ПРОТОКОЛ

       

Година 2015,22.04.                                                                                град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На двадесет и втори април                           две хиляди и петнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

                                                                                                    

Секретар: К.Л.    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова

Административно дело номер 199 по описа за 2015 година.                     

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

         ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ГОЛДЪН БЪГ” ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.М., който представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-НЕСЕБЪР, редовно уведомен, се представлява от адв.К., която представя пълномощно.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

Адв.М.: Да се даде ход на делото.

Адв.К.: Да се даде ход на делото.

 

 

 

Съдът, след като се съобрази с твърденията в жалбата и с доказателствата представени с административната преписка, намира, че ход на делото не следва да се дава.

Жалбата е процесуално недопустима и следва да се остави без разглеждане, поради липса на предмет.

Предмет на оспорване в настоящото съдебно производство е Решение № 1003 на Общински съвет-гр.Несебър, гласувано по т.8 от дневния ред на Общински съвет-гр.Несебър и прието с Протокол № 28/19.12.2014г. С процесното решение е одобрена план-сметка за дейност „Чистота” за 2015г., съгласно приложения от № 1 до № 6, представляващи неразделна част от решението.

 

Съгласно разпоредбата на чл.66, ал.1 от ЗМДТ, таксата за битови отпадъци се определят в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за:

1. Осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2. Събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. Проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл.60 и чл.64  от Закона за управление на отпадъците;

4. Почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

 

От съдържанието и анализа на цитираната норма се установява, че таксата за битови отпадъци се определя с решение на общинския съвет, което се приема въз основа на одобрена план-сметка. При това положение, не може да има съмнение, че оспорената в настоящото производство план-сметка няма самостоятелен характер и решението по одобряването й е част от процедурата по приемане на решението, с което се определя размера на ТБО. Именно последното решение носи белезите на общ административен акт и се явява окончателно в производството по определяне размера на местната такса. Въз основа на това решение се изменя или не Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услуги по чл.9 от ЗМДТ. Ето защо на обжалване подлежи решението, с което се определя размера на ТБО, а не решението, с което се одобрява план-сметката за всяка дейност по чл.66, т.1, т.2, т.3 и т.4 от ЗМДТ.

Решението на Общински съвет, с което одобрява план-сметката е част от производството по издаване на общ административен акт и не подлежи на самостоятелно обжалване. На обжалване ще подлежи крайният административен акт, издаването на който се обезпечава с процесното решение. Това е решението на Общинския съвет, с което се определя размера на ТБО, което е общ административен акт или съответната правна норма от подзаконовия нормативен акт по чл.9 от ЗМДТ.

По изложените съображения жалбата на „Голдън бъг” ЕООД против Решение № 1003 по Протокол № 28/19.12.2014г. на Общински съвет-гр.Несебър се явява процесуално недопустима и трябва да се остави без разглеждане със следващото от това прекратяване на съдебното производство.

 

Адв.К.: Моля да ни бъдат възложени извършените разходи. Подготвила се бях за даване ход на делото и съм приготвила списък с направените от моя доверител разноски, които считам, че са ни дължими.

Адв.М.: Възразявам против присъждането на разноски.

 

Направеното искане съдът намира за основателно, поради което в полза на ответната страна следва да се присъдят извършените по делото разноски, удостоверени в настоящото производство с договор за правна помощ и съдействие № 29232/20.04.2015г. в размер на 300 лева. Размерът на адвокатското възнаграждение съответства на определения минимум в Наредба № 1/09.07.2004г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения по дела без определен материален интерес, поради което не е налице основание за редуцирането му като прекомерен.

 

 С оглед на това съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Голдън бъг” ЕООД против Решение № 1003 на Общински съвет-гр.Несебър, обективирано в Протокол № 28/19.12.2014г.

 

ОСЪДЖА Голдън бъг” ЕООД , ЕИК *****, със седалище и адрес на управление гр.****, представлявано от управителя С.М.А. да заплати на Общински съвет-гр.Несебър направените по делото разноски в размер на 300 лева за адвокатско възнаграждение.

 

ПРЕКРАТЯВА производството по административно дело № 199/2015г. по описа на Административен съд-гр.Бургас.

 

Определението за прекратяване подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд в 7-дневен срок, считано от днес.

 

 

                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ:……………………

 

 

 

Адв.М.: Моля препис от протокола от днешно съдебно заседание да ни бъде връчен днес с оглед охраняване на процесуалните ни права във връзка с обжалването.

 

 

 

 

Съдът ОБЯВИ, че протоколът от днешното съдебно заседание по административно дело № 199/2015г. ще бъде на разположение на страните след 14.30 часа, с препис от който могат да се снабдят след заплащане на съответната държавна такса.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.50 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: