни вече е образувано друго съдебно производство – адм.д. № 2403/2015 година на АдмС – Бургас.

С разпореждане от 11.02.2016 година (лист 1) от деловодната система на съда е изискана заверена справка за предмета и хода на адм.д. № 2403/2015 година на АдмС – Бургас.

От изготвената заверена справка се установява, че по цитираното дело е обжалвана същата заповед на началника на РДНСК – ЮИР, като страните в производството са идентични със страните по настоящото дело.

Установеният факт обуславя приложението на чл. 213 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, предвид принципа на процесуална икономия и еднотипността на споровете по двете дела. Доколкото адм.д. № 2403/2015 година е предходно образувано, настоящото производство следва да бъде присъединено за разглеждане към него.

С оглед на изложеното, на основание чл.213 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И

 

СЪЕДИНЯВА за общо разглеждане адм.д. № 199/2016 година с адм.д. № 2403/2015 година на АдмС – Бургас, като занапред производството следва да продължи под № 2403/2015 година.

 

Определението не подлежи на обжалване.

 

СЪДИЯ: