Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер 1514             20.08.2012г.             град Бургас

 

Административен съд – гр.Бургас, петнадесети състав, на дванадесети юли две хиляди и дванадесета година в публично заседание в следния състав:

  Председател: Станимира Друмева

 Членове: 1. Станимир Христов

                  2. Чавдар Димитров

 

при секретаря Г.Ф. и прокурор Галина Колева като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 199 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на М.В.Т., ЕГН **********;*** и адрес за призоваване гр. ***, против Решение № 487/28.12.2011г., постановено по НАХД № 869/2011г. на Районен съд - Несебър, с което е потвърдено наказателно постановление № 3503/24.08.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл. 179, ал. 2, предл. второ от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), на касатора е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева, за административно нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗДвП. От касационната инстанция се иска да отмени оспорвания акт като постановен в нарушение на закона при неправилно изяснена фактическа обстановка. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН – неправилно решение поради неправилно приложение на закона. В подкрепа на твърденията не са посочени нови доказателства. В съдебно заседание, касатора не се явява и не се представлява, представя писмено становище.

Ответникът по касация – началникът на РУП-гр.Несебър, редовно уведомен, не се явява и не се представлява, не ангажира становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас дава заключение неоснователност на жалбата, като иска от съда да потвърди обжалваното решение.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което се явява процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна.

Производството пред Районен съд – гр. Несебър е образувано по жалба на М.В.Т. против наказателно постановление № 3503/24.08.2011г. на Началника на РУП-гр.Несебър, с което на основание чл. 179, ал. 2, предл. второ от ЗДвП, на жалбоподателя е наложено административно наказание – глоба в размер на 100 лева, за административно нарушение на чл. 23, ал. 1 от ЗДвП. За да потвърди наказателното постановление, съдът е приел, че съставения АУАН и издаденото НП са законосъобразни, издадени при спазване на материалния закон, като не са налице съществени нарушения на административнонаказателното производство. Изложени са доводи, че при определяне размера на имуществената санкция административнонаказващият орган е съобразил тежестта на наказанието с тежестта на нарушението, както и останалите обстоятелства по чл. 27 от ЗАНН от значение за определяне размера на наказанието и в максимална степен съдейства за постигане целите на специалната и генералната превенция, залегнали в чл. 36 от НК.

 

Решението на Районен съд – Несебър е правилно и следва да се остави в сила.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно. В конкретния случай наведените в касационната жалба доводи са неоснователни.

Настоящата инстанция намира, че съдебното решение е съобразено с материалния закон. При постановяването му, съдът пълно и всестранно е изследвал фактическата обстановка, като изложените от решаващия съд мотиви относно ангажирането на административно наказателната отговорност на жалбоподателя са обстойни и съобразени със събраните по делото доказателства.

Неоснователно е възражението на жалбоподателя, че критичната обстановка и пътно-транспортното произшествие (ПТП) са възникнали по вина на другия участник в инцидента, който е отнел на практика предимството на Т.. Районният съд е изследвал детайлно фактическата обстановка по нарушението в тази насока и безспорно е установил, че именно касатора е причинил ПТП. Този съд напълно споделя доводите на първата инстанция, които са единствено възможния извод от събраните по делото доказателства, поради което не следва да бъдат преповтаряни. Доводите на касатора относно начина на сблъсъка между двата автомобила е обсъден от районния съд, който е достигнал до правилен извод, че удар в задната дясна част на автомобила може да се получи при неспазена дистанция, както е в настоящия случай.

Предвид гореизложеното, жалбата като неоснователна следва да се отхвърли, а обжалваното решение като валидно, допустимо и правилно да се остави в сила.

  Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд – гр. Бургас, ХІV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 487/28.12.2011г., постановено по НАХД № 869/2011г. на Районен съд - Несебър

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

                                                                                                                 2.