Р Е Ш Е Н И Е   

 

гр. Бургас, 24 април  2009г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

 

            АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и девета година, в състав:

 

                                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: Г.Р.

                                                                    ЧЛЕНОВЕ: Л.А.

                                                                                        В.Е.

 

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора С.Х., изслуша докладваното от съдия Г.Р.  КАХД № 199/2009 Г.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1 ЗАНН във вр. с чл.208 и сл. АПК.

Касаторът – РИОСВ – гр. Бургас, представлявано от Директора доц.д-р С., обжалва Решение №501/19.12.2008 г., постановено по НАХД №110/2008 г. на Районен съд – гр. Несебър. С решението е отменено Наказателно постановление №29/02.04.2008 г. на Директора на РИОСВ – гр. Бургас, с което на основание чл. 116, ал. 2, т. 5 от ЗУО на Н.С.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 16, ал. 3, т. 8 от същия закон, за това, че като кмета на с.Оризаре е допуснал изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места – покрай ромската махала и в дерето, което минава през селото.

В съдебно заседание касаторът и ответникът по касационната жалба не вземат становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр. Бургас намира жалбата за неоснователна, като излага подробни съображения в тази насока.

Настоящият състав на съда намира жалбата за допустима – подадена в установения от закона срок и от легитимирано лице, разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

За да отмени наказателното постановление първоинстанционният съд е приел, че нарушението, за което е наложена санкция не е доказано по несъмнен и безспорен начин, като е изложил подробни съображения в подкрепа на този си извод.

В хода на първоинстанционното производство са събрани всички възможни доказателства и въз основа на тях правилно са установени фактите.

Безспорно е установено, че на 219.03.2008 година служители на РИОСВ – гр. Бургас се извършили проверка в с. Оризаре, община Несебър, във връзка с дадени указания на Кмета на Община Несебър от 2007 година за почистване на нерегламентирани сметища в района. При проверката било установено, че е започнало почистване, но все още било налице замърсяване с битови и строителни отпадъци в района така, както е посочено в наказателното постановление. Въз основа на тези констатации е издадено наказателното постановление, с което на Кмета на с. Оризаре е наложена глоба.

Настоящият състав на съда изцяло споделя изводите изложени в оспорения съдебен акт относно липсата на категорични доказателства за делегиране на правомощия от страна на Кмета на Община Несебър на Кмета на с. Оризаре, по силата на което последният да е задължен да упражнява контрол върху управлението на отпадъците в това населено място. Пред първоинстанционния състав на съда е била представена заповед за делегиране на правомощия без обаче да са ангажирани доказателства дали и кога тази заповед е сведена до знанието на адресата им. По тези съображения не може да се търси отговорност от едно лице за неизпълнение на задължения, които не са му възложени нито по силата на закона, нито по силата на нарочен административен акт, какъвто е заповедта за делегиране на правомощия, респ. на задължения.

По тези съображения съдът намира, че обжалваното съдебно решение не страна от пороците, заявени в касационната жалба, и следва да бъде оставено в сила.

Поради това и на основание чл. 221, ал. 2 АПК ХІV състав на Административен съд – гр. Бургас

 

 

Р    Е    Ш    И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА Решение №501/19.12.2008 г., постановено по НАХД №110/2008 г. на Районен съд – гр. Несебър, с което е отменено Наказателно постановление №29/02.04.2008 г. на Директора на РИОСВ – гр. Бургас, с което на основание чл. 116, ал. 2, т. 5 от ЗУО на Н.С.Н. е наложено административно наказание глоба в размер на 1500 лева за нарушение по чл. 16, ал. 3, т. 8 от същия закон, за това, че като кмета на с.Оризаре е допуснал изхвърлянето на отпадъци на неразрешени за това места – покрай ромската махала и в дерето, което минава през селото.

                                          

Решението не подлежи на обжалване.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:………………………ЧЛЕНОВЕ: ………………………………………

 

                                                                                     ………………………………………